Plná moc univerzální

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Plná moc univerzální

Plná moc k zastupování se v tomto rozsahu uděluje zástupci pro všechny úkony v daňovém řízení (advokát, daňový poradce). Plná moc se pro ukončení odvolává. § 10 Zastupování (1) Za fyzické osoby, které nemohou před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, jednají jejich zákonní zástupci.7) Pokud nebyl opatrovník soudem ustanoven, stanoví zástupce pro daňové řízení správce daně. (2) Správce daně může ustanovit zástupce také tomu, jehož pobyt není znám nebo jemuž se nepodařilo doručit písemnost na známou adresu a který nezmocnil žádného zástupce, jakož i tomu, kdo byl stižen duševní nebo jinou poruchou, pro kterou nemůže v řízení jednat, nebo kdo není schopen srozumitelně se vyjadřovat. Správce daně ustanoví zástupce také právnické osobě, pokud vzniknou pochybnosti o tom, kdo je oprávněn jednat jejím jménem. Proti rozhodnutí o ustanovení zástupce se lze odvolat. (3) Daňový subjekt, jeho zákonný zástupce nebo ustanovený zást

Plná moc univerzální
(§10 odst. 3 dle zákona O správě daní a poplatků)
 
 
Já, níže podepsaný ………………….., naroz.. …………………..………, trvale bytem na adrese …………………………………………..,
zmocňuji a zplnomocňuji tímto pana ..............................,naroz.. …………………..………, trvale bytem ..............................................., ...................., jakožto daňového poradce vedeného pod zn.: .............. k tomu, aby mne zastupoval ve všech úkonech před Finančním úřadem v .............................................. a to při všech jednáních.
 
Tímto výše uvedeného dále zmocňuji, aby veškeré potřebné dokumenty v této věci podepisoval, tak jako bych tak činil sám a dále mne zastupoval v takovém rozsahu, který bude potřeba k úplnému zajištění a naplnění této plné moci a mého zájmu.
 
Datum vystavení a podpis
 
 
=> Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.
 
Podpis zmocněnce:
 
Datum a místo:


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,87 | Hodnotilo: 2148 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |