ŠKODA BEZ STAROSTÍ – Smlouva a odpovědi na všetečné otázky

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Obchodní smlouvy / 


ŠKODA BEZ STAROSTÍ – Smlouva a odpovědi na všetečné otázkyOperativní leasing - né ale pro každého, i když jak tvrdí že je to škoda bez starostí

I když si myslíte že je to právě pro vás, dejte si pozor na úskalí všeobecných podmínek, které vlastně nikdo nikdy z klientů nečetl a nečte. Pokud se dostanete z jakých koliv důvodu do platební neschopnosti, může Vás tato smlouva zruinovat aniž si toto uvědomujete.

Co když nebudu schopný splácet?

Stejně jako u všech jiných splátkových finančních produktů, je myšleno i na tuto variantu a obecně se samozřejmě doporučuje hlásít případné problémy se solventností dříve, než později. Můžete zažádat o předčasné ukončení smlouvy a následně ti bude na základě řady faktorů (např. stáří auta, zbývající doba do konce nájmu, opotřebenícena vozu, důvody, kvůli kterým musíš smlouvu ukončit atd.) vyčíslena částka, kterou budete muset doplatit, aby došlo k vyrovnání. Neměly by to ale v žádném případě být všechny zbývající dlužné částky!! Věříte tomu??

Jenže tady je zkryté úskalí pro spotřebitele. Kde je vlastně dáno a psáno co a jak je nutné doplatit? Smlouva tuto věc podrobně nerozepisuje, tak je potřeba pročíst podmínky ukončení smlouvy podle bodu 9, (zajímavý je bod 9.4) dokonce zavazuje klienta k mlčenlivosti na určitou dobu a dokonce podle bodu 13.6

Žádným ustanovením těchto obchodních podmínek o smluvní pokutě není dotčeno právo společnosti na náhradu škody vzniklé společnosti v důsledku porušení Smlouvy klientem

a bodu 13.7 

Výslovně se vylučuje možnost snížit smluvní pokutu soudem podle § 2051 občanského zákoníku.

 


... pokračování ....

 

12. OSOBNÍ ÚDAJE

12.1 ÚVODNÍ INFORMACE

12.1.1 Je-li klient fyzickou osobou, společnost v souvislosti s uzavřením Smlouvy a jejím plněním shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje klienta (včetně rodného čísla) způsobem a k účelům v rozsahu, v jakém klient udělil se zpracováním svých osobních údajů svůj souhlas, ledaže podle zákona jde o zpracování, ke kterému není souhlasu subjektu údajů třeba. Zpracování osobních údajů je společností prováděno v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.
12.1.2 Klient není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout společnosti své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním. Klient je oprávněn poskytnutí svých osobních údajů odmítnout, a proto poskytuje-li své osobní údaje společnosti, činí tak zcela dobrovolně.
12.1.3 Klient prohlašuje a zaručuje, že pokud společnosti v souvislosti s uzavřením nebo plněním této Smlouvy poskytl osobní údaje třetích osob, získal předem od těchto třetích osob výslovný souhlas s poskytnutím jejich osobních údajů společnosti a s následným zpracováním jejich osobních údajů společností pro účely stanovené v těchto OPOL.

12.2 OBECNÝ SOUHLAS

12.2.1 Klient souhlasí s tím, aby společnost zpracovávala veškeré informace o jeho osobě a osobní údaje, včetně rodného čísla, které sdělil nebo sdělí společnosti, nebo které byly společností v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy nebo v souvislosti s realizací předcházejících nebo navazujících úkonů oprávněně získány od třetích osob.
12.2.2 Klient souhlasí, aby jeho osobní údaje a veškeré další informace týkající se jeho osoby byly společností zpracovávány, shromažďovány a uchovávány za účelem

a) jednání ve věci uzavření Smlouvy,
b) posuzování bonity, platební morálky a důvěryhodnosti klienta,
c) plnění práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu založeného Smlouvou,
d) uplatňování a správu nároků plynoucích ze Smlouvy,
e) správu Smlouvy,
f) nabízení a poskytování doplňkových služeb souvisejících se Smlouvou klientovi,
g) dalšího nabízení obchodu a služeb klientovi,
h) ochrany práv a právem chráněných zájmů společnosti.

12.2.3 Klient souhlasí, aby společnost v průběhu plnění Smlouvy průběžné shromažďovala údaje o jeho bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti za účelem posuzování rizik společnosti plynoucích z této Smlouvy. Za tímto účelem klient souhlasí, aby společnost uskutečňovala dotazy na úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob a výsledná zjištění používala pro ověření bonity, platební morálky a důvěryhodnosti klienta, popřípadě na základě zjištěných informací ověřila správnost údajů poskytnutých klientem. Klient také souhlasí, aby společnost úvěrovým registrům poskytovala údaje o jeho bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti v návaznosti na plnění či neplnění Smlouvy klientem.
12.2.4 Klient souhlasí, aby společnost pořídila fotokopii dokladu totožnosti klienta, tj. fotokopii občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního dokladu či jiného dokladu totožnosti, a to za účelem ověření totožnosti klienta a správnosti identifikačních údajů klienta. Fotokopie dokladu totožnosti klienta bude společností uchovávána společně s ostatními údaji klienta po celou dobu zpracovávání osobních údajů klienta. V souvislosti s pořízením fotokopie dokladu totožnosti klienta klient souhlasí, aby společnost pro účely identifikace zpracovávala také vyobrazení jeho podoby obsažené na dokladu totožnosti.
12.2.5 Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely stanovené v odst. 12.2 těchto OPOL klient uděluje na dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a na dobu dalších 10 let od data splnění veškerých finančních závazků klienta ze Smlouvy nebo od data ukončení smluvního vztahu, pokud závazky klienta byly splněny před zánikem Smlouvy.

 

12.3 NEBANKOVNÍ REGISTR KLIENTSKÝCH INFORMACÍ, BANKOVNÍ REGISTR KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A REGISTR SDRUŽENÍ SOLUS

12.3.1 V souvislosti s plněním Smlouvy je společnost také oprávněna shromažďovat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje klienta, včetně jeho rodného čísla, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací (dále jen „Informační Memorandum“) a/nebo v Poučení o registrech Sdružení SOLUS. 
12.3.2 Účelem zpracování osobních údajů klienta v rámci Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“), Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) a registrů Sdružení SOLUS je:

a) vytvoření souboru informací v rámci NRKI, BRKI, Pozitivního registru sdružení SOLUS, Registru fyzických osob sdružení SOLUS, Registru IČ sdružení SOLUS (všechny registry dále jen jako „registry“) vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta,
b) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů v rámci jednotlivých registrů o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky klienta ze strany oprávněných uživatelů registrů, a
c) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky klienta ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů v rámci jednotlivých registrů a způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu a/nebo v Poučení o registrech sdružení SOLUS.

12.3.3 Před podpisem Smlouvy se klient seznámil s Informačním Memorandem a Poučením o registrech sdružení SOLUS, která obsahují i poučení o právech klienta v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci registrů i pro účely vzájemného informování se jednotlivých uživatelů registrů i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před podpisem Smlouvy byl klient rovněž informován, že aktuální znění Informačního Memoranda může kdykoli dostat v Klientském centru či na webových stránkách provozovatele NRKI (http:/www.cncb.cz), že Poučení o registrech sdružení SOLUS se nachází na webových stránkách (http:/www.solus.cz) a že oba dokumenty jsou též k získání v zákaznickém centru či na webových stránkách společnosti (http:/www.skofin.cz).
12.3.4 Souhlas pro zpracování osobních údajů v rámci registrů klient uděluje na dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých finančních závazků klienta ze Smlouvy nebo od data ukončení smluvního vztahu, pokud závazky klienta byly splněny před zánikem Smlouvy nebo od data ukončení smluvního vztahu, pokud závazky klienta byly splněny před zánikem Smlouvy.

 

12.4 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.4.1 Osobní údaje klienta budou společností zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě. Klient souhlasí, aby společnost zpracovávala jeho osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě. Klient bere na vědomí a souhlasí, že jeho identifikační údaje budou vedeny v informačních systémech společnosti společně s veškerými údaji a informacemi o jeho osobě, bonitě, platební morálce a dalších majetkových poměrech, které společnost získá od klienta či třetích osob.
12.4.2 Klient bere na vědomí, že společnost realizaci některých práv a povinnosti ze Smlouvy a souvisejících vztahů zajišťuje prostřednictvím třetích osob (např. obchodníci koncernové sítě VW, zasílatelské společnosti, pojišťovny, reklamní agentury, inkasní agentury, atd.). Klient souhlasí, aby společnost předala osobní údaje klienta v rozsahu nezbytném pro výkon práv a povinností plynoucích společnosti ze vztahů mezi společností a klientem třetím osobám, které budou pro společnost výkon těchto práv a povinností zajišťovat, a aby tyto třetí osoby jeho osobní údaje dále zpracovávaly.
12.4.3 Klient je srozuměn s tím, že v případě, že závažným způsobem poruší Smlouvu, je společnost za účelem ochrany svých práv a oprávněných zájmů oprávněna poskytnout takovou informaci spolu s jeho osobními údaji v nezbytném rozsahu třetím osobám, příp. je oprávněna celou tuto informaci uveřejnit v úvěrových registrech.

 

12.5 PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.5.1 Klient souhlasí, aby společnost poskytovala jeho osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a údajů sloužících k posouzení důvěryhodnosti, bonity a platební morálky klienta osobám propojeným se společností za účelem prověřování rizik obchodů, které klient uzavřel s osobami propojenými se společností nebo o jejichž uzavření s kteroukoliv osobou propojenou se společností vede klient jednání.
12.5.2 Klient dále souhlasí s tím, aby společnost poskytovala jeho osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a údajů o Smlouvě osobám propojeným se společností za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb klientovi těmito osobami.
12.5.3 Klient souhlasí, aby osoby propojené se společností údaje, které o klientovi získají od společnosti, dále zpracovávaly, shromažďovaly a uchovávaly v předaném rozsahu ke stejným účelům jako společnost, včetně nabízení vlastních výrobků a služeb klientovi.
12.5.4 Osoby propojené se společností jsou veškeré subjekty, které jsou vůči společnosti v postavení osoby úzce propojené, přičemž úzkým propojením se rozumí

a) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu, jejichž součet představuje alespoň 20 %,b) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, jejichž součet představuje alespoň 20 %,
c) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob druhou osobu nebo ostatní osoby ovládá, nebo
d) vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba. Nepřímým podílem se pak rozumí podíl držený prostřednictvím jiné osoby nebo skupiny osob jednajících ve shodě. Osobami propojenými se společností jsou i subjekty, které jsou zřízeny v zahraničí.

 

12.6 PRÁVA KLIENTA

12.6.1 Klient má právo požádat společnost o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude vždy sdělení o

a) účelu zpracování osobních údajů,
b) případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů klienta,
d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

12.6.2 Za poskytnutí informace je společnost oprávněna požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
12.6.3 Klient, který zjistí nebo se domnívá, že společnost jako správce nebo jiná osoba, která pro společnost zpracovává osobní údaje, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby společnost nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost klienta shledána oprávněnou, společnost neprodleně odstraní závadný stav. Pokud společnost nebo příslušný zpracovatel žádosti nevyhoví, může se klient obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo klienta obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Klient je povinen ohlásit společnosti písemně do 14 dnů změnu důležitých údajů o své osobě, zejména změnu adresy, jména či názvu společnosti, bankovního konta, ze kterého jsou platby prováděny, zánik společnosti, její splynutí či sloučení s jinou společností, jakékoli jiné změny v obchodním rejstříku, vstup do konkursního nebo vyrovnávacího řízení, apod. Klient odpovídá za to, že společnost má vždy k dispozici jeho přesnou adresu pro doručování pošty.
13.2 Smluvní strany tímto prohlašují, že nejsou nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a že u nich nenastala ani jedna ze skutečností předpokládaných ustanovením § 109 ZDPH.
13.3 Smluvní strany se zavazují, že pokud u nich nastane skutečnost předpokládaná ustanovením § 109 ZDPH, oznámí tuto skutečnost neprodleně druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou na základě této skutečnosti oprávněny postupovat ve smyslu §109a ZDPH.
13.4 Smluvní strany jsou srozuměny a souhlasí s tím, že budou povinny nahradit škodu ve výši částky vynaložené druhou smluvní stranou jako ručitelem ve smyslu ustanovení § 109 ZDPH, v důsledku aplikace institutu ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň ze strany poskytovatele zdanitelného plnění.
13.5 Společnost je oprávněna účtovat si za administrativní úkony týkající se Smlouvy, které jsou nad rámec poskytované služby, poplatky stanovené v ceníku administrativních úkonů, který společnost za tímto účelem vydala a který je průběžně aktualizovaný, dostupný na: http://www.skofin.cz.
13.6 Žádným ustanovením těchto obchodních podmínek o smluvní pokutě není dotčeno právo společnosti na náhradu škody vzniklé společnosti v důsledku porušení Smlouvy klientem.

13.7 Výslovně se vylučuje možnost snížit smluvní pokutu soudem podle § 2051 občanského zákoníku.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava I § 2051
Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti až do výše škody vzniklé do doby rozhodnutí porušením té povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. K náhradě škody, vznikne-li na ni později právo, je poškozený oprávněn do výše smluvní pokuty.

13.8 Všechna smluvní ujednání a veškeré změny Smlouvy musí mít písemnou formu.
13.9 Pro spory vzešlé ze Smlouvy je příslušný soud v místě sídla společnosti.
13.10 Smluvní strany se dohodly, že právní vztah založený Smlouvou se v neupravených otázkách řídí obecnými právními předpisy.
13.11 Klient je srozuměn a souhlasí s tím, že společnost je oprávněna prověřovat skutečnosti týkající se jeho právní subjektivity, právních a vlastnických poměrů a ekonomické bonity.
13.12 Společnost je oprávněna kdykoli provést zápočet jakýchkoli peněžitých závazků a pohledávek, které ji vznikly za klientem, a to i tehdy, pokud vyplývají z různých právních vztahů.
13.13 Společnost je oprávněna postoupit jakoukoliv pohledávku vůči klientovi vyplývající z této Smlouvy třetí osobě.
13.14 Klient je srozuměn a souhlasí s tím, že společnost je oprávněna za trvání Smlouvy postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy (tj. práva a povinnosti společnosti) na jiný subjekt patřící do skupiny Volkswagen.
13.15 Klient tímto prohlašuje, že prodlužuje promlčecí dobu veškerých práv (včetně případných práv na náhradu škody či smluvní pokutu) vzniklých společnosti ze Smlouvy, jakož i z dříve uzavřených závazkových vztahů mezi klientem a společností, na dobu deseti let od okamžiku, kdy příslušná promlčecí doba počne, resp. počala, poprvé běžet a to za předpokladu, že klientem je podnikatel. Pokud je klientem fyzická osoba nepodnikající (spotřebitel), trvá promlčecí doba podle předchozí věty 4 roky. Toto prohlášení se vztahuje i na práva vzniklá případným odstoupením od Smlouvy, resp. výpovědí Smlouvy, nebo zánikem či ukončením smluvního vztahu z jiného titulu.
13.16 Komunikace společnosti a klienta probíhá především prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Společnost zasílá klientovi písemnosti běžným způsobem popřípadě do vlastních rukou na adresu bydliště nebo sídla klienta. Klient může společnosti sdělit i jinou adresu, na které si bude písemnosti vyzvedávat. Dnem doručení se rozumí okamžik předání, popřípadě doručení zásilky klientovi na jeho poslední známou adresu nebo adresu určenou pro doručování. Nelze-li zásilku doručit tímto způsobem, platí, že byla doručena pátým dnem po odeslání. Písemnost může být klientovi doručena společností i osobně. Společnost může s klientem komunikovat, pokud se nejedná o předepsanou formu úkonů, prostřednictvím e-mailu a to za předpokladu, že klient sdělí společnosti svoji elektronickou adresu (e-mail). Zpráva se považuje za doručenou, jakmile klient obratem potvrdí obdržení této zprávy, popřípadě jinak potvrdí její obdržení. Pokud se nedaří klientovi doručovat informace prostřednictvím elektronické komunikace, pak společnost bude doručovat klientovi zprávy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Dále společnost může s klientem komunikovat prostřednictvím monitorovaných telefonických hovorů nebo faxem.
13.17 Společnost je oprávněna jednostranně změnit tyto OPOL. O této změně je společnost písemně nebo e-mailem povinna informovat klienta. V případě, že Klient s jednostrannou změnou těchto OPOL nesouhlasí a jednostranná změna je závažného charakteru, může Smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědí doručenou společností do 1 měsíce od oznámení o změně těchto OPOL.
Smlouva je ukončena po uplynutí tří měsíců od doručení výpovědi ke dni, v němž měla být zaplacena příslušná měsíční splátka. Při finančním vypořádání Smlouvy se v tomto případě, s výjimkou nákladů na odebrání předmětného vozidla, postupuje podle odst. 9.4 těchto OPOL.
Za změnu závažného charakteru se nepovažuje taková změna, která vyplývá ze změny právních předpisů, je oprava chyby v psaní a počtech nebo změna, kterou nedojde ke zhoršení právního postavení klienta.
13.18 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků. Jestliže se praxe stran odchýlí od ujednání Smlouvy nebo OPOL, mají přednost výslovná ustanovení Smlouvy nebo OPOL. Veškeré úpravy učiněné do formuláře smlouvy musí být jednotlivě podepsány oběma smluvními stranami, jinak se považují za neplatné a nebude k nim přihlíženo.
13.19 Svým podpisem klient potvrzuje, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy, kterou se společností ŠkoFIN s.r.o. uzavírá a jejíž evidenční číslo je uvedeno v záhlaví.
 

 

 

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,90 | Hodnotilo: 2013 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |