Oznámení úschovy daňových dokladů mimo tuzemsko

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení úschovy daňových dokladů mimo tuzemsko

Uchovávání daňových dokladů (1) Plátce je povinen uchovávat všechny daňové doklady rozhodné pro stanovení daně nejméně po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, na jím zvoleném místě. Po tuto dobu plátce odpovídá za věrohodnost původu dokladů, neporušitelnost jejich obsahu, jejich čitelnost a na žádost správce daně za umožnění přístupu k nim bez zbytečného odkladu. (2) Daňový doklad v písemné formě lze převést do elektronické podoby a uchovávat pouze v této podobě, pokud metoda použitá pro převod a uchování zaručuje věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu a jeho čitelnost elektronickou výměnou informací (EDI) nebo je opatřen elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu. (3) Pokud plátce vystavuje, přijímá a uchovává daňové doklady v elektronické podobě a místem uchovávání není tuzemsko, musí plátce zajistit pro správce daně právo volného přístupu

Oznámení úschovy daňových dokladů mimo tuzemsko
(§ 27 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)
 
 
Společnost       ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
                                                                      
Vážení,
na základě rozhodnutí vedení naší společnosti budou veškeré doklady starší ………… let (roků) převedeny do elektronické podoby a uloženy do úschovy u společnosti …………….. Jelikož se jedná o zahraniční společnost a doklady budou tudíž archivovány mimo tuzemsko, oznamujeme tuto skutečnost správci daně.
V případě potřeby správce daně nahlédnout do těchto dokladů, informujte naší společnost. Lhůty přístupu k daným informacím jsou pevně stanoveny ve smlouvě o archivaci, kterou přikládáme přílohou.  
 
V úctě
 
                                                                                                          …………………………
                                                                                                          podpis poplatníka
Příloha: kopie smlouvy o archivaci


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,89 | Hodnotilo: 1369 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |