Odvolání proti zamítnutí nahlížení do spisu korespondenčně

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání proti zamítnutí nahlížení do spisu korespondenčně

§ 23 Nahlížení do spisů Nahlížení do spisů (1) Daňový subjekt je oprávněn nahlédnout do spisů týkajících se jeho daňových povinností, s výjimkou částí spisu uvedených v odstavci 2. Správce daně je povinen o každém nahlížení do spisu pořídit úřední záznam. (2) Daňový subjekt není oprávněn nahlížet do úřední korespondence s jinými státními orgány, do rejstříku, pomůcek, zápisů a rozhodnutí sloužících výlučně pro potřeby správce daně a dalších podkladů, do nichž nelze umožnit nahlédnutí s ohledem na povinnost zachovat v tajnosti poměry jiných daňových subjektů. Není-li ohrožen zájem jiného daňového subjektu nebo jiných osob zúčastněných na daňovém řízení, může správce daně v odůvodněných případech nutných pro další průběh daňového řízení povolit nahlédnutí i do těchto písemností. Důvody tohoto nahlédnutí uvede vždy výslovně v úředním záznamu. Toto omezení při nahlížení do spisů platí přiměřeně i při zapůjčení spisů pro řízení před jinými orgány než orgány správce daně všech stupňů.

Odvolání proti zamítnutí nahlížení do spisu korespondenčně
(§23 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
Vážení,
dne …………….. mi bylo doručeno Vaše zamítavé vyjádření k mé žádosti o vystavení opisu spisových listin. Dle Vašeho vyjádření je korespondenční nahlížení do spisu vyloučeno.
S tímto stanoviskem nemohu souhlasit, protože fyzická přítomnost pro žádost o opis spisu není nutná, neboť tak nestanoví zákon. Dle mého názoru nelze vykládat zákon úzce v neprospěch nositele základních práv a svobod, ale umožňuje-li zákon dvojí pohled, je třeba jej vykládat ve prospěch nositele práv.
Navíc na internetových stránkách MFČR je umožněno podat žádost o vystavení opisu spisových listin formou jejich opisu, a to elektronickou cestou, tedy korespondenčně.
 
Na základě výše popsaných důvodů navrhuji, aby mé žádosti bylo vyhověno.
 
Děkuji za pochopení.
 
V dokonalé úctě
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,92 | Hodnotilo: 1726 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |