Oznámení zmocnění zástupce pro doručování - časově neomezeno

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení zmocnění zástupce pro doručování - časově neomezeno

Udělení plné moci zmocněnci pro doručování podléhá oznamovací povinnosti. Podává se příslušnému správci daně. § 33 Registrační povinnost daňových subjektů (1) Poplatník, který obdrží povolení nebo získá oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost,13) je povinen do třiceti dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. Tato lhůta začne běžet následující den po dni právní účinnosti povolení nebo oprávnění nebo po dni, kdy začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely tohoto zákona se rozumí dnem právní účinnosti den, kdy je poplatník podle příslušných předpisů oprávněn začít vykonávat podnikatelskou činnost. (2) Začne-li poplatník vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně do třiceti dnů. (3) Poplatník je povinen oznámit správci daně do třiceti dnů zřízení stálé provozovny a její umístění na území České republiky. Zpravidla třic

Oznámení zmocnění zástupce pro doručování - časově neomezeno
(§33 odstavec 6 dle zákona O správě daní a poplatků)
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
                                                                                                                                            
 
Vážení,
oznamuji tímto, že se od ................. budu zdržovat na zahraniční cestě a nebudu přítomen na území ČR. Vzhledem k tomu, že nejsem schopen přesně určit návrat z těchto obchodních cest, plná moc mého zmocněnce trvá do odvolání. Proto Vám tímto oznamuji, že od uvedeného data bude přebírat všechny písemnosti pan ………………………, bytem ………………………………………… jako můj zmocněnec.
 
V příloze je uvedena plná moc
 
Děkuji
 
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,96 | Hodnotilo: 1374 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |