ŠKODA BEZ STAROSTÍ – Smlouva a odpovědi na všetečné otázky

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Obchodní smlouvy / 


ŠKODA BEZ STAROSTÍ – Smlouva a odpovědi na všetečné otázkyOperativní leasing - né ale pro každého, i když jak tvrdí že je to škoda bez starostí

I když si myslíte že je to právě pro vás, dejte si pozor na úskalí všeobecných podmínek, které vlastně nikdo nikdy z klientů nečetl a nečte. Pokud se dostanete z jakých koliv důvodu do platební neschopnosti, může Vás tato smlouva zruinovat aniž si toto uvědomujete.

Co když nebudu schopný splácet?

Stejně jako u všech jiných splátkových finančních produktů, je myšleno i na tuto variantu a obecně se samozřejmě doporučuje hlásít případné problémy se solventností dříve, než později. Můžete zažádat o předčasné ukončení smlouvy a následně ti bude na základě řady faktorů (např. stáří auta, zbývající doba do konce nájmu, opotřebení, cena vozu, důvody, kvůli kterým musíš smlouvu ukončit atd.) vyčíslena částka, kterou budete muset doplatit, aby došlo k vyrovnání. Neměly by to ale v žádném případě být všechny zbývající dlužné částky!! Věříte tomu??

Jenše tady je zkryté úskalí pro spotřebitele. Kde je vlastně dáno a psáno co a jak je nutné doplatit? Smlouva tuto věc podrobně nerozepisuje, tak je potřeba pročíst podmínky ukončení smlouvy podle bodu 9, (zajímavý je bod 9.4) dokonce zavazuje klienta k mlčenlivosti na určitou dobu a dokonce podle bodu 13.6

Žádným ustanovením těchto obchodních podmínek o smluvní pokutě není dotčeno právo společnosti na náhradu škody vzniklé společnosti v důsledku porušení Smlouvy klientem

a bodu 13.7 

Výslovně se vylučuje možnost snížit smluvní pokutu soudem podle § 2051 občanského zákoníku.

 


 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti operativního leasingu motorových vozidel. Další podmínky jsou obsaženy ve Smlouvě, Manuálu řidiče a normách opotřebení a poškození vozu, které jsou dostupné na http://www.skofin.cz.

1.2 „Společností” se rozumí společnost ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Praha 5, Pekařská 6, PSČ 155 00, IČ: 45805369, jejímž hlavním předmětem podnikání je poskytování úvěru, včetně spotřebitelských a poskytování služeb operativního a finančního leasingu a která poskytuje v rámci své podnikatelské činnosti operativní leasing motorových vozidel. Dohled nad společností vykonává Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha a Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha.
1.3 Klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má se společností uzavřenou leasingovou smlouvu (smlouvu o operativním leasingu) na motorové vozidlo. Pokud je klientem fyzická osoba, prohlašuje podpisem těchto obchodních podmínek, že její svéprávnost nebyla omezena ve smyslu § 55 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - Část I. § 55
(1) Smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení.
(2) Ujednání ve spotřebitelských smlouvách podle § 56 jsou neplatná.
(3) V pochybnostech o významu spotřebitelských smluv platí výklad pro spotřebitele příznivější.

1.4Smlouvou” se rozumí smlouva o operativním leasingu, jejíž evidenční číslo je uvedeno v záhlaví, kterou se společnost zavazuje poskytnout klientovi finanční (leasingovou) službu spočívající v užívání předmětného motorového vozidla (dále jen „předmětné vozidlo“) specifikovaného v příslušném formuláři Smlouvy a předat předmětné vozidlo klientovi do užívání na dobu určitou, tzn. na dobu trvání operativního leasingu. Za poskytnutí této služby se klient zavazuje splácet řádně leasingové splátky v souladu se Smlouvou a splátkovým kalendářem či jiným daňovým dokladem. Platnost Smlouvy nastává podpisem společnosti a klienta a její účinnost nastává převzetím předmětného vozidla klientem. Účinností Smlouvy počíná rovněž běžet doba operativního leasingu.
1.5 Smlouva se skládá ze smluvního formuláře, který obsahuje číslo Smlouvy, specifikaci smluvních stran a předmětného vozidla, základní finanční parametry poskytované leasingové služby a část smluvních ujednání, splátkového kalendáře či jiného daňového dokladu a těchto obchodních podmínek. Součástí Smlouvy jsou i případné dodatky Smlouvy a další dokumenty, o kterých to Smlouva (resp. obchodní podmínky) stanoví.
1.6 „Předávacím protokolem” se rozumí doklad o převzetí předmětného vozidla klientem.
1.7 „Zůstatkovou hodnotou” se rozumí cena předmětného vozidla po uplynutí sjednané doby operativního leasingu.
1.8 „Předmětným vozidlem“ se rozumí motorové vozidlo společnosti poskytnuté formou operativního leasingu klientovi.
1.9 „Účetní zůstatkovou hodnotou” se rozumí rozdíl mezi pořizovací cenou předmětného vozidla a celkovou výší odpisů stanovených v souladu se zákonem č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle vnitropodnikové směrnice společnosti, od data převzetí předmětného vozidla klientem do data předčasného ukončení Smlouvy.
1.10 „Nejvyšší dosaženou prodejní cenou“ se rozumí cena předmětného vozidla dosažená v aukčním prodeji nebo cena předmětného vozidla dosažená v jiném než aukčním prodeji, v tomto případě však vždy minimálně ve výši určené odborným oceněním.
1.11 „Službami“ se rozumí údržba, servisní náklady a pneuservis. Nárok na poskytnutí těchto služeb a s tím spojené právo klienta tyto služby po společnosti požadovat lze sjednat ve Smlouvě a trvá po celou dobu trvání Smlouvy, pokud není dohodnuto jinak. Nárok klienta na služby je dále vyznačen v Manuálu řidiče tak, že společnost nebo jí zmocněná osoba označí nárok na služby v Manuálu řidiče a připojí své razítko a podpis nejpozději při předání předmětného vozidla. Náklady na služby jsou již zahrnuty v leasingových splátkách. Klientovi nejsou tyto náklady zvlášť účtovány mimo nákladů uvedených v bodu 6.5 těchto OPOL.
1.12 „Manuálem řidiče“ se rozumí složka řidiče s uvedením příslušných kontaktů, postupů a informací k jednotlivým službám sjednaných dle Smlouvy. Klient je povinen chránit Manuál řidiče před ztrátou nebo zneužitím. Při ztrátě Manuálu řidiče má klient povinnost tuto skutečnost okamžitě oznámit společnosti.

 

2. PŘEVZETÍ VOZIDLA

2.1 Klient obdrží předmětné vozidlo v objednaném provedení uvedeném ve Smlouvě.
2.2 Klient je oprávněn a povinen převzít předmětné vozidlo jménem společnosti od dodavatele nebo zprostředkovatele. Společnost tímto klienta výslovně zmocňuje k převzetí předmětného vozidla od dodavatele nebo zprostředkovatele a ke všem nutným úkonům s převzetím spojeným.
2.3 Jestliže klient nepřevezme předmětné vozidlo do 14 dnů po výzvě ze strany společnosti, společnost je oprávněna uplatnit vůči klientovi smluvní pokutu ve výši 10 % z pořizovací ceny předmětného vozidla a společnost má právo od Smlouvy odstoupit. Právo společnosti na náhradu škody tím není dotčeno.
2.4 Před převzetím předmětného vozidla je klient povinen ho prohlédnout a ověřit jeho přesnou identifikaci, zjistit úplnost dodávky včetně dokumentace a přezkoušet, zda předmětné vozidlo nemá technické nedostatky a zda je plně použitelné. Pokud je pro předmětné vozidlo smluvně sjednán zvláštní účel užívání, musí také přezkoušet, zda je pro tento účel skutečně použitelné. Jestliže má předmětné vozidlo technické nedostatky nebo není-li pro zvlášť sjednaný účel vhodné, klient jej nesmí převzít. Klient při zjištění závad je povinen trvat na jejich odstranění, a teprve potom je oprávněn předmětné vozidlo převzít.
2.5 Předání a převzetí předmětného vozidla potvrdí smluvní strany podpisem předávacího protokolu, který se stane nedílnou součástí Smlouvy.
2.6 Klient prohlašuje, že se před převzetím Smlouvy seznámil s normami opotřebení a poškození vozu, a že s nimi souhlasí.
2.7 Klient má právo odstoupit od Smlouvy nejpozději před převzetím předmětného vozidla, a to pouze v případě, kdy prodlení v dodávce vozidla přesáhne šest týdnů od orientačního termínu předání, který se odvíjí od předpokládaného termínu dodání předmětného vozidla ze strany dodavatele. O orientačním termínu předání předmětného vozidla je klient informován společností nebo zprostředkovatelem. Jiným způsobem společnost za prodlení v dodávce vozidla neodpovídá.
2.8 Společnost má právo odstoupit od Smlouvy před převzetím předmětného vozidla klientem, pokud se majetkové poměry klienta výrazně zhorší nebo pokud vyjdou najevo takové skutečnosti týkající se klienta, které při uzavírání Smlouvy společnosti nebyly známy a za kterých by společnost Smlouvu neuzavřela. V takovém případě má společnost právo uplatnit vůči klientovi smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč.

 

3. LEASINGOVÉ SPLÁTKY A JINÉ PLATBY

3.1 Pokud k předání předmětného vozidla dochází s časovým odstupem od uzavření Smlouvy nebo pokud předání předmětného vozidla a uzavření Smlouvy předcházela předběžná smlouva, návrh či jiná žádost o financování předmětného vozidla, jsou finanční údaje (cena předmětného vozidla a výše leasingových splátek) v dokumentech předcházejících předání předmětného vozidla údaji předběžnými. Konečné údaje jsou uvedeny na předávacím protokolu předmětného vozidla (cena předmětného vozidla) a splátkovém kalendáři či jiném daňovém dokladu (výše leasingových splátek).
3.2 První řádnou splátku je klient povinen uhradit před převzetím předmětného vozidla (začátkem doby leasingu). Každá další měsíční splátka je splatná vždy každý první den následujícího kalendářního měsíce, není-li ve splátkovém kalendáři či jiném daňovém dokladu stanoveno jinak.
3.3 Při převzetí předmětného vozidla klientem společnost vystaví splátkový kalendář či jiný daňový doklad, a to v případě konstantní výše splátek, jinak společnost vystavuje periodicky se opakující faktury nebo jiný daňový doklad či doklady, které jsou splatné do 10 dnů od vystavení faktury či jiného dokladu, není-li výslovně stanoveno jinak. Do doby obdržení příslušného daňového dokladu je klient povinen platit veškeré sjednané splátky ve výši a v termínech dle údajů uvedených ve Smlouvě. Účetně a daňově mají platby nájemného provedené klientem do obdržení daňového dokladu povahu zálohy na nájemné.
3.4 Klient je povinen platit všechny splátky včas a v dohodnuté výši s uvedením variabilního symbolu dle pokynů společnosti. Při nesprávném uvedení variabilního symbolu je společnost oprávněna účtovat klientovi poplatek za úkony spojené s identifikací platby ve výši podle ceníku administrativních úkonů, dostupného na: http://www.skofin.cz
3.5 Klient je povinen platit sjednané splátky i v době, kdy předmětné vozidlo z jakýchkoliv důvodů nemůže užívat, a to i tehdy, pokud došlo k jeho poškození, zničení a pojišťovna dosud nekonstatovala totální škodu předmětného vozidla, popř. odcizení a Policie ČR doposud nekonstatovala odcizení, neukončila či nepřerušila (neodložila) pátrání po odcizeném předmětném vozidle, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3.6 Veškeré jednorázové pohledávky společnosti vůči klientovi jsou splatné do 10 dnů od vystavení faktury, není-li výslovně stanoveno jinak.
3.7 Společnost je oprávněna nárokovat v případě prodlení klienta se zaplacením jakékoliv platby podle Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Kromě úroku z prodlení podle předchozí věty, je společnost oprávněna nárokovat zaplacení prokazatelných výloh spojených s vymáháním pohledávky. Společnost je oprávněna klientovi účtovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč za náklady spojené s každou písemnou, telefonickou, e-mailovou či faxovou upomínkou.
3.8 Má-li společnost s klientem uzavřeny dvě či více smluv, je společnost oprávněna jakoukoliv došlou platbu (splátku atd.) od klienta nebo ve prospěch klienta (pojistné plnění apod.) použít na úhradu jakýchkoliv splatných závazků klienta, a to nejprve na úhradu jejich příslušenství a smluvní pokuty bez ohledu na to, z jaké smlouvy tyto závazky vyplývají.
3.9 Je-li klient s kteroukoli platbou (případně její částí) vyplývající z této nebo jiné smlouvy uzavřené mezi společností a klientem v prodlení delším než 1 měsíc nebo je-li po uvedenou dobu v prodlení s placením pojistného, a to i přes předchozí písemné upozornění, je společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit v souladu s článkem 9. těchto OPOL.
3.10 Budou-li na základě právních předpisů změněny nebo nově zavedeny daně a poplatky, změněny sazby pojistného, vztahující se k předmětu plnění Smlouvy, je společnost oprávněna reagovat na tuto skutečnost změnou výše leasingových splátek. Společnost v každém případě změny leasingových splátek zašle klientovi aktualizovaný daňový doklad.
3.11 Výše leasingových splátek je stanovena Smlouvou (splátkovým kalendářem či jiným daňovým dokladem).
Společnost je oprávněna jednostranně změnit odpovídajícím způsobem výši leasingových splátek dále v následujících případech:

a) z důvodu uvedeného v odst. 5.4 nebo 5.5 těchto OPOL, pokud tyto změny hradí společnost;
b) při jakémkoliv navýšení nebo snížení pojistného vzniklém v době trvání Smlouvy;
c) v případě změny doby leasingu sjednané ve Smlouvě;
d) v případě, kdy rozdíl mezi předpokládaným a skutečným počtem kilometrů ročně přesáhne min. hodnotu 10% z hodnoty ročního počtu kilometrů uvedeného ve Smlouvě;
e) v případě zákonné změny výše daní nebo poplatků (např. daně silniční, daně z přidané hodnoty, dálniční známky, atd.).

 

4. POJIŠTĚNÍ

4.1 Společnost sjednává vždy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení). Havarijní pojištění sjednává společnost, pokud se klient se společností nedohodne jinak. Klient se zavazuje, že provede vinkulaci pojistného plnění převyšujícího částku 30.000 Kč ve prospěch společnosti. Společnost je oprávněna neodsouhlasit vyplacení vinkulovaného pojistného plnění klientovi zejména tehdy, jestliže má vůči klientovi splatnou a neuhrazenou pohledávku z této nebo jiné smlouvy. V případě, že pojistnou smlouvu uzavírá na základě požadavku klienta na smluvním formuláři společnost, je pojistné plnění automaticky vinkulováno ve prospěch společnosti.
4.2 Pokud klient poruší svůj závazek podle předchozího odstavce a neuzavře, resp. nedoloží společnosti uzavření požadovaného pojištění v souladu s pokyny společnosti, souhlasí a je srozuměn s tím, že příslušné pojištění uzavře na náklady klienta společnost. Společnost má v takovém případě nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% z předepsaného pojistného. Nesplnění povinnosti podle tohoto odstavce se považuje za závažné porušení Smlouvy.
4.3 Při pojistné události se škodou nad výši sjednané spoluúčasti je klient povinen okamžitě informovat společnost, sdělit předpokládaný rozsah škody a řídit se pojistnými podmínkami a informacemi pojišťovny o postupu při likvidaci škody a eventuálními pokyny společnosti, oznámit pojistnou událost policii dle Zákona o silničním provozu.
4.4 Kopii oznámení pojistné události je klient povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího vzniku zaslat společnosti. Vyřízení pojistné události s pojišťovnou a protistranou je povinností klienta, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě částečného poškození je pojistné plnění klient povinen použít výlučně na opravu předmětného vozidla. Pokud náklady na opravu přesáhnou výši pojistného plnění, tento rozdíl uhradí klient. V případě zničení nebo odcizení předmětného vozidla končí Smlouva dle ustanovení článku 9. těchto OPOL.
4.5 Klient se zavazuje bez zbytečného odkladu uvědomit společnost, a v případě vlastního pojištění i pojišťovnu, o všech dodatečně namontovaných doplňcích do předmětného vozidla a zajistit jejich připojištění tak, aby předmětné vozidlo nebylo podpojištěno. Pokud je pojištění povinna sjednat společnost, je oprávněna zvýšit splátky za pojištění takové dodatečné výbavy předmětného vozidla.
4.6 V případě, že klient zamýšlí předmětné vozidlo půjčovat v rámci svého podnikání třetím osobám (autopůjčovna), je povinen předmětné vozidlo odpovídajícím způsobem pojistit, resp. připojistit, a to rovněž proti škodám vzniklým případným nevrácením předmětného vozidla třetí osobou, nesdělí-li společnost klientovi písemně, že je oprávněn použít předmětné vozidlo k uvedené podnikatelské činnosti i bez uvedeného připojištění.
4.7 V případě cesty do zemí, na které se nevztahuje pojistná smlouva, musí klient předmětné vozidlo pojistit odpovídající pojistkou, nestanoví-li podmínky pojistné smlouvy jinak. Při porušení tohoto ustanovení odpovídá klient za škody vzniklé užíváním předmětného vozidla v daných zemích.
4.8 Při pojistné události se škodou jakékoliv výše je klient povinen okamžitě informovat společnost a sdělit jí předpokládaný rozsah škody. Postup, jakým má klient postupovat při pojistné události, je upraven v Manuálu řidiče.

 

5. MAJETKOVÁ A JINÁ PRÁVA K VOZIDLU

5.1 Společnost je výlučným vlastníkem předmětného vozidla. Předáním předmětného vozidla uděluje společnost klientovi právo užívat předmětné vozidlo v souladu s právními předpisy České republiky, po dobu a za podmínek stanovených Smlouvou a těmito obchodními podmínkami.
5.2 Klient nesmí předmětné vozidlo zcizit či s předmětným vozidlem jinak disponovat v rozporu s účelem Smlouvy (např. prodat, zastavit, darovat, pronajmout, zapůjčit třetí osobě), kromě zapůjčení vozidla k jízdám svých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, statutárních orgánů nebo členů statutárního orgánu, anebo zapůjčení osobě blízké ve smyslu občanského zákoníku, je-li klientem fyzická osoba. Klient nese plnou odpovědnost za případné škody na předmětném vozidle vzniklé v souvislosti s jednáním třetí osoby. Pokud je klientem právnická nebo fyzická osoba, která předmětné vozidlo půjčuje v rámci svého předmětu podnikání, může být předmětné vozidlo půjčováno pouze s písemným svolením společnosti dalším osobám na základě platné písemné Smlouvy. Poruší-li klient svou povinnost podle tohoto odstavce, má společnost právo od Smlouvy odstoupit.
5.3 Klient se musí zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést ke vzniku práv třetích osob k předmětnému vozidlu. Klient je povinen společnosti okamžitě ohlásit uplatnění nároků třetích osob na předmětné vozidlo, odcizení předmětného vozidla, poškození a ztrátu předmětného vozidla. Klient nese náklady na obranu (ochranu) proti prosazování nároků třetích osob, ledaže byly zaviněny společností. Pokud klient vrátí vozidlo zatížené právní vadou bránící neomezené dispozici s vozidlem, kterou nezavinila společnost, je společnost oprávněna nárokovat vůči klientovi smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny předmětného vozidla. Společnost má právo výši svého nároku uplatněného v souladu s tímto odstavcem snížit až na náhradu skutečně vzniklé škody.
5.4 Dodatečné změny, vestavby nebo jiná zhodnocení předmětného vozidla smí klient provést jen na základě písemného souhlasu společnosti. Toto neplatí, pokud se jedná o umístění odstranitelných reklam a nápisů na vozidle, nebo montáž běžných demontovatelných autodoplňků s tím, že před ukončením Smlouvy je klient povinen na vlastní náklady uvést předmětné vozidlo do původního řádného stavu. Nutnost písemného souhlasu společnosti se vztahuje na doplňky, jejichž montáž podléhá povinnosti zápisu do TP (jako např. montáž tažného zařízení). Nedodrží-li klient toto ustanovení, je povinen nahradit společnosti způsobenou škodu.
5.5 Zhodnocení, které lze považovat za součást předmětného vozidla (nelze je oddělit, aniž by se předmětné vozidlo znehodnotilo), a proto se na ně vztahuje nutnost písemného souhlasu společnosti, je majetkem společnosti a klient nemá při vrácení předmětného vozidla nárok na jeho úhradu. Pokud by toto zhodnocení snížilo cenu předmětného vozidla, klient je povinen uhradit společnosti vzniklou škodu. Odpisy veškerého technického zhodnocení předmětného vozidla provedeného na náklady klienta provádí v souladu s daňovými předpisy klient.
5.6 Přihlášení předmětného vozidla u příslušného orgánu státní správy zajišťuje společnost, případně zprostředkovatel, a to před jeho převzetím klientem. Společnost je v technickém průkazu uvedena jako vlastník i provozovatel předmětného vozidla. Technický průkaz k předmětnému vozidlu zůstává v držení společnosti. Na žádost klienta mu jej společnost zapůjčí pro provedení technické prohlídky předmětného vozidla či pro jiný odůvodněný účel. Klient je povinen vždy vrátit technický průkaz do dne stanoveného společností. V případě, že klient řádně a včas technický průkaz společnosti nevrátí, je společnost oprávněna uplatnit vůči klientovi smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč.
5.7 Klient je povinen s náležitou péčí na vlastní náklady udržovat předmětné vozidlo neustále ve stavu způsobilém k provozu v souladu s příslušnými právními předpisy a normami stanovenými výrobcem a účelem, ke kterému je předmětné vozidlo určeno a vybaveno. Předmětné vozidlo nesmí být použito jiným než běžným způsobem, tj. nesmí být použito např. k rychlostní jízdě, soutěžení, přepravě nebezpečných látek nebo cvičným jízdám. Klient plně odpovídá za škodu způsobenou použitím předmětného vozidla způsobem jiným než běžným. Kromě toho je klient povinen plnit všechny závazky vyplývající z provozu a požadavků na řádnou údržbu předmětného vozidla, včetně zajištění předepsané garanční prohlídky vozidla, přezouvání a používání zimních pneumatik na vozidle dle zákona a hrazení veškerých poplatků spojených s užíváním pozemních komunikací. K tomu potřebné úkony musí nechat provést vlastním jménem a na vlastní náklady, a to pouze v dílnách, které jsou výrobcem předmětného vozidla autorizovány. Seznam autorizovaných servisních středisek je k dispozici na http://www.skofin.cz .
5.8 Klient je oprávněn na základě zplnomocnění společnosti k vedení případných jednání o získání úlev v placení správních poplatků nebo daní v souladu s příslušnými právními předpisy.
5.9 Klient souhlasí s tím, aby společnost provedla kdykoliv během trvání Smlouvy kontrolu stavu předmětného vozidla, jeho dokumentace a ostatních záznamů, a to buď osobně, nebo prostřednictvím jiného subjektu. Společnost je povinna oznámit klientovi provedení kontroly minimálně pět pracovních dní předem. Podmínkou je, že společnost nebude při této kontrole bránit klientovi v jeho činnosti.
5.10 Klient není oprávněn k technickým zásahům na předmětném vozidle kromě běžné údržby dle instrukcí výrobce (výměna žárovek apod.). K technickým zásahům jsou oprávněny pouze servisy autorizované výrobcem nebo dovozcem předmětného vozidla dané značky.
5.11 V případě využití jiného než autorizovaného servisu, zejména při provedení pravidelných garančních prohlídek, je společnost oprávněna po klientovi požadovat náhradu škody za neautorizovanou opravu a smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
5.12 Klient je povinen před každým použitím předmětného vozidla překontrolovat jeho technický stav. Zjištěné závady je povinen neprodleně odstranit sám, pokud se jedná o běžnou údržbu, nebo prostřednictvím autorizovaného servisu.
5.13 Klient hradí veškeré pokuty udělené příslušnými orgány policie či státní správy v souvislosti s používáním předmětného vozidla v rozporu s příslušnými předpisy. Pokud je v takovém případě pokutována přímo společnost jako provozovatel vozidla, je společnost oprávněna náklady vynaložené na pokutu přeúčtovat klientovi. Klient je povinen vést evidenci, kdo a kdy předmětné vozidlo řídil. Pokud je společnost vyzvána orgánem policie či státní správy k identifikaci řidiče vozidla v okamžiku spáchán dopravního přestupku, je klient povinen společnosti, na její výzvu, sdělit identitu řidiče.
5.14 S ohledem na výlučné vlastnictví předmětného vozidla, hradí společnost povinné poplatky jako je například silniční daň, rádio poplatky apod. Náklady na tyto služby jsou započítány do celkové splátky nájemného, pokud není dojednáno jinak.

 

6. ÚDRŽBA A SERVISNÍ NÁKLADY

6.1 Pokud je ve Smlouvě sjednán servis je Klient povinen zajistit běžnou údržbu vozidla v závislosti na plánu údržby předepsaném výrobcem, ujetých kilometrech, stáří předmětného vozidla a jeho opotřebení. Náklady spojené s běžnou údržbou a opravami jsou fakturovány společnosti. Náklady nad rámec sjednaného servisu ve Smlouvě je povinen uhradit klient sám.
6.2 Klient kontaktuje servisní středisko sám a dohodne s ním den a hodinu přistavení vozidla. Klient bere na vědomí, že společnost neručí za lhůty, ve kterých bude služba servisním střediskem poskytnuta.
6.3 Klient má povinnost provádět údržbu v autorizovaných servisech, které jsou smluvními partnery společnosti. V naléhavých případech může klient provést servisní zásah i v jiných autorizovaných servisech, avšak vždy se souhlasem společnosti. V případě porušení této povinnosti je společnost oprávněna odstoupit od Smlouvy. Nárok na náhradu škody tímto ustanovením není dotčen.
6.4 Klient má povinnost v autorizovaném servisu prokázat nárok na službu vyznačenou v Manuálu řidiče, předložit osvědčením o registraci vozidla (dále jen „ORV“) nebo doklad totožnosti. Klient potvrdí objednávku servisních úkonů podpisem objednávky-zakázky servisu. V případě nepředložení výše uvedených dokladů je klient povinen uhradit servisní zásah sám (s výhradou servisních zásahů, které podléhají písemnému schválení společnosti).
6.5 Do výše specifikované údržby se nezapočítávají především následující položky, které si klient hradí sám a nebo mu budou společností přeúčtovány:

a) Oprava a výměna náhradních dílů poškozených při nehodě, v důsledku nedbalosti, neoprávněného používání nebo nedodržení návodů a doporučení výrobce (např. nedodržení plánu údržby, použití nevhodných pohonných hmot nebo nemrznoucí směsi, nedoplňování předepsané hladiny oleje a nemrznoucí směsi, promeškání záruky apod.); pokud jsou tyto položky kryty pojistkou, Společnost odečte klientovi od nákladů za opravu pojistné plnění vyplacené pojišťovnou;
b) Při důvodném odmítnutí záruční opravy ze strany výrobce nebo dovozce pro porušení povinnosti klienta;
c) Náklady na servis, za úkony prováděné dle předpisů výrobce nad rámec maximálního počtu kilometrů za dobu leasingu;
d) Náklady na opravy dílů, které byly do vozu nainstalovány dodatečně bez vědomí společnosti;
e) Náklady spojené se speciálními nátěry nebo nalepením firemních a rozpoznávacích označení;
f) Náklady vzniklé nepřiměřeným nebo nadměrným používáním předmětného vozidla;
g) Náklady spojené se ztrátou klíčů nebo dálkového ovládání;
h) Náklady na výměnu světlometů nebo skel, pokud tyto nehradí pojišťovna;
i) Náklady na opravy prováděné za speciální tarify nebo mimo běžnou pracovní dobu na žádost klienta;
j) Náklady na odtahovou službu vzniklé v důsledku havárie, nedbalosti nebo neoprávněného používání předmětného vozidla, pokud tyto nejsou kryty asistenční službou nebo pojišťovnou;
k) Mytí, voskování a úklid interiéru;
l) Náklady spojené se servisem, opravou a výměnou speciálních zařízení a nástaveb instalovaných se souhlasem společnosti a zahrnutých do pořizovací ceny vozu.

6.6 Klient je povinen dodržovat plán údržby předepsaný výrobcem, který je součástí dokumentace k předmětnému vozidlu. Zároveň je povinen nechat zaznamenat informaci o provedené předepsané kontrole vozidla do Manuálu řidiče. V případě, že klient nedodrží plán údržby pro předmětné vozidlo, promešká záruku, nezkontroluje záznam v Manuálu řidiče apod., nese plnou odpovědnost za vzniklé škody.
6.7 Ustanovení článku 6. odst. 6.3 těchto OPOL platí analogicky i v zahraničí. V zahraničí se provádějí pouze neodkladné opravy závad znemožňujících řidiči pokračovat v jízdě nebo závad, u kterých hrozí zvětšení rozsahu škody v případě, že nebudou okamžitě odstraněny. Klient je povinen neprodleně kontaktovat společnost. Ta, je-li to možné, zajistí bezhotovostní úhradu opravy prostřednictvím spřízněné zahraniční společnosti. V zemích, kde úhrada prostřednictvím takovéto společnosti není možná, uhradí klient náklady sám, a zajistí, aby faktury za opravy byly vystaveny na společnost. Po obdržení faktur společnost uhradí klientovi fakturovanou částku v české měně (přepočet kurzem ČNB devizy střed platný ke dni vystavení faktury).
6.8 V případě vadného provedení servisního zásahu je klient povinen okamžitě uplatnit záruku u autorizovaného servisu, který opravu prováděl, a požadovat okamžité odstranění vady. Zároveň o tom informuje společnost.
6.9 Společnost si vyhrazuje právo odmítnout po konzultaci s klientem, neekonomické opravy předmětného vozidla.

 

7. PNEUSERVIS

7.1 Pokud je ve Smlouvě sjednán pneuservis, má klient nárok na pneumatiky a ráfky za podmínek ustanovených ve Smlouvě. Náklady spojené s přezouváním předmětného vozidla jsou fakturovány Společnosti. Jakékoliv služby nad uvedený rámec hradí klient.
7.2 Klient smí používat u předmětného vozidla pouze pneumatiky a ráfky, jejichž rozměr je schválený a uvedený v příslušné technické dokumentaci (např. technickém průkazu).
7.3 Klient má povinnost provádět tuto službu v autorizovaných servisech, které jsou smluvními partnery společnosti. Jejich seznam je dostupný na http://www.skofin.cz. V naléhavých případech může klient provést servisní zásah i v jiných pneuservisech, avšak vždy se souhlasem společnosti.
7.4 Ohledně čerpání služeb pneuservis kontaktuje klient pneuservis uvedený v odst. 7.3 těchto OPOL sám a dohodne s ním termín přistavení předmětného vozidla. Společnost neručí za lhůty, ve kterých bude služba poskytnuta.
7.5 Klient má povinnost prokázat v pneuservisu nárok na službu vyznačenou v Manuálu řidiče, předložit ORV nebo doklad totožnosti osoby. V případě nepředložení výše uvedených dokladů je klient povinen uhradit servisní zásah sám.
7.6 Společnost nenese odpovědnost za vady ráfků, pneumatik, případně jiných čerpaných služeb. V případě výskytu vad zboží nebo provedení servisního zásahu je klient povinen okamžitě uplatnit nároky ze záruky u pneuservisu, který opravu prováděl a požadovat okamžité odstranění vad. Zároveň o tom informuje společnost.
7.7 V zahraničí se provádějí pouze neodkladné opravy závad znemožňujících řidiči pokračovat v jízdě nebo závad, u kterých hrozí zvětšení rozsahu škody v případě, že nebudou okamžitě odstraněny. Klient je povinen neprodleně kontaktovat společnost. Ta, pokud je to možné, zajistí bezhotovostní úhradu opravy prostřednictvím spřízněné zahraniční společnosti. V zemích, kde úhrada prostřednictvím takovéto společnosti není možná, uhradí klient náklady sám a zajistí, aby faktury za opravy byly vystaveny na společnost. Po obdržení faktur společnost uhradí klientovi fakturovanou částku v české měně (přepočet kurzem ČNB devizy střed platným ke dni vystavení faktury).

 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA ŠKODY NA PŘEDMĚTNÉM VOZIDLE

8.1 Za případné vady na předmětném vozidle společnost neodpovídá. Na klienta přechází uzavřením této Smlouvy právo kupujícího, kterým je společnost, uplatňovat nároky ze záruky podle záručních podmínek výrobce nebo dovozce u autorizovaného zástupce, jakož i práva kupujícího vyplývající z obecné odpovědnosti prodávajícího za vady prodávané věci. Společnost poskytne klientovi při uplatňování těchto nároků potřebnou součinnost.
8.2 Náklady spojené s případným uplatňováním nároků z vad nese v plné výši klient.
8.3 Za zničení, ztrátu, poškození a znehodnocení předmětného vozidla a jeho vybavení, které nejsou kryty podmínkami pojistné smlouvy, odpovídá klient společnosti objektivně, tzn. bez ohledu na míru jeho zavinění, avšak nikoliv při výlučném zavinění společnosti.
8.4 V případě poruchy fungování počítače ujetých kilometrů upozorní klient na tuto skutečnost společnost a nechá tuto závadu bezodkladně odstranit. Klient nesmí měnit údaje či jinak zasahovat do počítače ujetých kilometrů. V opačném případě je společnost oprávněna uplatnit vůči klientovi smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč a požadovat náhradu škody.
8.5 Za přímé a nepřímé škody a ušlý zisk vzniklý klientovi nebo jiným osobám použitím předmětného vozidla, přerušením jeho použití, nebo jeho odejmutím odpovídá společnost klientovi jen tehdy, jestliže byly způsobeny opomenutím povinností společnosti vyplývajících ze Smlouvy či těchto OPOL.
8.6 Společnost neodpovídá za škodu či ušlý zisk klienta, či jiné osoby v souvislosti s případnou nemožností dočasně či trvale užívat předmětné vozidlo.

 

9. PŘEDČASNÉ (MIMOŘÁDNÉ) UKONČENÍ SMLOUVY A JEJÍ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

9.1 Smlouva může být předčasně ukončena v důsledku (z titulu) odstoupení nebo výpovědí ze strany společnosti, prokázaného odcizení předmětného vozidla, prokázaného úplného zničení předmětného vozidla, nebo v důsledku úmrtí klienta jako fyzické osoby nebo zániku klienta jako právnické osoby bez právního nástupce, dohodou smluvních stran na žádost klienta a dále ze zákonných důvodů.

9.2 Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud klient závažným způsobem nebo opakovaně porušil či porušuje podmínky Smlouvy. Za závažné porušení Smlouvy se považuje například prodlení klienta s platbami podle odst. 3.9 těchto OPOL.

3.9 Je-li klient s kteroukoli platbou (případně její částí) vyplývající z této nebo jiné smlouvy uzavřené mezi společností a klientem v prodlení delším než 1 měsíc nebo je-li po uvedenou dobu v prodlení s placením pojistného, a to i přes předchozí písemné upozornění, je společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit v souladu s článkem 9. těchto OPOL.
 

Společnost je oprávněna Smlouvu dále vypovědět rovněž v případě klienta, který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí, dále v případě klienta, na jehož majetek je vyhlášena veřejná dražba nebo jehož majetek je postižen exekucí, nebo v případě, že klient závažným způsobem porušuje své povinnosti z jakéhokoli jiného závazkového vztahu mezi ním a společností. Smlouva je předčasně ukončena dnem účinnosti odstoupení.

9.3 Odstoupení je účinné předáním nebo doručením klientovi. Je-li odstoupení předáno i doručeno, a to v různých dnech, je účinné dnem, který nastane dříve. Není-li možné odstoupení předat ani doručit na poslední klientem písemně oznámenou adresu, platí, že bylo doručeno pátý pracovní den po odeslání.
9.4 V případě ukončení Smlouvy podle odst. 9.3 těchto OPOL společnost vyhotoví a zašle klientovi do 30 dnů poté, kdy jsou známy nebo je možné určit všechny položky podle tohoto odstavce, finanční vypořádání Smlouvy, které bude obsahovat zápočet vzájemných pohledávek společnosti a klienta, na které mají podle těchto OPOL a Smlouvy nárok. 
Součástí tohoto zápočtu jsou zejména:

a) všechny do té doby splatné a neuhrazené peněžité závazky včetně jejich příslušenství,
b) rozdíl mezi sumou za poskytnuté služby, které společnost v souladu se sjednanými podmínkami uhradila a sumou za poskytnuté služby uhrazenou klientem ve splátkách k datu ukončení Smlouvy
c) náklady spojené s odebráním, přepravou, skladováním, oceněním, pojištěním a prodejem předmětného vozidla,
d) dohodnuté smluvní pokuty,
e) náhrada škody ve výši nesplacených nákladů, které společnost prokazatelně jednorázově vynaložila na uzavření Smlouvy nebo v jejím průběhu, a které by byly (při řádném průběhu Smlouvy) klientem uhrazeny prostřednictvím splátek příslušné finanční služby,
f) náhrada škody ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětného vozidla ke dni odstoupení Smlouvy určenou podle platných zákonných předpisů a nejvyšší dosaženou prodejní cenou poníženou o skutečné náklady spojenéprodejem. Případný zisk z prodeje předmětného vozidla náleží společnosti. Společnost je v případě zřejmé nepřiměřenosti výše náhrady škody vůči součtu veškerých budoucích splátek do okamžiku předpokládaného řádného ukončení, oprávněna tento svůj nárok snížit až na součet zbývajících budoucích splátek. Bude-li výsledkem zápočtu pohledávka společnosti vůči klientovi, je společnost oprávněna tuto pohledávku nárokovat na klientovi.

9.5 V případě prokázaného odcizení předmětného vozidla končí Smlouva dnem, v němž bylo společnosti doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání určité osoby, odložení věci nebo jiné potvrzení vydané orgány činnými v trestním řízení o tom, že nelze vést trestní stíhání proti konkrétní osobě (neznámý pachatel), nedohodnou-li se smluvní strany na datu ukončení Smlouvy jinak. Výše uvedené platí vždy pouze v případě, že nebylo vozidlo nalezeno a vráceno klientovi. 
9.6 Při úplném zničení předmětného vozidla (totální havárie) končí Smlouva dnem, v němž společnost obdržela potvrzení pojišťovny nebo soudního znalce o úplném zničení předmětného vozidla, nedohodnou-li se smluvní strany na datu ukončení Smlouvy jinak.
9.7 V případě ukončení Smlouvy podle odst. 9.5 těchto OPOL a 9.6 těchto OPOL vyhotoví společnost a zašle klientovi do 30 dnů poté, kdy jsou známy nebo je možné určit všechny položky podle tohoto odstavce, finanční vypořádání Smlouvy, které bude obsahovat zápočet vzájemných pohledávek společnosti a klienta, na které mají podle těchto OPOL a Smlouvy nárok.
Součástí tohoto zápočtu jsou zejména: 

a) všechny do té doby splatné a neuhrazené peněžité závazky včetně jejich příslušenství,
b) rozdíl mezi sumou za poskytnuté služby, které společnost v souladu se sjednanými podmínkami uhradila a sumou za poskytnuté služby uhrazenou klientem ve splátkách k datu ukončení Smlouvy.
c) náklady spojené s přepravou, skladováním, oceněním, pojištěním a prodejem zbytků předmětného vozidla,
d) dohodnuté smluvní pokuty,
e) rozdíl mezi sumou pojistného na zákonné a havarijní pojištění předmětného vozidla, kterou společnost v souladu se sjednanými pojistnými smlouvami uhradila nebo je povinna uhradit pojistiteli, a sumou tohoto pojistného uhrazenou klientem společnosti k datu ukončení Smlouvy,
f) náhrada škody ve výši nesplacených nákladů, které společnost prokazatelně jednorázově vynaložila na uzavření Smlouvy nebo v jejím průběhu, a které by byly (při řádném průběhu Smlouvy) klientem uhrazeny prostřednictvím splátek příslušné finanční služby,
g) náhrada škody ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětného vozidla ke dni předčasného ukončení Smlouvy určenou podle platných zákonných předpisů a pojistným plněním, popřípadě cenou zbytků předmětného vozidla. Případný zisk související s vyúčtováním pojistné události náleží společnosti. Společnost je v případě zřejmé nepřiměřenosti výše náhrady škody vůči součtu veškerých budoucích splátek do okamžiku předpokládaného řádného ukončení, oprávněna tento svůj nárok snížit až na součet zbývajících budoucích splátek,
h) spoluúčast pojistného plnění. Bude-li výsledkem zápočtu pohledávka společnosti vůči klientovi, je společnost oprávněna tuto pohledávku nárokovat na klientovi

9.8 Smrtí klienta, který je fyzickou osobou, Smlouva končí, jestliže se společnost nedohodne s jeho zřejmým (pravděpodobným) zákonným dědicem (jedním ze zákonných dědiců), případně s jinou osobou (např. s osobou pokračující v podnikatelské činnosti klienta, které předmětné vozidlo sloužilo) na převzetí práv a závazků ze Smlouvy. Při finančním vypořádání takové Smlouvy se postupuje podle odst. 9.4 těchto OPOL.
9.9 V případě, kdy klient požaduje předčasné ukončení Smlouvy dohodou, zavazuje se informovat společnost písemnou formou minimálně 30 dnů před požadovaným datem ukončení Smlouvy. Dohodou smluvních stran na žádost klienta, končí Smlouva dnem platnosti a účinnosti uzavřené Dohody. Klient vrátí předmětné vozidlo, společnost ho následně prodá za nejvyšší dosaženou prodejní cenu. Při finančním vypořádání Smlouvy se v tomto případě, s výjimkou nákladů na odebrání předmětného vozidla, postupuje podle odst. 9.4 těchto OPOL.
9.10 Vzniknou-li společnosti z důvodu předčasného ukončení Smlouvy jakékoli zvýšené daňové náklady plynoucí z obecně závazných právních předpisů, má společnost nárok na dodatečnou náhradu škody odpovídající příslušnému zvýšení daňové povinnosti.
9.11 Pokud je klient v prodlení s úhradou pohledávky nezaplacené do dne předčasného ukončení Smlouvy nebo pohledávky (nároku společnosti), která vznikla po předčasném ukončení Smlouvy nebo jako jeho důsledek, má společnost právo na úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne splatnosti těchto pohledávek. Není-li podle obecně závazného právního předpisu možné výši úroku z prodlení sjednat tak, jak je uvedeno v předchozí větě, je výše úroku stanovena obecně závazným právním předpisem.
9.12 Jakékoli pojistné plnění, které se váže k předmětnému vozidlu a které pojišťovna hradí po datu předčasného ukončení Smlouvy, náleží společnosti.
9.13 Vyúčtování skutečného jízdního výkonu podle odst. 11.2 těchto OPOL se v případě předčasného ukončení Smlouvy neprovádí.

 

10. TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ ŘÁDNÉ UKONČENÍ

10.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou a končí uplynutím doby operativního leasingu a vrácením vozidla spolu s úhradou všech plateb.

 

11. VRÁCENÍ PŘEDMĚTNÉHO VOZIDLA

11.1 Pokud uplyne doba operativního leasingu, nebo pokud je Smlouva předčasně ukončena, je klient, případně jeho právní nástupce, povinen bez zbytečného odkladu přistavit předmětné vozidlo k sídlu společnosti, pokud společnost či její zmocněnec neurčí místo přistavení jinak, nestalo-li se tak již dříve. Současně s vrácením předmětného vozidla je klient povinen vrátit zejména ORV, zelenou kartu, Manuál řidiče řádně vyplněný v souladu s odst. 5.7 těchto OPOL, návod k obsluze, velký technický průkaz, pokud jej měl zapůjčen, všechny klíče od předmětného vozidla, včetně bezpečnostního kódu spolu s dálkovým ovládáním zámků, kódy zabezpečovacích systémů a rádia, v opačném případě bude klientovi přefakturován náklad na pořízení chybějícího příslušenství a dokumentů, případně naúčtován poplatek za jednotlivé nevrácené dokumenty, příslušenství a vícenáklady. Klient odpovídá za předmětné vozidlo až do okamžiku, kdy je předmětné vozidlo řádně předáno společnosti nebo jí zmocněnému zástupci. Pokud bude klient v prodlení s vrácením předmětného vozidla, má společnost právo uplatnit vůči klientovi smluvní pokutu ve výši jedné měsíční leasingové splátky podle Smlouvy, a to opakovaně vždy za každý započatý měsíc prodlení.
11.2 V případě, že skutečný jízdní výkon (tj. ujeté kilometry dle tachometru k datu ukončení Smlouvy) při předání předmětu leasingu klientem bude vyšší, než stanovený, a to včetně případné volné hranice kilometrů stanovené Smlouvou, společnost vyúčtuje klientovi doplatek nájemného ve výši částky rovnající se násobku sazby uvedené ve Smlouvě za každý kilometr ujetý nad stanovený limit a počtu kilometrů nad sjednaný průjezd kilometrů zvýšený o volnou hranici do skutečné hodnoty najetých kilometrů. V případě, že skutečný jízdní výkon při předání předmětu leasingu klientem bude nižší, než stanovený, a to i po odečtení případné volné hranice kilometrů stanovené Smlouvou, společnost klientovi po odečtení volné hranice vystaví opravný daňový doklad (dobropis) na slevu z již vyúčtovaného nájemného znějící na částku rovnající se násobku sazby uvedené ve Smlouvě a počtu kilometrů pod sjednaný průjezd snížený o volnou hranici do skutečné hodnoty najetých kilometrů, maximálně však 10.000,-Kč. Společnost může zmocnit zprostředkovatele k vyúčtování a vyinkasování tohoto nájemného.
11.3 Klient je povinen předmětné vozidlo navrátit ve stavu odpovídajícím stáří a počtu najetých kilometrů podle pokynů, které klient obdržel při převzetí vozidla. Společnost nebo jí zplnomocněný zástupce zkontroluje celkový stav vozidla. Nevrátí-li klient vozidlo ve stavu odpovídajícím stáří a počtu najetých kilometrů popřípadě i v rozporu s normami opotřebení a poškození, je povinen uhradit náklady vynaložené na uvedení vozidla do takovéhoto stavu. V případě, že nedojde ke shodě o stavu a poškození vozidla a z toho plynoucího rozpočtu oprav, určí společnost nezávislého znalce. Znalec rozhodne, zda poškození vozidla odpovídá průměrnému opotřebení v závislosti na jeho stáří a proběhu kilometrů nebo zda snížení ceny odpovídá poškození vozidla. Stanovisko znalce je pro obě strany závazné. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku nese strana, jejíž stanovisko nebylo správné. Předmětné vozidlo se považuje za řádně vrácené okamžikem podpisu protokolu o vrácení předmětného vozidla oběma stranami. Protokol musí obsahovat kromě popisu technického stavu vozidla také předběžný rozpočet nákladů nezbytných k odstranění zjištěných vad a na místě zjištěný stav ujetých kilometrů. V případě dodatečně zjištěných skrytých vad má společnost právo na náhradu nákladů spojených s opravou těchto vad. Předávací protokol je podkladem pro následný zápočet vzájemných pohledávek klienta a společnosti a klient je povinen údaje uvedené v předávacím protokolu před jeho podpisem pečlivě překontrolovat. Pokud dojde k vážnému poškození, zničení či odcizení vozidla, které není kryto pojistným plněním z důvodu pochybení na straně klienta (nezajištění pojištění v požadovaném rozsahu, zkrácení či odepření výplaty pojistného plnění z důvodu porušení právní povinnosti klienta, apod.) a které znemožňuje vrácení vozidla v řádném stavu, je společnost oprávněna nárokovat vůči klientovi smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny předmětného vozidla. Společnost má právo výši svého nároku uplatněného v souladu s tímto odstavcem snížit až na náhradu skutečně vzniklé škody.
11.4 Nepřistaví-li klient předmětné vozidlo, ačkoli je k tomu podle Smlouvy povinen, jsou společnost, případně její zmocněnec, oprávněni předmětné vozidlo zajistit a odebrat klientovi. Společnost má v takovém případě právo uplatnit vůči klientovi smluvní pokutu ve výši 20% z pořizovací ceny předmětného vozidla.
11.5 Veškeré náklady společnosti na odebrání předmětného vozidla (včetně případných nákladů společnosti na vymáhací agenturu) jdou k tíži klienta a společnost má právo je klientovi vyúčtovat. Tyto náklady mohou být zahrnuty v případě ukončení Smlouvy mezi ostatní náklady finančního vypořádání Smlouvy.
11.6 Jsou-li zároveň s odebraným předmětným vozidlem zajištěny věci, které jsou spojeny s předmětným vozidlem a lze je považovat za součást nebo příslušenství předmětného vozidla, považují se za majetek společnosti a klient nemá při vrácení předmětného vozidla nárok na jejich úhradu.
11.7 Jsou-li zároveň s odebraným předmětným vozidlem zajištěny věci nikoli nepatrné hodnoty, které nelze považovat za součást či příslušenství předmětného vozidla, zajistí společnost jejich protokolární převzetí do úschovy. Na žádost klienta je společnost povinna informovat jej o místě úschovy, kde si klient může uvedené věci převzít, a zajistit na jeho žádost vydání těchto věcí. Nepřevezme-li si klient tyto věci do 30 dnů po odebrání předmětného vozidla, považují se takové věci za tzv. věci opuštěné a společnost dále postupuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,86 | Hodnotilo: 2700 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |