Oznámení o podezření porušení mlčenlivosti

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení o podezření porušení mlčenlivosti

Pracovníci správce daně jsou zavázáni mlčenlivostí ve smyslu všech informací, se kterými v rámci daňového řízení přijdou do styku. § 25 Sankce za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost (1) Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost (§ 24), pokud nejde o čin přísněji trestný, lze pracovníkovi správce daně, popřípadě třetí osobě, která byla jakkoliv účastna na daňovém řízení, uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. (2) Pokutu ukládá ve všech případech porušení mlčenlivosti podle § 24 příslušné finanční ředitelství; porušil-li však povinnost mlčenlivosti pracovník finančního ředitelství nebo ústředního orgánu státní správy, ukládá pokutu ministerstvo. (3) Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů o náhradě škody.

Oznámení o podezření porušení mlčenlivosti
(§25 zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
                                                                      
Vážení,
tímto sděluji, že v rámci výběrového řízení pro ................................., kterého se účastní moje společnost vyšlo najevo, že jsem žádal o prominutí penále u nedoplatku z let .......... a ............ . Vzhledem k tomu, že se nejedná o veřejně přístupné informace z mého spisu, žádám o prošetření této záležitosti.
 
Na tomto základě jsem zcela evidentně nezískal kontrakt, o nějž jsem se ucházel již delší dobu. Navrhuji dále, aby záležitost byla prošetřena a odpovědný pracovník byl za tento únik informací řádně potrestán.
 
Děkuji
 
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,94 | Hodnotilo: 1612 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |