Odvolání - uplynutí preklusivní lhůty

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání - uplynutí preklusivní lhůty

§ 47 Lhůty pro vyměření Lhůty pro vyměření (1) Pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nelze daň vyměřit ani doměřit či přiznat nárok na daňový odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení nebo v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde současně byla povinnost daňové přiznání nebo hlášení podat. (2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl daňový subjekt o tomto úkonu zpraven. Vyměřit a doměřit daň však lze nejpozději do deseti let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení, nebo v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde byla současně povinnost daňové přiznání nebo hlášení podat.

Odvolání - uplynutí preklusivní lhůty
 (§47 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
Vážení,
tímto se odvoláváme proti dodatečnému platebnímu výměru výše uvedeného čj., který naší společnosti byl doručen dne ………..
Správce daně kontrolou u naší společnosti prověřoval základ daně …z příjmů právnických osob… za období ..1999... Správce daně nám zaslal výzvu podle § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen zákon). Daná výzva byla námi převzata dne 15.12. 2003. V této výzvě bylo uvedeno,
že Finanční úřad v …………. zahajuje tímto dnem daňovou kontrolu daně z příjmů právnických
osob za rok ...1999.. Dále bylo uvedeno, že termín předání účetních dokladů bude
sjednán přímo na finančním úřadě a pokud se v uvedené době nemůžeme dostavit, abychom sdělili vhodný termín telefonicky nebo písemně, aniž by byla uvedena doba, do kdy tak máme učinit. Na Finanční úřad v ……….. jsme se dostavili dne ..5. 1. 2004.. Tento den s námi byl sepsán protokol o zahájení kontroly a dále bylo dohodnuto, jak budou předávány příslušné doklady potřebné ke kontrole.
Okamžik zahájení daňové kontroly není v zákoně přesně vymezen, ale z jeho ustanovení § 21 odst. 1 lze dovodit, že tímto okamžikem je den, kdy byl daňový subjekt vyrozuměn o prvním úkonu, který vůči němu správce daně v daňovém řízení učinil. Z ust. § 16 odst. 1 zákona vyplývá, že daňovou kontrolou pracovník správce daně zjišťuje nebo prověřuje daňový základ nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně u daňového subjektu nebo na místě, kde to je vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. K vlastnímu zahájení kontroly tak dochází až jejím fyzickým prováděním, tj. skutečným prověřováním daňového základu nebo jiných okolností rozhodných pro správné stanovení daně u daňového subjektu. Takovým úkonem je dle našeho názoru sepsání protokolu podle § 12 zákona o zahájení daňové kontroly, tzn. že datum sepsání protokolu je třeba považovat za datum zahájení daňové kontroly. Protokol je veřejnou listinou, která m.j. osvědčuje zahájení daňové kontroly, specifikuje daň, která je předmětem kontroly, období, kterého se kontrola týká.
Na základě výše popsaného se domníváme, že k zahájení kontroly došlo až dne ..5. 1. 2004.., tedy po uplynutí tříleté prekluzívní lhůty ve smyslu ust. § 47 zákona. Jelikož je dané rozhodnutí v rozporu se zákonem, žádáme o jeho zrušení v plném rozsahu.
 
Děkujeme za pochopení.
 
V dokonalé úctě
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,97 | Hodnotilo: 1492 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |