Smlouva o provedení dobrovolné dražby

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Dražební smlouvy / 


Smlouva o provedení dobrovolné dražby

Dražbou dobrovolnou je dražba prováděná na návrh vlastníka. Vlastník kontaktuje dražebníka s tímto sepíše smlouvu o provedení dražby. Smlouva je písemná.

Smlouva o provedení dobrovolné dražby
 
 
Dražebník:       ……………………………….
se sídlem:         ……………………………….……………………………….
IČ:                    ……………………………….
(dále jen „dražebník“)
 
a
 
Navrhovatel:
Společnost:       …………..…………..…………..
se sídlem:           …………..…………..…………..
IČ:                       …………..…………..…………..
DIČ:                  …………..…………..…………..
zastoupená:        …………..…………..…………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č. ...........
(dále jen „navrhovatel“)
 
uzavírají tímto podle zák. č. 26/2000 Sb., a zák. č. 40/1964 Sb.
tuto smlouvu o provedení dražby dobrovolné:
 
I. Předmět smlouvy:
Předmětem smlouvy je úplatné provedení dražby dobrovolné podle ust. § 17 a násl. zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách (dále jen „ZVD“").
 
II. Úvodní ustanovení:
Pro účely této smlouvy mají výrazy definované v tomto článku následující význam, pokud z příslušného kontextu nevyplývá jinak: „Dražebník" je obchodní společnost řádně založená a existující podle právního řádu České republiky, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v ……………. v oddílu ..... vložce …, která je oprávněna k provádění dražeb dobrovolných podle zákona o veřejných dražbách, a to na základě živnostenského listu č. ……… vydaného Okresním úřadem v ………………………………. . „Navrhovatel" je vlastník předmětu dražby. „Předmětem dražby"  jsou nemovitosti v katastrálním území ………………………………., obec ………………………………., okres ………………………………., a to:
……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….
 
III. Další ujednání
1. Nejnižší podání:                             ……………………………….Kč., (slovy ………… korun českých)
Dražebník je přitom oprávněn snížit nejnižší podání o částku ve výši
2. Odměna dražebníka: ….. % z ceny dosažené vydražením při dodržení ust. § 38 ZVD
3. Náklady dražby: Hradí se dle ust. § 51 ZVD 
 
IV. Prohlášení a závazky Navrhovatele
1. Známé závazky váznoucí na předmětu dražby:
……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….…………
2. Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázla další práva nebo závazky neuvedené v čl. IV, odst. 1. této smlouvy, že by měl předmět dražby jiné právní závady nebo že by třetí osoba byla oprávněna uplatnit vůči předmětu dražby jakékoli právo, jímž by byl nabyvatel omezen v nakládání nebo v jejím užívání k účelu, k němuž je předmět dražby určen.
3. Navrhovatel se zavazuje pro případ, že bude nutno upustit od dražby v souladu s ust. § 22, odst. 1 písm. a), b), c), e), f), g), h) ZVD, uhradit dražebníkovi náklady účelně dražebníkem vynaložené na materiální a organizační zabezpečení přípravy dražby.
4. Navrhovatel se zavazuje uhradit dražebníkovi zůstatkovou část nákladů dražby, pokud výtěžek dražby nepokryje náklady dražby.
5. Splatnost závazků navrhovatele uvedených v čl. IV, odst. 3, 4 této smlouvy se sjednává do …… dnů ode dne, kdy budou navrhovateli uvedené náklady vyčísleny a bude k jejich úhradě dražebníkem vyzván. Pokud bude navrhovatel v prodlení s úhradou pohledávek dražebníka, zavazuje se uhradit dražebníkovi mimo dlužnou částku za každý započatý den prodlení též smluvní pokutu ve výši jedno promile dlužné částky.
 
V. Závěrečná ustanovení
1. Každá ze stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět, nebude-li dražba provedena do ……….. měsíců od uzavření této smlouvy. Výpovědní lhůta činí …… dnů a začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. V případě, ukáže-li se nepravdivé prohlášení navrhovatele uvedené v čl. IV, odst.2. této smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši součtu nákladů účelně dražebníkem vynaložených na materiální a organizační zabezpečení přípravy dražby a ….. % ze zjištěné ceny předmětu dražby.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
 
Smlouva je vyhotovena na …… stranách ve …… stejnopisech, z nichž navrhovatel obdrží jeden a dražebník …… stejnopisy. Obě strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, že tento plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli a že nemají vůči smlouvě připomínek ani dodatků, což zde potvrzují svými podpisy.
 
 
 
Datum a místo:             ……………………………….
 
Podpisy:                       ……………………………….
 
                                   ……………………………….


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,91 | Hodnotilo: 1847 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |