Souhlas autora díla s podlicenční dohodou - dodatek k licenční smlouvě

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Autorské smlouvy / 


Souhlas autora díla s podlicenční dohodou - dodatek k licenční smlouvě

Autor dodatkem k licenční smlouvě souhlasí s udělením podlicence v předepsaném rozsahu, pokud není uvedeno přímo v licenční smlouvě.Souhlas autora díla s podlicenční dohodou - dodatek k licenční smlouvě

Souhlas autora díla s podlicenční dohodou - dodatek k licenční smlouvě
 
Společnost:                 …………..…………..…………..
IČ:                                …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
sídlem:                                    …………..…………..…………..
zastoupená:                …………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ................, oddíl ......., vložka č. ...........
                                    (dále jen "autor")
 
jako autor díla ………………………………….., který dne ……….. poskytnul licenci na základě licenční smlouvy společnosti:
           
Společnost:                 …………..…………..…………..
IČ:                                …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
sídlem:                                    …………..…………..…………..
zastoupená:                 …………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ................, oddíl ......., vložka č. ...........
                                    (dále jen "vydavatel")
 
tímto vydavateli uděluje souhlas k poskytování licencí k předmětnému dílu třetím osobám, podlicenční smlouvy.
 
Vydavatel s tímto souhlasí udělením souhlasu poskytování podlicencí souhlasí.
 
Dnem podpisu tohoto dodatku oběma účastníky má vydavatel právo poskytovat licence třetím osobám.
 
Ostatní ujednání licenční smlouvy zůstávají beze změn.
 
Tímto ujednáním se doplňuje licenční smlouva uzavřená výše uvedeného dne, měsíce a roku. Souhlas autora - dodatek k licenční smlouvě ze dne ……….. uzavřené mezi autorem a vydavatelem doplňuje obsah smlouvy a stává se nedílnou součástí licenční smlouvy. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý má platnost originálu. Autor i vydavatel obdrží po jednom výtisku. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto smluvního dodatku a jako projev své pravé a svobodné vůle smluvní strany připojují své podpisy.
 
 
Datum a místo:                                   …………………………………………
 
 
Podpisy smluvních stran:          …………………………………………
 
                                                           …………………………………………


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,96 | Hodnotilo: 1965 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |