Stížnost na plátce daně

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Stížnost na plátce daně

Pokud daňový subjekt není schopen doložit skutečnosti z důvodu, kdy mu např. zaměstnavatel nevystavil doklad o příjmech, může správci daně podat na tuto firmu stížnost a podnět k zajištění podkladů formou úředního rozhodnutí. § 51 Stížnost (1) Má-li poplatník pochyby o správnosti sražené daně, požádá plátce daně ve lhůtě šedesáti dnů ode dne, kdy ke srážce došlo, o vysvětlení. V žádosti uvede důvody svědčící pro jeho pochybnosti. (2) Plátce daně je povinen sdělit poplatníkovi požadované údaje do třiceti dnů ode dne, kdy žádost obdržel, a v téže lhůtě případnou chybu opravit. (3) Nesouhlasí-li poplatník s postupem plátce daně, může podat stížnost na postup plátce daně správci daně, v jehož obvodu má plátce daně sídlo nebo bydliště, a to do třiceti dnů ode dne, kdy poplatník obdržel sdělení plátce daně. (4) Správce daně o stížnosti rozhodne a rozhodnutí doručí poplatníkovi i plátci daně. Výrok rozhodnutí musí být odůvodněn. (5) Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat p

Stížnost na plátce daně
(§51 odst. 3 zákona o SDP a souvztažné o daních z příjmů)
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
v zákonem stanovené lhůtě pro podání této stížnosti sděluji, že mi můj zaměstnavatel po opakované žádosti odmítnul vydat potvrzení o srážených zálohách na dani z příjmu. Tento svůj postoj odmítl dále potvrdit k mé výzvě i písemně.
 
Na základě těchto skutečností si tímto stěžuji na jednání plátce daně a žádám, aby bylo v této věci úředně rozhodnuto. Toto potvrzení nutně potřebuji k sestavení daňového přiznání.
 
Děkuji
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,98 | Hodnotilo: 1630 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |