Odvolání proti rozhodnutí o vyloučení zástupce z daňového řízení z důvodů střetu zájmů

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání proti rozhodnutí o vyloučení zástupce z daňového řízení z důvodů střetu zájmů

§ 11 Vyloučení ze zastupování (1) Správce daně je oprávněn k daňovému řízení nepřipustit nebo z daňového řízení vyloučit též zástupce, pokud by došlo ke střetu se zájmy zastupovaného nebo ke střetu zájmů daňových subjektů v daňových věcech zastupovaných týmž zástupcem. (2) Je-li zástupcem daňový poradce nebo advokát (dále jen "daňový poradce"),7a) nemůže ho správce daně vyloučit z podání daňového přiznání nebo hlášení a podání řádných a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí správce daně, i když by jinak byly splněny podmínky pro vyloučení podle odstavce 1. (3) Není-li zástupcem daňový poradce a nejde-li o společného zástupce, může zástupce zastupovat současně u jednoho správce daně pouze jeden daňový subjekt, nejde-li o osoby blízké.

Odvolání proti rozhodnutí o vyloučení zástupce z daňového řízení z důvodů střetu zájmů
(§11 odstavec 1 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
na základě Vašeho rozhodnutí ve věci výše uvedeného čísla jednacího oznamuji následující. Vaše odůvodnění se zjištěním, že by dalším zastupováním zastupovaného došlo ke střetu zájmů nejen se zastupovaným, ale i s dalšími subjekty jež zastupuji není relevantní.
 
Všichni klienti, které zastupuji v daňovém řízení před Vaším FÚ jsou mými dlouholetými klienty, jsem jejich zástupcem a poradenskou činnost zajišťuji ve věcech daňových, účetních a právních. Jejich vzájemné obchodní propojení, provázání jejich obchodních kontaktů (dodavatelů i odběratelů) je logickým vyústěním jejich spolupráce a veškeré vzájemné vztahy jsou mi z titulu mé činnosti známé. Neexistuje tedy nová informace, kterou bych v rámci kteréhokoliv daňového řízení, u kteréhokoliv z mnou zastupovaných subjektů mohl získat či zneužít.
Vzhledem k tomu, že mám dle smluv s klienty povinnost zachovávat mlčenlivost ve všech věcech, o kterých se v souvislosti s nimi dozvím, pokud tohoto nejsem klientem písemně zproštěn pod hrozbou sankce, není zde objektivní předpoklad ke střetu zájmů. Dále uvádím, že nejsem rodinným příslušníkem žádného ze zastupovaných, nevyvíjím obchodní aktivity spojené s nikým se zastupovaných a proto není důvod k mému vyloučení ze zastupování.
 
Proto navrhuji, aby Vaše výše uvedené rozhodnutí bylo zrušeno a mohl jsem se zúčastnit jako zástupce jednání.
 
V úctě
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
Přílohy: - kopie plné moci
            - smlouvy o zastupování


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,92 | Hodnotilo: 1586 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |