Oznámení o přerušení provozování celé živnosti

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení o přerušení provozování celé živnosti

Dojde-li ke změnám skutečností uvedených v odstavcích 1 a 6, zejména zanikne-li jeho daňová povinnost u některé z daní, je povinen tyto změny oznámit správci daně do patnácti dnů ode dne, kdy nastaly.

Oznámení o přerušení provozování celé živnosti
(§ 31 odst. 12 dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
§ 33 ost. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)
 
 
Jméno - Firma   ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                      
Vážení,
oznamuji přerušení provozování živnosti na dobu určitou od ………………. do ……………. (maximálně na dobu dvou let).
 
Jsem si vědom, že pokud nezahájím (neobnovím) do termínu pro podání přiznání k dani z příjmů podnikatelskou činnost, jsem povinen upravit rozdíl mezi příjmy a výdaji, který je rozhodný pro zjištění základu daně.
 
 
 
V …………………………………… dne ……………….
 
                                                                                                          …………………………
                                                                                                          podpis poplatníka
 
V …………………………………… dne ……………….
 
 
                                                                                                          ………………………….
                                                                                                          podpis pracovníka a razítko
                                                                                                          finančního úřadu


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,01 | Hodnotilo: 1343 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |