Pracovní úraz a jak postupovat

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zaměstnání / 


Pracovní úraz a jak postupovatDojde-li k pracovnímu úrazu, trvejte na dodržení správného postupu a jeho evidence, abyste si vytvořili co nejlepší podmínky pro následné uplatňování a prokazování nároků na náhradu škody, která vám v příčinné souvislosti s pracovním úrazem vznikne.
Mějte neustále na mysli, že sebevstřícnější postup zaměstnavatele bude následně vystřídán zásadně odmítavým stanoviskem pojišťovny a bez dobrého důkazního zázemí může být obtížné proti pojišťovně s obhajobou svých nároků obstát.

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

Postup zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu je upraven především ustanovením § 105 zákoníku práce a na něj navazujícím nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
Nařízení vlády dělí pracovní úrazy na úrazy:
 • smrtelné
 • závažné (s hospitalizací delší než 5 dnů)
 • ostatní (s pracovní neschopností delší než 3 dny)
 • ostatní (s pracovní neschopností do 3 dnů nebo bez pracovní neschopnosti)
(Smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.)

DEFINICE PRACOVNÍHO ÚRAZU (dle § 380 zák. práce)
 • Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
 • Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.
 • Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.
POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI PRACOVNÍCH ÚRAZECH 
A NEMOCECH Z POVOLÁNÍ (dle § 105 zák. práce)
 • Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance (pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje), případných svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele zaměstnavatel podle věty první bez zbytečného odkladu uvědomí zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožní mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění.
 • Zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.
 • Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo:
a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo
b) k úmrtí zaměstnance.
 
Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům (oprávněné osoby).
 • Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
 • Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů.
 • Zaměstnavatel vede evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání.
POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE (dle § 106 zák. práce)
 • Zaměstnanec je povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem.
 • Zaměstnanec je povinen spolupracovat při objasňování příčin úrazu.
KNIHA ÚRAZŮ (dle § 105 zák. práce a § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.)
 • Zaměstnavatel je povinen vybavit všechna pracoviště knihou úrazů tak, aby byla za všech okolností zabezpečena možnost zápisu o vzniklých úrazech. Zaměstnavatel určí počet knih a místo jejich uložení vzhledem k velikosti pracoviště, počtu zaměstnanců apod.
 • Zaměstnavatel (pověřený či vedoucí pracovník) vede v knize úrazů evidenci o všech úrazech, tzn. od drobného poranění až po závažný či smrtelný pracovní úraz.
 • Kniha úrazů se vede v elektronické nebo listinné podobě.
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. přesně obsahuje výčet údajů, které musí kniha úrazů obsahovat.
Evidence obsahuje tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen „jméno“) úrazem postiženého zaměstnance,
b) datum a hodinu úrazu,
c) místo, kde k úrazu došlo,
d) činnost, při níž k úrazu došlo,
e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,
f) celkový počet zraněných osob,
g) druh zranění a zraněná část těla,
h) druh úrazu,
i) zdroj úrazu,
j) příčiny úrazu,
k) jména svědků úrazu,
l) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

ZÁZNAM O ÚRAZU (dle § 105 zák. práce a § 5 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.)

Zaměstnavatel (pověřený či vedoucí pracovník) je povinen sepsat záznam o úrazu v případě, že došlo:

 • ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny (tzn. jestliže bylo vystaveno Potvrzení o pracovní neschopnosti a je zřejmé, že pracovní neschopnost přesáhne 3 kalendářní dny), nebo
 • k úmrtí zaměstnance.
 • Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl.
 • Záznam o úrazu se předává bez zbytečného odkladu oprávněným osobám.
 • Záznam o úrazu se zasílá stanoveným orgánům a institucích, a to v určených termínech.
 • Vzor záznamu o úrazu je uveden v příloze č. 1 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.
OHLAŠOVACÍ POVINNOST (dle § 4 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.)

Zaměstnavatel ohlásí PRACOVNÍ ÚRAZ bez zbytečného odkladu:

 • územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
 • odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat (pozn.: hospitalizace = uložení na lůžko ve zdravotnickém zařízení),
 • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu (pozn.: zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě), jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu,
 • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,
 • zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.
Zaměstnavatel ohlásí SMRTELNÝ PRACOVNÍ ÚRAZ bez zbytečného odkladu:
 • územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
 • odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
 • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
 • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,
 • zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.
ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZECH (dle § 6, § 7 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.)

Zaměstnavatel zašle záznam o úrazu, resp. Záznamy o všech úrazech (souhrnně), za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:

 • územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
 • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
 • zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,
 • organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel Záznam o úrazu nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl:
 • územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
 • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
 • zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,
 • organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Příslušnost útvaru Policie České republiky a správních úřadů se řídí místem, kde došlo k úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu.

HLÁŠENÍ ZMĚN (dle § 8 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.)

Jestliže zaměstnavatel zašle záznam o úrazu stanoveným institucím a následně se dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví zaměstnavatel nový formulář Záznam o úrazu – hlášení změn.

Záznam o úrazu – hlášní změn se vyhotovuje v případě, že:

 • hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů,
 • dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena až po odeslání záznamu o úrazu,
 • zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel, nebo
 • došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu – hlášení změn.
Záznam o úrazu – hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
 • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
 • zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,
 • územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin nebo v případě smrtelného pracovního úrazu,
 • organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Záznam o úrazu – hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance rovněž odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Vzor záznamu o úrazu – hlášení změn je uveden v příloze č. 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ (dle zák. práce)

Zaměstnavatel je dále povinen:
 • stanovit výši odškodnění poškozenému zaměstnanci, příp. navrhnout snížení, došlo-li k porušení předpisů k zajištění bezpečné práce,
 • projednat způsob a výši náhrady škody bez zbytečného odkladu s odborovou organizací a se zaměstnancem.


  


QR (http://qrlogo.eu) - - www.zakonycr.euPrůměr:  2,96 | Hodnotilo: 1710 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |