SMLOUVA O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU 2

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Obchodní smlouvy / 


SMLOUVA O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU 2 SMLOUVA O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU

společnosti s ručením omezeným
dle § 115 a násl. obchodního zákoníku
 
 
  1. Smluvní strany
.................................... s.r.o., se sídlem ................................................., IČ: .....................................
zastoupena jednatelem ....................................., r.č. ...................................................
na straně jedné
(dále jen „převodce“)
a
jméno, příjmení, adresa, r.č. ……………………………………………………………………….
na straně druhé
(dále jen „nabyvatel“)
 
  1. Předmět smlouvy
2.1. Převodce je dle zápisu v obchodním rejstříku společníkem s plně splaceným vkladem .............................................Kč, a tedy výlučným majitelem 100% obchodního podílu společnosti ………….. s.r.o., IČ: ………., se sídlem …………………………... Základní kapitál ve výši ...........................................,- Kč je plně splacen.
2.2. Převodce touto smlouvou převádí …...% obchodního podílu ve společnosti, uvedené v čl. 2.1. této smlouvy, odpovídající vkladu ………… ,- Kč na nabyvatele, který obchodní podíl přijímá a zavazuje se zaplatit mu za to cenu uvedenou v čl. 3.1. této smlouvy.
2.3. Nabyvatel výslovně prohlašuje, že přistupuje bez výhrad k zakladatelské listině společnosti …………. s.r.o. v platném znění.
2.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
 
  1. Cena
3.1. Nabyvatel zaplatil při podpisu smlouvy o převodu obchodního podílu převodci dohodnutou cenu, která činí ………….,- Kč (slovy: ………………………………………………).
3.1. Podpisem této smlouvy stvrzuje převodce, že částku dle čl. 3.1. této smlouvy převzal.
 
4.       Závěrečná ustanovení
4.1. Převodce prohlašuje, že závazky společnosti činí k datu podpisu smlouvy 0,- Kč (slovy: nulakorunčeských).
4.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení jsou určena pro účely zápisu změny do obchodního rejstříku, po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4.3. Účastníci si smlouvu přečetli, prohlásili, že jejímu obsahu rozumí, a že představuje jejich pravou a svobodnou vůli, a na důkaz toho připojují svůj vlastnoruční podpis.
 
 
 
      V  …………………….. dne ……………
 
 
 
 
 
 
 
………………………..                                                                        …………………………
      ...........................s.r.o.                                                                          ……………………
       převodce                                                                                                  nabyvatel


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,97 | Hodnotilo: 2209 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |