Odvolání proti udělení pokuty pro zmeškání lhůty pro podání daňového přiznání

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání proti udělení pokuty pro zmeškání lhůty pro podání daňového přiznání

Daňové přiznání v prodloužené lhůtě podává daňový poradce nebo advokát. Daňový subjekt musí skutečnost o udělení plné moci takovému zástupci pro podání přiznání v prodloužené lhůtě oznámit svému správci daně. Pokud tak neučiní, může jej za nesplnění povin. nepeněžité povahy postihnout sankce. Pokud se např. stane, že správce daně nezargistruje toto oznámení a sankci udělí, lze se proti tomuto rozhodnutí odvolat, doložit důkazní prostředky a navrhnout zrušení udělení sankčního postihu. § 40 Daňové přiznání a hlášení (1) Daňové přiznání nebo hlášení je povinen podat každý, komu vzniká v souladu s tímto zákonem nebo zvláštním předpisem tato povinnost, nebo ten, koho k tomu správce daně vyzve. Daňové přiznání se nepodává v průběhu konkurzu. Není-li v tomto nebo v jiném daňovém zákoně stanoveno jinak, daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo hlášení. (2) Daňové přiznání nebo hlášení lze účinně podat jen na tiskopise, vydaném ministerstvem nebo na počítačových sest

Odvolání proti udělení pokuty pro zmeškání lhůty pro podání daňového přiznání
 (§40 odst. 3 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
Vážení,
dne .............. mi bylo doručeno Vaše rozhodnutí s výše uvedeným č.j. o udělení pokuty ve výši ………. Kč za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy při zmeškání lhůty pro podání daňového přiznání.
 
K tomuto sděluji, že s tímto nesouhlasím, protože dne 20. února tohoto roku jsem Vám společně s oznámením zaslal plnou moc udělenou daňovému poradci, panu ………………………. K zastupování ve věci podání daňového přiznání. Splnil jsem jak termín podání, tak oznamovací povinnost. Vzhledem k tomu, že daňový poradce před podáním mého daňového přiznání zemřel (dne ……….), podal jsem toto sám v prodloužené lhůtě 6 měsíců po skončení zdaňovacího období dle §40 odst. 3 zákona o SDP.
 
S odůvodněním ve Vašem výměru sdělujete, že jsem pochybil ve splnění lhůty pro podání daňového přiznání. Jsem Však toho názoru, že jste nezaregistrovali mé oznámení o udělení plné moci daňovému poradci. Fakt, že jsem v prodloužené lhůtě své daňové přiznání podal osobně odůvodňuji tak, že můj daňový poradce zemřel.
 
Odvolávám se tímto proti výměru pokuty a žádám o její zrušení v plném rozsahu. Důkazní prostředky jsou uvedeny v příloze.
 
V úctě
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
 
Příloha: - kopie odeslání plné moci udělené daňovému poradci
-     kopie plné moci udělené daňovému poradci


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,84 | Hodnotilo: 1540 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |