Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 266

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Insolvenční zákon / 


Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 266§ 266

(1) Prohlášením konkursu se nepřerušují

a) trestní řízení,
b) řízení o přestupcích a jiných správních deliktech,
c) daňové řízení,
d) dědické řízení,
e) řízení o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela,
f) řízení o výživném nezletilých dětí bez zřetele k tomu, zda v něm dlužník vystupuje jako osoba oprávněná nebo jako osoba povinná,
g) řízení ve věcech ochrany osobnosti podle občanského zákoníku, není-li dlužník podnikatelem nebo není-li požadováno peněžité plnění,
h) řízení ve věcech ochrany názvu a dobré pověsti právnické osoby, není-li dlužník podnikatelem nebo není-li požadováno peněžité plnění,
i) řízení ve věcech obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek, v těchto řízeních však nelze po prohlášení konkursu vydat rozhodnutí o změně obchodní firmy nebo názvu dlužníka,
j) řízení ve věcech kapitálového trhu,
k) řízení o výkon rozhodnutí nebo exekuce,
l) řízení, ve kterých je dlužník jediným účastníkem,
m) řízení ve věcech vkladu práva k nemovitostem; vklady do katastru nemovitostí však mohou být po prohlášení konkursu povoleny a zapsány, jen řídí-li se pořadí zápisu dnem, který předchází prohlášení konkursu, nebo jde-li o zajištění poskytnuté podle § 41,
n) řízení u krajské pobočky Úřadu práce o dlužných mzdových nárocích zaměstnanců dlužníka podle zvláštního právního předpisu 39),
o) řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 40). (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.)

(2) Není-li dále stanoveno jinak, účastníkem řízení uvedených v odstavci 1 je i nadále dlužník.
(3) Jde-li o řízení ve věcech kapitálového trhu nebo o řízení, ve kterém je dlužník jediným účastníkem, může insolvenční soud na návrh orgánu, který je vede, nebo i bez návrhu po posouzení povahy předmětu řízení a jeho vlivu na další průběh insolvenčního řízení rozhodnout, že se insolvenční správce stává účastníkem řízení místo dlužníka. Proti tomuto rozhodnutí, které se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a orgánu, který řízení vede, není odvolání přípustné.

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,82 | Hodnotilo: 930 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |