Smlouva o podnájmu podnájemník

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Občanské právo / 


Smlouva o podnájmu podnájemníkSmlouva o podnájmu
na byt vzor

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

1. Účastníci smlouvy


Nájemce:
Jméno Příjmení ........................,
rodné číslo : ..............................,
bydliště : přesná adresa
(dále jen "nájemce" - na straně jedné)

Podnájemce:
Jméno Příjmení..........................,
rodné číslo : ...............................,
bydliště : přesná adresa
(dále jen "podnájemce" - na straně druhé)

tuto smlouvu o podnájmu


2. Prohlášení pronajímatele

Nájemce má na základě nájemní smlouvy ze dne ............................. uzavřené s vlastníkem nemovitosti panem ................................., bytem .................................................., výlučné právo užívat bytovou jednotku (dále jen byt) č. ......................., o velikosti .......................... a výměře ..................... m2, (zapsanou na LV č. ........................) nacházející se v prvním nadzemním podlaží bytového domu v ......................................... - bytový dům, k. ú. ............................, postavený na pozemku st.p. č. ................................. v k. ú. ....................................... Uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV č. .................................. a č. ................................. pro obec a k. ú. .................................. u Katastrálního úřadu pro ................................., Katastrální pracoviště ....................................

Nájemce dále prohlašuje, že předmět nájmu je způsobilý ke smluvenému účelu nájmu, tj. bydlení. Specifikace bytu, jeho zařízení a vybavení je uvedena v protokolu o předání a převzetí bytu, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2).

 

3. Nájemné a doba nájmu

Nájemce se zavazuje byt uvedený v čl. 2 této smlouvy včetně jeho vnitřního vybavení přenechat podnájemci do podnájmu k zajištění bytových potřeb podnájemce, popřípadě i bytových potřeb členů jeho domácnosti, a to na dobu jednoho roku, tj. od ................ do ................ Spolu s bytempodnájemce právo spoluužívat společné prostory domu a sklep.  Podnájemce se zavazuje platit po dobu trvání podnájmu nájemné ve výši ............. Kč měsíčně (slovy: ................................. korun českých) vždy každý kalendářní měsíc na účet nájemce č. .................................., a to nejpozději k 15. dni v měsíci, za který se platí nájemné.

Úhrady za služby spojené s užíváním bytu a všechny další platby s užíváním předmětného bytu související, včetně záloh na tyto platby, bude platit podnájemce nájemci podle vyúčtování provedeného pronajímatelem, vždy do 1 týdne ode dne předložení příslušného vyúčtování.

 

4. Práva a povinnosti smluvních stran

Nájemce zpřístupní podnájemci byt způsobilý k nastěhování a obývání dne .............................., kdy zároveň předá podnájemci klíče od bytu a vstupních dveří. Byt je předán do podnájmu ve stavu způsobilém k užívání.

Podnájemce se seznámil se stavem pronajímaného bytu a v tomto stavu ho přebírá.

Po skončení podnájmu podnájemce byt předá ve stavu způsobilém k užívání s přihlédnutím k opotřebení odpovídajícímu době jeho užívání. Potřebu oprav, které má provést vlastník bytu (pronajímatel) je podnájemce povinen neprodleně hlásit nájemci.

Podnájemce je povinen udržovat po dobu podnájmu v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů a udržovat byt ve stavu způsobilém k užívání.

Podnájemce se zavazuje umožnit přístup do bytu k provedení kontroly stavu bytu nájemcem, případně i pověřeným zaměstnancům k provedení opravy, odečtu měřidel umístěných v bytě apod.

Nájemce prohlašuje, že dle ust. § 2275 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník podal písemnou žádost o udělení souhlasu k podnájmu svému pronajímateli jakožto vlastníku bytu, od něhož v zápětí obdržel písemný souhlas s podnájmem. Kopie těchto písemností tvoří přílohou č. 1 této podnájemní smlouvy.

 

5. Skončení podnájmu

Podnájemní vztah založení touto smlouvou končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán.

Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran písemně vypovědět bez uvedení důvodu, popř. z jakéhokoli důvodu ve lhůtě 3 měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Podnájem sjednaný touto smlouvou končí nejpozději s nájmem. Dojde-li k ukončení nájmu, má právo podnájemce na sdělení rozhodných skutečností jako je den skončení nájmu, popř. délka výpovědní doby a počátek jejího běhu.

Podnájemce je povinen při skončení podnájmu byt vyklidit a uvést ho do původního stavu.

 

6. Závěrečná ustanovení

Účinky této smlouvy nastanou okamžikem jejího podpisu.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek či na nátlak kterékoliv strany popř. třetích osob, což stvrzují svým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

V ........................... dne ....................                            V ........................... dne ....................

.....................................                                                     .............................
Nájemce                                                                               Podnájemce

 

Přílohy:

č. 1 - Žádost o udělení souhlasu k podnájmu, Souhlas s podnájmem
č. 2 - Protokolu o předání a převzetí bytu

Podnájmem se obecně rozumí přenechání bytu nebo jeho části, kterou máme v nájmu, do užívání třetí osobě, která nám za dobu trvání podnájmu platí nájemné.
Uzavřít podnájemní smlouvu není vždy možné. Smluvní strany mohou v nájemní smlouvě výslovně možnost sjednání podnájmu vyloučit. Není-li tomu tak a nájemce se rozhodne byt pronajat, je nutné rozlišit, zda v pronajímaném bytě bude sám trvale bydlet nebo v bytě trvale nebydlí.

V případě, že nájemce pronajme část bytu a v bytě nadále bydlí, není vyžadován souhlas pronajímatele (vlastníka bytu). Pronajme-li nájemce celý byt a sám v něm bydlet nebude, potřebuje pro přijetí podnájemníka do bytu dle ust. § 2274 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlas pronajímatele. O souhlas pronajímatele musí písemně požádat a i souhlas pronajímatele musí být udělen v písemné podobně. V případě, že se pronajímatel k žádosti ve lhůtě jednoho měsíce nevyjádří, nastává fikce, že souhlas byl udělen. To neplatí, pokud byl ve smlouvě ujednán zákaz podnájmu.

Není-li v nájemní smlouvě sjednán zákaz podnájmu, ale pronajímatel si vyhradil své právo vyjádřit souhlas s přijetím nového člena nájemcovi domácnosti, lze přiměřeně vztáhnout toto pravidlo i na případ podnájmu části bytu podnájemníkovi.

Poruší-li nájemce některou z výše uvedených povinností, má se za to, že tím hrubě porušil svoji povinnost a pronajímateli vzniká nárok na výpověď nájmu vůči nájemci. S okamžikem zániku nájmu zaniká i podnájem.

Nájemce nesmí zapomínat na to, že odpovídá za podnájemníka jako by byt užíval sám.


Obecné informace o nájemní smlouvě bytu podle nového občanského zákoníku a její náležitosti:

Nájem bytu zaznamenal velkou změnu oproti dřívější právní úpravě. Nově je do zákona přidán účel nájmu - zajištění bytových potřeb nájemce. Je-li byt pronajat k jinému účelu než k bydlení (např. rekreace, letní byt, stáž, ad.), použije se obecné ustanovení o nájmu (tj. ust. § 2201 a násl. NOZ). Stejně se bude postupovat v případě, že nájemcem bude právnická osoba.

Zákon vymezuje pojem byt v ust. 2236 odst. 1 NOZ - Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.

Na strany se vztahuje zvláštní ustanovení o nájmu bytu i v případě, že pronajatý prostor není určen k bydlení, ale slouží k uspokojení bytových potřeb nájemce (např. houseboat, ateliér...).

Náležitosti nájemní smlouvy (bytu)
U podstatných náležitostí nájemní smlouvy došlo k zjednodušení. Pro platnost nájemní smlouvy stačí označení předmětu nájmu bytu a vyjádření úplatnosti. Nájemní smlouva musí být v písemné formě, ale pronajímatel nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.

Nájemné
Nájemné se stanovuje pevnou částkou a v případě, že není uvedeno období, za které se platí, nastává fikce, že se sjednává za jeden měsíc. Neuvedení výše nájemného ve smlouvě, nemá za následek neplatnost smlouvy. Pronajímatel má právo na obvyklé nájemné, které je typické v den uzavření smlouvy pro dané místo a nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek.

Ochrana poctivého nájemce
NOZ pamatuje na situace, kdy uzavřená nájemní smlouva je neplatná nebo k uzavření nájemní smlouvy mezi stranami vůbec nedošlo. Bez ohledu na to, nájemce daný byt dlouhodobě užívá v dobré víře, že nájem vznikl a z projevů vůle stran vyplývá, že najemní vztah existuje. Dobrou vůli dovozujeme z placení nájemného ze strany nájemce nebo z předání bytu nájemci pronajímatelem společně s klíči. Zákon v tomto případě dává ochranu nájemci v podobě zhojení právního stavu po třech letech užívání bytu nájemcem v dobré víře, že nájem je po právu.

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,82 | Hodnotilo: 1616 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |