Oznámení o zahájení činnosti podléhající dani

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení o zahájení činnosti podléhající dani

Oznamovací povinnost podléhá ustanovení zákona o SDP při změnách v údajích poplatníka. Lhůta pro oznámení změn je 15 dnů od dne změny. § 33 Registrační povinnost daňových subjektů (1) Poplatník, který obdrží povolení nebo získá oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost,13) je povinen do třiceti dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. Tato lhůta začne běžet následující den po dni právní účinnosti povolení nebo oprávnění nebo po dni, kdy začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely tohoto zákona se rozumí dnem právní účinnosti den, kdy je poplatník podle příslušných předpisů oprávněn začít vykonávat podnikatelskou činnost. (2) Začne-li poplatník vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně do třiceti dnů. (3) Poplatník je povinen oznámit správci daně do třiceti dnů zřízení stálé provozovny a její umístění na území České

Oznámení o zahájení činnosti podléhající dani
(§33 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
 
Vážení,
na základě vydání oprávnění provozovat živnost, která podléhá dani, oznamuji tímto místo příslušnému správci daně v zákonné lhůtě povinné údaje:
 
- místo podnikání
- kontaktní údaje
- IČ:
- oprávnění k podnikání vydal Živvnostenský odbor MM v .................. pod č.j. ....................
- peněžní ústav ...............................................................................................................
- registrace k daním ........................................................................................................
- organizační jednotky - pobočky .....................................................................................
- osoba oprávněná jednat v daňových věcech ....................................................................
- zmocněnec pro doručování ............................................................................................
 
 
Děkuji, že toto berete na vědomí a v co možná nejkratší lhůtě mi doručíte oznámení o registraci.
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,91 | Hodnotilo: 1483 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |