Oznámení zvláštního režimu

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení zvláštního režimu

Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi (1) Pro účely tohoto ustanovení se rozumí a) uměleckými díly, sběratelskými předměty, starožitnostmi zboží uvedené v příloze č. 4, b) použitým zbožím hmotný movitý majetek, který je vhodný k dalšímu použití v nezměněném stavu nebo po opravě, kromě uměleckých děl, sběratelských předmětů nebo starožitností uvedených v příloze č. 4 a kromě drahých kovů a drahokamů, c) obchodníkem plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která v rámci uskutečňování ekonomických činností pořizuje nebo dováží použité zboží, umělecké předměty, sběratelské předměty nebo starožitnosti za účelem dalšího prodeje, jednající na vlastní účet nebo na účet jiné osoby, pokud ji náleží odměna. (2) Zvláštní režim může použít obchodník při dodání použitého zboží včetně dodání použitého zboží na základě smlouvy o finančním pronájmu, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo staroži

Oznámení zvláštního režimu
(§ 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)
 
 
Jméno - Firma   ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
                                                                      
Vážení,
jsem obchodníkem s uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi. Zboží nakupuji za účelem dalšího prodeje a jednám vlastním jménem a v některých případech jménem jiných osob.
 
Z výše uvedeného je patrné, že splňuji podmínky pro uplatňování zvláštního režimu zdaňování přirážky. Tímto Vám oznamuji, že budu uplatňovat zvláštní režim od ………………… Jelikož provozuji i jiné činnosti podléhající dani, jsem si vědom povinnosti vést evidenci pro daňové účely odděleně od evidence zvláštního režimu.
 
 
V úctě
 
                                                                                                          …………………………
                                                                                                          podpis poplatníka


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,03 | Hodnotilo: 1556 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |