Oznámení o změně právní formy

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení o změně právní formy

Osoby povinné k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, na které při přeměně společnosti nebo družstva přechází nebo je převáděno jmění zanikající společnosti nebo družstva, pokud zanikající společnost nebo družstvo byly plátcem, jsou povinny podat přihlášku k registraci do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Právnická osoba, která je plátcem a při změně právní formy na jinou formu nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, je povinna do dne zápisu změny právní formy v obchodním rejstříku oznámit změnu správci daně, který ji vyznačí na osvědčení o registraci.

Oznámení o změně právní formy
(§ 95 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)
 
 
Společnost       ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
                                                                      
Vážení,
na základě usnesení valné hromady ze dne ………………. došlo ke změně právní formy společnosti ………………………………, IČ: ……………………….., Sídlem …………………………………………….., zapsané v ……………………………………. z ……. na …………..
 
O změně byl sepsán notářský zápis, který je uveden v příloze.
 
Žádáme svého místně příslušného správce daně o vyznačení změny na našem osvědčení k registraci. 
 
 
Děkujeme,
 
 
V úctě
 
                                                                                                          …………………………
                                                                                                          podpis poplatníka


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,85 | Hodnotilo: 1586 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |