Smlouva o provedení nedobrovolné dražby

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Dražební smlouvy / 


Smlouva o provedení nedobrovolné dražby

Dražba nedobrovolná je dražba prováděná na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, vykonatelným rozhodčím nálezem nebo doložena vykonatelným notářským zápisem, který obsahuje náležitosti stanovené zvláštním právním předpisem.

Smlouva o provedení nedobrovolné dražby
 
 
Dražebník:       ……………………………….
se sídlem:         ……………………………….
IČ:                    ……………………………….
(dále jen „dražebník“)
 
a
 
Navrhovatel:
Společnost:     …………..…………..…………..
se sídlem:          …………..…………..…………..
IČ:                     …………..…………..…………..
DIČ:                 …………..…………..…………..
zastoupená:       …………..…………..…………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č. ...........
(dále jen „navrhovatel“)
 
uzavírají tímto podle zák. č. 26/2000 Sb., a zákona č. 40/1964 Sb.
tuto smlouvu o provedení dražby nedobrovolné:
 
I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je úplatné provedení dražby nedobrovolné podle ust. § 36 a násl. zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách (dále jen „ZVD“).
 
II. Úvodní ustanovení
Pro účely této smlouvy mají výrazy a pojmy definované v tomto článku a uvedené ve smlouvě s velkými počátečními písmeny následující význam, pokud z příslušného kontextu nevyplývá jinak: „Dražebník" je obchodní společnost řádně založená a existující podle právního řádu České republiky, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v …………………………. v oddílu …… vložce ………, která je oprávněna k provádění dražeb nedobrovolných podle zákona o veřejných dražbách, a to na základě koncese č. …………… vydané Okresním úřadem v …………………………. dne ……… . Dražebník má v souladu s ust. § 6 ZVD uzavřenu smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností dražebníka s pojistitelem …………………………. a.s. na pojistnou částku až do výše ……………………,- Kč na jednu škodní událost. Toto pojištění kryje i odpovědnost všech osob, které jsou v souvislosti s činností dražebníka oprávněny činit jménem dražebníka úkony při dražbě. „Navrhovatel" je dražební věřitel, jehož splatná pohledávka, na níž není plněno, vzniklá vůči dlužníkovi na základě úvěrové smlouvy reg. číslo …………………………. ze dne ……… (dále jen Pohledávka), je zajištěna zástavním právem k předmětu dražby. „Dlužník" je pan ………………………….., narozen …………………., bytem …………………………. jehož závazek je zajištěn zástavním právem k Předmětu dražby. „Vlastník Předmětu dražby" je pan ………………………….., narozen …………………., bytem …………………………. . „Důvod navržení dražby nedobrovolné" je skutečnost, že dlužník neplní pohledávku navrhovatele, která je v souladu se smluvním ujednáním mezi navrhovatelem a dlužníkem splatná a ke dni uzavření této smlouvy činí včetně příslušenství celkem ………………….. Kč (slovy ………………….. korunčeských). Tato skutečnost je doložena …………………..…………………..………… . „Předmětem dražby" jsou nemovitosti v katastrálním území ………………….., obec ………………….., okres …..………………….., a to …………………..………………….., č.p. ……. v části obce ………………….. na pozemku parcelní číslo …… a pozemek parcelní číslo ……… , pozemek parcelní číslo ……….
 
III. Předmět dražby a zástavní právo
1.   Na Předmětu dražby vázne zástavní právo ve prospěch navrhovatele zřízené na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne ……….. , jejíž právní účinky nastaly povolením vkladu práva do katastru nemovitostí ke dni ………. na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu v ………………….. pod č.j.: …………………..
2.   Navrhovatel prohlašuje, že zástavní právo k předmětu dražby řádně vzniklo podle příslušných právních předpisů a ke dni podpisu této smlouvy trvá.
 
IV. Splnění dalších podmínek nutných k podání návrhu
1. O zamýšleném výkonu práva zástavního věřitele byl Dlužník písemně vyrozuměn upozorněním doručeným poštou - do vlastních rukou dlužníka dne ……..
2. Navrhovatel prohlašuje, že ohledně předmětu dražby a pohledávky nepodal ke dni podpisu této smlouvy u soudu návrh na výkon rozhodnutí týkající se pohledávky a předmětu dražby a neuzavřel smlouvu o provedení nedobrovolné dražby týkající se pohledávky a předmětu dražby s jiným dražebníkem.
 
V. Další ujednání
1. Nejnižší podání:                             ……………………………….Kč., (slovy ………… korunčeských)
Dražebník je přitom oprávněn snížit nejnižší podání o částku ve výši
2. Odměna dražebníka: ….. % z ceny dosažené vydražením při dodržení ust. § 38 ZVD
3. Lhůta pro odeslání oznámení o dražbě: Sedm dnů od uzavření této smlouvy
4. Náklady dražby: Hradí se dle ust. § 51 ZVD 
5. Známé závazky váznoucí na Předmětu dražby:
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……
 
 
VI. Prohlášení a závazky Navrhovatele
1. Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázla další práva nebo závazky neuvedené v čl. V. 5. této smlouvy, že by měl předmět dražby jiné právní závady nebo že by třetí osoba byla oprávněna uplatnit vůči předmětu dražby jakékoli právo, jímž by byl nabyvatel omezen v nakládání nebo v jejím užívání k účelu, k němuž je předmět dražby určen.
2. Navrhovatel se zavazuje, že po dobu platnosti této smlouvy nepodá u soudu návrh na výkon rozhodnutí týkající se pohledávky a předmětu dražby. Navrhovatel bere na vědomí, že pokud by tento závazek nesplnil nebo se ukázalo jeho prohlášení uvedené v čl. IV. 2. jako nepravdivé, byla by tato smlouva neplatná.
3. Navrhovatel bere na vědomí, že plně odpovídá za neoprávněný návrh na provedení dražby nedobrovolné. Pokud v důsledku neoprávněného provedení dražby nedobrovolné z důvodů na straně navrhovatele vznikne dražebníkovi škoda, zavazuje se navrhovatel uhradit dražebníkovi vzniklou škodu.
4. Splatnost závazků navrhovatele uvedených v čl. VI. 3, 4, 5 a 6) této smlouvy se sjednává do ……. dnů ode dne, kdy budou navrhovateli uvedené náklady vyčísleny a bude k jejich úhradě dražebníkem vyzván. Pokud bude navrhovatel v prodlení s úhradou pohledávek dražebníka, zavazuje se uhradit dražebníkovi mimo dlužnou částku za každý započatý den prodlení též smluvní pokutu ve výši jedno promile dlužné částky.
 
VII. Závěrečná ustanovení
1. Každá ze stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět, nebude-li dražba provedena do ………….. měsíců od uzavření této smlouvy. Výpovědní lhůta činí ……. dnů a začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Pro případ porušení závazku navrhovatele uvedeného v čl. VI.2. této smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši součtu nákladů účelně dražebníkem vynaložených na materiální a organizační zabezpečení přípravy dražby a …… % ze zjištěné ceny předmětu dražby.
3. Přílohou této smlouvy jsou úředně ověřené kopie:
a - …………………….…………………….…………………….
b - …………………….…………………….…………………….
c - …………………….…………………….…………………….
d - Navrhovatelova práva a doklad o doručení písemného upozornění
4. Smlouva je vyhotovena na ………… stranách ve ……….. stejnopisech, z nichž navrhovatel obdrží jeden stejnopis a dražebník ……. stejnopisy.
5. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, který vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli a jsou srozuměny s tím, že výši odměny dražebníka nelze dodatečně zvýšit a důvod, pro který je navrhováno provedení dražby, dodatečně měnit.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
 
 
Datum a místo:             …………………….…………………….
 
 
Podpisy:                       …………………….…………………….
 
                                   …………………….…………………….


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,91 | Hodnotilo: 2161 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |