Odvolání proti výměru stanoveného s použitím pomůcek

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání proti výměru stanoveného s použitím pomůcek

Pro prokázání skutečností obsažených ve zpochybněných záležitostech daňovou kontrolou je daňový subjekt oprávněn využít všech prostředků k dokazání. Jedná se o listinné důkazy, výpovědi svědků a další fakta. Správce daně jejich návrhu musí vyhovět, v opačném případě daňový subjekt krátí na právech prokázat tvrzené skutečnosti. Nejsou-li tyto důkazy postačující,použije správce daně ke stanovení základu daně pomůcek, které si sám opatří. Jedná se většinou o účetní postupy obdobných firem nebo firem, které podnikají ve stejném oboru. Proti rozhodnutí o použití pomůcek se lze odvolat, nebo podat námitku, stejně tak proti výměru, který byl na základě použití pomůcek stanoven. § 31 Dokazování (1) Dokazování provádí správce daně, který vede daňové řízení, nebo z jeho pověření správce daně dožádaný. (2) Správce daně dbá, aby skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti byly zjištěny co nejúplněji a není v tom vázán jen návrhy daňových subjektů. (3) Není třeba pr

Odvolání proti výměru stanoveného s použitím pomůcek
(§31 odst. 5 a násl. dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
Vážení,
dne .............. mi bylo doručeno Vaše rozhodnutí s výše uvedeným č.j. o stanovení základu daně z příjmů ve výši …………………..,- Kč.
 
Vzhledem k tomu, že naše firma předložila při kontrole úplné a správné údaje, vede účetnictví v evidenčním a předepsaném pořádku, průhledně a věcně, používá pomocných evidencí a v jednáních před správcem daně předložila dostatek důkazních prostředků ke každému ze zpochybňovaných účetních záznamů, jsme přesvědčeni, že použití pomůcek je v rozporu se zákonem, protože k takovému stanovení základu daně nevznikl správci daně žádný oprávněný důvod, který je specifikován v zákoně o správě daní a poplatků v § 31.
Dále si myslíme, že odůvodnění použití pomůcek z titulu malého daňového základu za rok …….. pracovníků správce daně (pan ……………… a pan ………………….), kteří prováděli kontrolu je velmi nešťastný a nepostačuje k takovému uplatnění příslušných preambulí zákona.
 
Odvolávám se tímto proti předmětnému výměru v zákonné lhůtě a souběžně navrhuji úplné zrušení tohoto protiprávně aplikovaného rozhodnutí za použití pomůcek z zjištění základu daně.
 
V úctě
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,89 | Hodnotilo: 1650 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |