Dohoda o připuštění přechodu práva licenční smlouvy k užití díla na dědice nabyvatele v případě jeho smrti

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Autorské smlouvy / 


Dohoda o připuštění přechodu práva licenční smlouvy k užití díla na dědice nabyvatele v případě jeho smrti

Smrtí fyzické osoby, které byla udělena licence, přechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na dědice, pokud to licenční smlouva připouští.

Dohoda o připuštění přechodu práva licenční smlouvy k užití díla na dědice nabyvatele v případě jeho smrti
 
 
Pan:                             …………..…………..…………..
narozen:                       …………..…………..…………..
bytem:                         …………..…………..…………..
(dále jen „autor“)
 
a
 
Pan:                             …………..…………..…………..
narozen:                       …………..…………..…………..
bytem:                         …………..…………..…………..
(dále jen „nabyvatel“)
 
 
uzavírají dle ust. § 55 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, tuto
dohodu o připuštění přechodu práva z licence na dědice v případě smrti nabyvatele:
 
Touto dohodou autor a nabyvatel sjednávají k licenční smlouvě o …………………………….., ze dne …………. uzavřené mezi nimi jako dodatek upravující přechod práv v této smlouvě na dědice v případě smrti nabyvatele, a to takto:
 
Smluvní strany sjednávají, že práva a povinnosti vyplývající z citované licenční smlouvy po smrti nabyvatele se dědí.
 
S obsahem tohoto ujednání obě smluvní strany souhlasí, bezvýhradně a úplně, text dohody je smluvním stranám zřetelný a jasný.Tuto dohodu autor i nabyvatel uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle, opravdu a vážně, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek či v tísni. Na důkaz tohoto připojují autor i nabyvatel své vlastnoruční podpisy.
 
 
Datum a místo:                                   …………………………………………
 
 
Podpisy:                                  …………………………………………
 
                                               …………………………………………
  


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,97 | Hodnotilo: 2121 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |