Plná moc pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě advokátem

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Plná moc pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě advokátem

V řízení se může daňový subjekt nechat zastoupit. Plná moc může být pro jeden úkon (vyprší splněním úkolu), generální (odvolává se) nebo pročasový úsek (vyprší uplynutím doby). Pro předložení daňového přiznání v prodloužené lhůtě se toto oznamuje nejpozději do doby určené k podání přiznání v běžné lhůtě. § 40 Daňové přiznání a hlášení (1) Daňové přiznání nebo hlášení je povinen podat každý, komu vzniká v souladu s tímto zákonem nebo zvláštním předpisem tato povinnost, nebo ten, koho k tomu správce daně vyzve. Daňové přiznání se nepodává v průběhu konkurzu.23) Není-li v tomto nebo v jiném daňovém zákoně stanoveno jinak, daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo hlášení. (2) Daňové přiznání nebo hlášení lze účinně podat jen na tiskopise, vydaném ministerstvem nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání zcela totožné s tiskopisem vydaným ministerstvem. Součástí daňového přiznání nebo hlášení jsou i přílohy vyznačené v příslušném tiskopis

Plná moc pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě advokátem
(§40 odst. 3 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Já, níže podepsaný ………………….., naroz.. …………………..………, trvale bytem na adrese ………………………………………….., zmocňuji a zplnomocňuji tímto advokáta JUDr. .............................., IČ: ..........................., sídlem..............................................., ...................., jakožto daňového poradce vedeného v seznamu advokátů s č.r. …………………… k tomu, aby za mě vyhotovil a Finančnímu úřadu v ................................................ předložil daňové přiznání za rok ................. .
 
Tímto výše uvedeného advokáta dále zmocňuji, aby veškeré potřebné dokumenty v této věci podepisoval, tak jako bych tak činil sám a dále mne zastupoval v takovém rozsahu, který bude potřeba k úplnému zajištění a naplnění této plné moci a tohoto mého zájmu.
 
Datum vystavení a podpis
 
 
=> Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.
 
 
Podpis zmocněnce:
 
Datum a místo:


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,94 | Hodnotilo: 2354 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |