Insolvenční návrh podávaný věřitelem

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Insolvenční návrhy / 


Insolvenční návrh podávaný věřitelem

Přílohy: - plná moc advokáta - výpisy z OR navrhovatele a dlužníka - kopie faktur č. .................................... - kopie upomínky ze dne ... - přihláška pohledávky 2x - výpočet úroků z prodlení ke dni podání návrhu

Insolvenční návrh
(podávaný věřitelem)
 
 
 
................................. soud v …………………...
………………………………................................
………………………………................................
………………
 
 
Navrhovatel - věřitel:
…………..…………..…………..
IČ:                      …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
sídlem:                 …………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č.
právně zastoupený JUDr. ……………….., advokátem se sídlem AK ……………………, ………………, plná moc ze dne ……………
 
Insolvenční dlužník:
…………..…………..…………..
IČ:                      …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
sídlem:                 …………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č.
 
Návrh na zahájení insolvenčního řízení (insolvenční návrh)
 
D v o j m o
 
 
Přílohy:
-       plná moc advokáta
-       výpisy z OR navrhovatele a dlužníka
-       kopie faktur č. ....................................
-       kopie upomínky ze dne ...
-       přihláška pohledávky 2x
-       výpočet úroků z prodlení ke dni podání návrhu
 
I.
            Věřitel pro dlužníka dlouhodobě, po dobu šesti let, prováděl nákladní automobilovou dopravu po České republice. Dlužník byl trvale v prodlení se splatností našich faktur (cca 50 až 60 dnů), ale nakonec po urgencích vždy dluhy uhradil. Poslední dopravu jsme pro něho vykonali dne 25. 10. 2007.
            Cena za námi řádně provedenou dopravu, kterou jsme dlužníkovi vyúčtovali třemi fakturami za období 5. 8. 2007 až 25. 10. 2007, nám do dnešního dne nebyla uhrazena, a to ani k výzvě právního zástupce.
            K dnešnímu dni nám dlužník dluží celkem 1,000.000,- Kč na jistině a …………...... Kč na zákonných úrocích z prodlení, celkem tedy ....................... Kč. Dluh se skládá z těchto částek (podrobný rozpis zákonných úroků z prodlení je uveden v příloze):
- zde vložit rozpis / tabulku
 
D ů k a z y :     kopiemi faktur ...................................................
                        kopiemi výzev k úhradě dluhu ze dne ..........
s výhradou dalších listinných důkazů, které předložíme obratem k výzvě soudu, pokud bude dlužník rozporovat existenci či výši naší pohledávky
 
II.
Dlužník má dle našich informací další četné závazky po lhůtě splatnosti, a to minimálně vůči těmto dalším věřitelům:
1)   …………………………….. s místem podnikání ..........., IČ .........., výše závazku cca 500.000,- Kč, po splatnosti cca 2 roky
2)   …………………………….. v.o.s. se sídlem ............., IČ ........, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ............., výše závazku 2,000.000,- Kč, po splatnosti cca rok
 
 
III.
Na základě výše uvedeného máme důvodně za to, že dlužník
-       má více věřitelů a
-       má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a
-       tyto závazky není schopen plnit, neboť
1.   zastavil platby všech svých závazků
2.   své závazky vůči nám a dalším věřitelům, zejména uvedeným sub II. návrhu, neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti
-       je předlužen, když nevlastní žádný nemovitý majetek a z movitého majetku disponuje pouze vybavením kanceláře umístěné v jeho sídle
 
Dle našeho názoru je dlužník v úpadku z důvodu tzv. „platební neschopnosti“ ve smyslu ust. § 3 odst. 1, 2 písm. a) a b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, i z důvodu tzv. „předlužení“ dle ust. § 3 odst. 3 téhož zákona.
IV.
Z výše uvedených důvodů tedy navrhujeme, aby soud vydal podle § 136 citovaného zákona toto
 
u s n e s e n í :
 
Zjišťuje se úpadek dlužníka …………………….. s.r.o. se sídlem …………………………, ……………………, PSČ ………………, IČ ………………………….
 
 
V ……………………….. dne ……………….
 
 
                                                                                              Za ...................................
                                                                                              ______________
                                                                                              ........................................
                                                                                              advokát v plné moci
                                                                                              (ověřený podpis)

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,97 | Hodnotilo: 2832 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |