Odvolání proti zajišťovacímu příkazu z důvodu již složené jistoty

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání proti zajišťovacímu příkazu z důvodu již složené jistoty

Zajistit lze např. i přeplatky na daních. Složením dostatečné jistoty nebude správce daně využívat další zajištění pro vybrání ohrožené daně. Odvolání nemá odkladný účinek. § 71 Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň (1) Je-li odůvodněná obava, že úhrada nesplatné nebo dosud nestanovené daně bude v době jejich splatnosti a vymahatelnosti nedobytná nebo že v této době bude vybrání daně spojeno se značnými obtížemi, může správce daně s uvedením důvodů, pro něž pokládá vybrání za ohrožené, vydat zajišťovací příkaz. V zajišťovacím příkaze uloží daňovému subjektu, aby nejdéle do tří dnů v příkaze uvedenou částku daně zajistil ve prospěch správce daně, a to způsobem v příkaze uvedeným, zejména složením jistoty na jeho účet nebo do určené depozitní úschovy. (2) Složí-li daňový subjekt dostatečnou jistotu, jiné zajištění se neprovede a již provedené zajišťovací úkony správce daně zruší. (3) Proti zajišťovacímu příkazu se lze odvolat. Odvolání nemá odkladné úč

Odvolání proti zajišťovacímu příkazu z důvodu již složené jistoty
 (§71 odstavec 2 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
                                                                       Číslo jednací ……………………………………..
  
  
  
Vážení,
na základě zajišťovacího příkazu ze dne ............... pod č.j. ............................ mi byla uložena povinnost uhradit částku ……………………………. pro zajištění daně.
  
Vzhledem k tomu, že hospodářské výsledky mé společnosti za posledních šest měsíců osvědčují produktivitu a ziskovost, nebudu mít na konci zdaňovacího období problém s úhradou předmětné daně.
  
Na účet č. ………………………………. Finančního úřadu v …………………………….. jsem před podáním tohoto odvolání odeslal jistotu ve výši ……………………………. Kč jako důkaz své platební morálky a schopnosti dostát svým závazkům. Byla složena jistota je ve výši ……….% Vašeho zajišťovacího příkazu. Věřím, že pochopíte mou nutnost ponechat si zbytek oběžných prostředků na provozní režii mé společnosti (nákup materiálu - smluvní zakázky). Děkuji.
 
Zajištění mých přeplatků na ............................. dani akceptuji. Společně se složenou jistotou se tedy jedná o částku ve výši .................... Kč, což je ........ % zajišťovacího příkazu. Jsem přesvědčen, že toto bude postačující.
   
Proti tomuto příkazu se tedy tímto odvolávám a navrhuji, aby byl zrušen a nebylo prováděno žádné další zajištění.
  
  
Děkuji v úctě
 
 
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,92 | Hodnotilo: 1532 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |