Odvolání proti uložení pokuty předpisu penále

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání proti uložení pokuty předpisu penále

§ 17 Doručování (1) Správce daně doručuje úřední písemnosti zpravidla poštou. Tyto písemnosti může však doručit i svými pracovníky. (2) Doručuje se v bytě, provozovně, obchodní místnosti, kanceláři a nebo pracovním místě, kde se osoba, jíž má být doručeno (dále jen "příjemce"), zdržuje. Písemnosti určené daňovému poradci se doručují v jeho kanceláři. Doručení mimo tyto místnosti je platné, nebylo-li přijetí odepřeno. (3) Není-li místností uvedených v odstavci 2, může se doručit všude, kde doručovatel příjemce zastihne. (4) Do vlastních rukou se příjemci doručují písemnosti, a) u nichž tak stanoví výslovně zákon, b) je-li den doručení rozhodný pro počátek běhu lhůty, jejíž nesplnění by pro příjemce mohlo být spojeno s právní újmou, c) stanoví-li tak správce daně. (5) Nebyl-li adresát písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou, zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, uloží doručovatel písemnost v místně příslušné provozovně držitele poštovní lice

Odvolání proti uložení pokuty předpisu penále
(§17 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
Vážení,
na základě hospitalizace v nemocnici ………………………… od ………. do ………po autonehodě jsem se nemohl dostavit na jednání ve věci mého daňového řízení, nebyl schopen přebírat zásilky určené do vlastních rukou a také jsem nemohl ustanovit zástupce pro přebírání písemností. Vzhledem k těmto skutečnostem nesouhlasím s Vaším výměrem blokové pokuty ve výši …………. Kč za nedodržení povinností nepeněžitých povah, protože se jednalo o události nepředvídatelné. Fakticky jsem nepřevzal jak žádnou výzvu k jednání, tak ani výměr o uložení pokuty.
 
Vzhledem k výše uvedenému se odvolávám ve věci uložení pokuty a navrhuji, aby tato byla v plném rozsahu zrušena.
 
Dále navrhuji termín jednání ve věci daňového řízení mé firmy na ……………
 
 
V úctě
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
 
Příloha:            - zpráva policie o autonehodě
                        - lékařská zpráva o hospitalizaci a úrazu


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,01 | Hodnotilo: 1610 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |