Odvolání proti nesouhlasu s výmazem z obchodního rejstříku

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání proti nesouhlasu s výmazem z obchodního rejstříku

Správce daně vydá nesouhlas s ukončením činnosti, pokud nejsou splněny všechny náležitosti daňového subjektu. Bez souhlasu správce daně nedojde k výmazu společnosti z OR. Proti rozhodnutí o vydaném nesouhlasu s ukončením činnosti se lze odvolat, je-li subjektu doručeno zamítavé rozhodnutí, může další žádost podat po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy mu bylo zamítnutí odvolání doručeno. Není-li ve věci rozhodnuto do 3 měsíců, má se za to, že správce daně s ukončením činnosti souhlasí. § 35 Ukončení činnosti (1) Správce daně při zjištění, že daňový subjekt přestal vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, učiní opatření potřebná k urychlenému stanovení základů daně a k vybrání nedoplatků na všech daních za celou dobu jeho činnosti, ze které plynuly příjmy podléhající zdanění. (2) Daňový subjekt je povinen předložit současně se žádostí o výmaz z obchodního rejstříku písemný souhlas správce daně, jehož vydání si vyžádá. Povinnost předložit písemný souhlas správce daně

Odvolání proti nesouhlasu s výmazem z obchodního rejstříku
(§35 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ........................................... - v likvidaci
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
                                                                       Číslo jednací………………………………………
 
 
Vážení,
Dne ……… jsem žádal o vydání udělení souhlasu s mým ukončením podnikatelské činnosti a výmazem společnosti z obchodního rejstříku. Likvidační závěrka byla odsouhlasena, daňové přiznání bylo podáno, daň jsme uhradili vč. všech dalších našich zákonných povinnosti.
 
Z těchto důvodů jsme předpokládali, že Vaše rozhodnutí bude kladné. Vaše odůvodnění, že nebylo daňové přiznání podáno úplné napadáme s tím, že jsme jej naopak doplnili i o další dokumenty týkající se ukončení činnosti společnosti, jež nejsou vyžadovány. Pokud tedy došlo k jejich ztrátě ve Vaší evidenci, zasíláme Vám tímto jejich opisy a
 
navrhujeme, aby byl udělen souhlas s ukončením činnosti a to neprodleně.
 
Děkuji.
 
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
 
Přílohy:            - Účetní závěrka
                        - Opis bankovního převodu o uhrazení daně
                        - Usnesení VH atp.
                        - Kopie poštovní poukázky o odeslání podání daňového přiznání


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,08 | Hodnotilo: 1565 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |