Odvolání proti rozhodnutí o nesplnění povinnosti nepeněžité povahy

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání proti rozhodnutí o nesplnění povinnosti nepeněžité povahy

§ 37 Pokuty (1) Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy vyplývající z tohoto nebo zvláštního daňového zákona nebo uloženou rozhodnutím podle tohoto zákona, může správce daně opakovaně uložit pokutu až do celkové výše 2 000 000 Kč. Opakovaně lze pokutu uložit, nevedlo-li dosavadní uložení pokuty k nápravě a protiprávní stav trvá. (2) Při ukládání pokut se přihlíží zejména k závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání. (3) Proti rozhodnutí o uložení pokuty, které musí obsahovat odůvodnění, se lze odvolat do třiceti dnů od jeho doručení. Včas podané odvolání má odkladné účinky. (4) Pokuta podle tohoto ustanovení se neuloží, lze-li použít sankci podle § 68 nebo lze-li použít pokutu tuto sankci nahrazující. (5) V řízení o uložení pokuty uložené podle odstavce 1, pokuty uložené podle § 25 a pokut ukládaných podle jiných daňových zákonů se postupuje podle tohoto zákona. (6) Pokutu nelze uložit, jestliže uplynuly od konce roku, v kterém

Odvolání proti rozhodnutí o nesplnění povinnosti nepeněžité povahy
 (§37 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
dne .................... jsem obdržel Vaše rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit pokutu ve výši ..................,- Kč pro nesplnění povinnosti nepeněžité povahy při oznamovací povinnosti za úhradu a platbu při užívání autorských práv ve věci softwarového vybavení naší učebny.
 
S autorem programu jsem uzavřel dohodu, jejíž celková částka za převod autorských práv činila sice 90.000,- Kč, avšak tato byla uhrazena v loňském roce pouze z části, a to ve výši 30.000,- Kč. Druhá splátka proběhne v roce letošním ve stejné výši a v dalším roce dojde k doplatku (stejná částka).
Protože tedy nedošlo k úhradě vyšší než 40.000,- Kč v jednom roce jak ukládá zákon, nebyl jsem povinen tuto nepeněžitou oznamovací povinnost plnit a to i s ohledem, že jsem dle smlouvy s autorem SW do svého daňového přiznání zahrnul jen tuto zmíněnou částku.
 
Tímto se vzhledem k výše uvedenému rozhodnutí odvolávám a navrhuji, aby bylo v plném rozsahu zrušeno.
 
V úctě
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
Příloha: - Smlouva s autorem
-     Doklad o úhradě 30.000,- Kč


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,96 | Hodnotilo: 1507 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |