Stížnost proti skutkům uvedeným v protokolu o ústním jednání

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Stížnost proti skutkům uvedeným v protokolu o ústním jednání

Stížnost má formu námitky. V §12 zákona SDP je podrobně popsáno to, co má být v protokolu o ústním jednání obsaženo. Chybný zápis může způsobit chybnou interpretaci výpovědi a problémy vypovídající osobě. § 12 Protokol o ústním jednání (1) O ústním jednání v daňovém řízení sepíše správce daně protokol, který je veřejnou listinou.8) (2) Z protokolu musí být zejména patrno, kdo, kde a kdy daňové řízení prováděl, které osoby se zúčastnily, označení hlavního předmětu jednání, souvislé vylíčení jeho průběhu, označení dokladů a jiných listin odevzdaných při jednání nebo podstatný obsah listin předložených k nahlédnutí, udělená poučení, vyjádření poučených osob, jejich návrhy nebo námitky směřující proti obsahu protokolu, rozhodnutí o těchto návrzích nebo námitkách apod. Nahrazuje-li protokol podání, musí mít též jeho náležitosti. (3) Součástí protokolu jsou i ujednání přijatá při ústním projednávání věci a rozhodnutí vyhlášená při jednání. (4) Protokol podepisují po seznámení

Stížnost proti skutkům uvedeným v protokolu o ústním jednání
(§12 odstavec 2 dle zákona O správě daní a poplatků)
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                     
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Podávám tímto stížnost proti skutkům uvedeným v protokolu o ústním jednání, který byl sepsán dne …………… s neúplně uvedeným údajem o vyjádřeních osob zúčastněných. V tomto bodu reklamuji tento zápis, protože zápis nesděluje vyjádření svědků věcně, ale pouze v obecné rovině v nejednoznačném smyslu. Protože není ze zápisu zřejmý smysl zapsaného výroku svědka pana ……………….. a pana ………………………., navrhuji nápravu těchto vyjádření, aby nemohlo dojít k jejich nechtěné a nepřesné interpretaci mimo smyslový kontext.
 
Děkuji
 
                                                                      
 
                                                                                  ………………………………………………..
                                                                                                       podpis


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,99 | Hodnotilo: 1781 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |