Oznámení o dražbě

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Dražební smlouvy / 


Oznámení o dražbě

Dražebník zašle ve lhůtě sjednané ve smlouvě o provedení dražby písemné oznámení o dražbě vlastníkovi, zástavci, dlužníkovi a dražebním věřitelům. Oznámení o dražbě musí obsahovat označení dražebníka, navrhovatele dražby a předmětu dražby a dále i důvod, pro který je navrhováno provedení dražby. Právní úkony, které učinil vlastník nebo zástavce po doručení písemného upozornění o zamýšleném výkonu navrhovatelova práva, jimiž by předmět dražby zcizili, zatížili, uzavřeli nájemní smlouvu nebo jimiž by vznikly vůči předmětu dražby nové závazky snižující jeho hodnotu nebo omezující možnost nakládat s předmětem dražby, jsou neplatné; to neplatí, nebyl-li předmět dražby vydražen nebo byla-li dražba zmařena a nekoná se opakovaná dražba, upustil-li dražebník od dražby nebo byla-li dražba neplatná. Dražebník musí dodržet lhůtu pro odeslání oznámení o dražbě, pokud tuto nedodrží, je navrhovatel oprávněn od smlouvy o provedení dražby odstoupit.

Oznámení o dražbě
dle § 40 zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách
 
Dražebník:                  ………………………………. s.r.o.
IČ: …………………………..
Sídlo: …………………………..…………………………..
Koncesní listina pro provádění veřejných dražeb vystavena Okresním úřadem v ………………………….. pod č.j.: …………………………..
 
Navrhovatel:               …………………………..
naroz.: ……………….…….
bytem ……………………
 
Předmět dražby:          ……..…………………………..……………………
……………..…………………………..……………
……………..…………………………..……………
 
Příklep, vyvolávací cena, nejnižší podání
……………..…………………………..……………
……………..…………………………..……………
……………..…………………………..……………
 
Dražba:                        dobrovolná - nedobrovolná
 
Místo konání dražby:  ……..…………………………..…………………..
 
Důvod dražby:             ……..…………………………..…………………..
……………..…………………………..……………
……………..…………………………..……………
 
 
 
 
Datum a místo:             ……..…………………………
 
Podpis:                        ……..………………………… - dražebník


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,93 | Hodnotilo: 1965 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |