Dodatek k licenční smlouvě - souhlas autora s poskytnutím úplné podlicence

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Autorské smlouvy / 


Dodatek k licenční smlouvě - souhlas autora s poskytnutím úplné podlicence

Je-li tak sjednáno ve smlouvě, může nabyvatel oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Ustanovení § 46 odst. 3 se použije obdobně. Nabyvatel může licenci postoupit pouze s písemným souhlasem autora; o postoupení licence a o osobě postupníka je povinen autora informovat bez zbytečného odkladu. K prodeji podniku, jehož součástí je i licence, či takové části podniku, která tvoří jeho samostatnou organizační složku, se souhlas autora nevyžaduje, není-li sjednáno jinak.

Dodatek k licenční smlouvě - souhlas autora s poskytnutím úplné podlicence
 
Autor díla, který dne ……….. poskytnul licenci na základě licenční smlouvy společnosti:
           
Společnost:                 …………..…………..…………..
IČ:                                …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
sídlem:                                    …………..…………..…………..
zastoupená:                …………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ................, oddíl ......., vložka č. ...........
                                    (dále jen "vydavatel")
 
tímto vydavateli uděluje souhlas
k poskytování licencí k předmětnému dílu třetím osobám, podlicenční smlouvy.
dle § 48 autorského zákona
 
Vydavatel tímto s udělením souhlasu pro poskytování podlicencí souhlasí.
 
Dnem podpisu tohoto dodatku oběma účastníky má vydavatel právo poskytovat licence třetím osobám.
 
Ostatní ujednání licenční smlouvy zůstávají beze změn.
 
Tímto ujednáním se doplňuje licenční smlouva uzavřená výše uvedeného dne, měsíce a roku. Souhlas autora - dodatek k licenční smlouvě ze dne ……….. uzavřené mezi autorem a vydavatelem doplňuje obsah smlouvy a stává se nedílnou součástí licenční smlouvy. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý má platnost originálu. Autor i vydavatel obdrží po jednom výtisku. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto smluvního dodatku a jako projev své pravé a svobodné vůle smluvní strany připojují své podpisy.
 
 
Datum a místo:                                   …………………………………………
 
 
Podpisy smluvních stran:          …………………………………………
 
                                                …………………………………………
 
 
 
 


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,99 | Hodnotilo: 2409 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |