Dohoda o zániku práva přechodu licence k užití díla na právního nástupce v případě zániku právnické osoby

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Autorské smlouvy / 


Dohoda o zániku práva přechodu licence k užití díla na právního nástupce v případě zániku právnické osoby

Zánikem právnické osoby, které byla udělena licence, přechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na jejího právního nástupce. Licenční smlouva může takový přechod práv a povinností na právního nástupce vyloučit.

Dohoda o zániku práva přechodu licence k užití díla na právního nástupce v případě zániku právnické osoby
 
 
Pan:                             …………..…………..…………..
narozen:                       …………..…………..…………..
bytem:                         …………..…………..…………..
(dále jen „autor“)
 
a
 
Vydavatel:                   …………..…………..…………..
se sídlem:                    …………..…………..…………..
IČ:                                           …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
zastoupená:                …………..…………..…………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka ...........
(dále jen „nabyvatel“)
 
 
uzavírají dle ust. § 55 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, tuto
dohodu o zániku přechodu práva na právního nástupce nabyvatele v případě jeho zániku:
 
Touto dohodou autor a nabyvatel sjednávají k licenční smlouvě o …………………………….., ze dne …………. uzavřené mezi nimi jako dodatek upravující přechod práv na právního nástupce v případě zániku nabyvatele nebo jeho smrti, a to takto:
 
Smluvní strany sjednávají, že právo přechodu citované licenční smlouvy na právního nástupce nabyvatele se tímto vylučuje ve smyslu § 55 autorského zákona.
 
S obsahem tohoto ujednání obě smluvní strany souhlasí, bezvýhradně a úplně, text dohody je smluvním stranám zřetelný a jasný.Tuto dohodu autor i nabyvatel uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle, opravdu a vážně, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek či v tísni. Na důkaz tohoto připojují autor i nabyvatel své vlastnoruční podpisy.
 
 
Datum a místo:                                   …………………………………………
 
 
Podpisy:                                  …………………………………………
 
                                               …………………………………………


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,93 | Hodnotilo: 2287 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |