Návrh provedení změny místní příslušnosti

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Návrh provedení změny místní příslušnosti

Místně příslušným správcem daně je ten, ve kterém má subjekt sídlo zapsané v OR, nebo fyzická osoba bydliště. Dožádání delegace k jinému správci daně může být, pokud je činnost provozována v jiné lokalitě než je místně příslušný správce daně, protože je problematické veškerou agendu, přiznání, oznámení atp. podávat právě tam. V žádosti se uvádí podnět k udělení delegace, důvod a kam má být delegováno. § 5 Dožádání a delegace (1) Místně příslušný správce daně může požádat o provedení jednotlivých úkonů v daňovém řízení kteréhokoliv jiného věcně příslušného správce daně, téhož nebo nižšího stupně, může-li tento správce daně požadovaný úkon provést snáze, hospodárněji nebo rychleji. Dožádaný správce daně je povinen žádosti vyhovět nebo sdělit důvody, pro které dožádání vyhovět nemůže. (2) Spory o opodstatněnost dožádání rozhoduje orgán nadřízený orgánu dožádanému a v nejvyšším stupni ministerstvo. (3) Na návrh daňového subjektu nebo z podnětu správce daně může správce daně vy

Návrh provedení změny místní příslušnosti
(§5 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
 
                                                                      
Vážení,
jsem registrovaným daňovým subjektem v .................................... a to proto, že zde provozuji živnost a současně zde trvale obývám svůj byt.
 
V návaznosti na nové skutečnosti však dojde ke změnám ve společnosti (přesídlení), navrhuji, aby se od ........... stal mým místně příslušným FÚ správce daně v .......................... . Jedná se především o vstup nového kapitálového společníka, přesun komplexní výrobní a administrativní agendy společnosti do místa sídla finančního úřadu ................................ .
 
Přestože se osobně nebudu stěhovat, jsem přesvědčen, že agenda společnosti v návaznosti na státní správu a místní finančně správní orgány bude mnohem pružnější a žádám o povolení delegování místní příslušnosti do nového sídla naší společnosti v okrese FÚ ................................. .
 
 
 
 
Děkuji za kladné vyřízení
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,97 | Hodnotilo: 1698 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |