Doplnění podání k vyloučení věcí z výkonu exekuce

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Exekuční smlouvy / 


Doplnění podání k vyloučení věcí z výkonu exekuce

Vlastníkem výše uvedených movitých věcí je žalobkyně. Tyto všechny nabyla za úplatu na základě kupní smlouvy od prodávajícího - pana ................, bytem .................., ....................., PSČ ............, a to již cca před pěti lety. Movité věci kupovala tzv. jak „stojí a leží“, neboli úhrnkem, za úhrnnou kupní cenu

Doplnění podání k vyloučení věcí z výkonu exekuce
Ke sp.zn.: 10 C 239/2006
 
 
 
 
Okresnímu soudu v      .................................................,
se sídlem: .                 ..................................................
 
Ke sp.zn.                    ..................................................
 
 
Žalobkyně:                    .................................................,
                                   bytem: .......................................
                                   nar.:    .......................................
 
 
Žalovaný:                      .................................................,
                                   bytem: .......................................
                                   nar.:    .......................................
 
 
 
 
                                                                                  o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí                                                                                               prodejem movitých věcí - doplnění                                                                                                   podání ze dne ........................
 
 
D v o j m o
bez příloh
 
I.
            Rubrikovaným soudem jsem byla vyzvána, abych v soudcovské lhůtě 10 dnů opravila a doplnila moje primární podání ze dne ............., což tímto činím.
 
II.
Konkrétně k jednotlivým odrážkám usnesení soudu ze dne ................, sp.zn. ..............., uvádím:
 
-   Přesné označení do mobiliární exekuce sepsaných movitých věcí je následující:
     ……………………………………………………………………………………………………………..
 
Výrobní čísla těchto movitých věcí (vyjma ……………………………..) nejsou dohledatelná. Domnívám se, že výše uvedené označení je takto naprosto určité, stejně popsal tyto věci v soupisu soudní vykonavatel p. ...............................
 
- Vlastníkem výše uvedených movitých věcí je žalobkyně. Tyto všechny nabyla za úplatu na základě kupní smlouvy od prodávajícího - pana ................, bytem .................., ....................., PSČ ............, a to již cca před pěti lety. Movité věci kupovala tzv. jak „stojí a leží“, neboli úhrnkem, za úhrnnou kupní cenu ……………,- Kč. Kupní cena byla placena v hotovosti k rukám prodávajícího.
 
D ů k a z y : výslechem žalobkyně
                        výslechem svědka pana ........................... (ostatní data viz výše)
 
- Vylučovací žalobou se domáhám, aby movité věci uvedené v soupisu Okresního soudu v .............. ze dne .............., sp.zn. .................., zn. .................., sub ........., tedy …………………….., ……………………… a ……………………………….., byly vyloučeny z výkonu rozhodnutí.
 
III.
            Současně žalobkyně upřesňuje žalobní návrh - neboli petit - následovně:
 
            Navrhuji, aby Okresní soud v .................... vydal následující
 
r o z s u d e k :
 
Z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, vedeného oprávněnou Okresní správou sociálního zabezpečení v ...................., ....................., PSČ ............, .............., PSČ 500 03, pod sp.zn. ................., u Okresního soudu v ................., jsou vyloučeny tyto movité věci:
 
-     ………………………………………………………..
-     ………………………………………………………..
-     ………………………………………………………..
 
sepsané pod položkami ......... v soupisu věcí ze dne ..................
 
Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady soudního řízení.
 
 
 
Datum a místo:             ……………………………………….
 
 
 
Podpis:                        ……………………………………….                                


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,96 | Hodnotilo: 1982 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |