Návrh ke stanovení daně dohodou

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Návrh ke stanovení daně dohodou

Dojde-li za daňového řízení k situaci, že daňový subjekt neprokázal své údaje ohledně daňového základu a výše daně podle odstavců 1 až 4 a daňový základ a výši daně nelze dostatečně spolehlivě stanovit ani podle pomůcek, které má k dispozici správce daně, může správce daně v dohodě s daňovým subjektem základ daně a daň sjednat. Tato dohoda o sjednané dani musí být zachycena vždy protokolárně. Taková situace je většinou velmi ojedinělá, avšak zákon na toto pamatuje. Podnět ke stanovení výše sjednané daně může vzejít i ze strany daňového subjektu. § 31 Dokazování (1) Dokazování provádí správce daně, který vede daňové řízení, nebo z jeho pověření správce daně dožádaný. (2) Správce daně dbá, aby skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti byly zjištěny co nejúplněji a není v tom vázán jen návrhy daňových subjektů. (3) Není třeba prokazovat skutečnosti obecně známé nebo známé správci daně z jeho činnosti, jakož i právní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve

Návrh ke stanovení daně dohodou
(§31 odst. 7 a násl. dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
Vážení,
dne .............. mi bylo doručeno Vaše rozhodnutí s výše uvedeným č.j. o stanovení základu daně z příjmů ve výši …………………..,- Kč.
 
Vzhledem k tomu, že daňový základ a výši daně nelze dostatečně spolehlivě stanovit ani podle pomůcek, a protože je naše činnost velmi odlišná od ostatních firem, navrhujeme stanovení daně dohodou. V tomto případě navrhujeme zaplacení daně ve výši …………………… Kč, která vychází z námi předpokládaného základu daně ve výši ………………………….. Kč. Pokud s tímto budete souhlasit, zaneste můj návrh do protokolu a následně svou povinnost vypořádám. Toto navrhujeme s ohledem na skutečnost, že úplnost účetních dokladů byla poškozena vlivem živelné události, kterou jsme nepředpokládali. Dále tento návrh sepisujeme s ohledem na fakta, která byla při daňové kontrole zjištěna a události, jež jsou pravdivé a navazují na bankovní pohyby a jednotlivé realizované obchodní případy.
 
Navrhuji přistoupení k mému návrhu, případně očekávám protinávrh. Děkuji.
 
 
V úctě
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,82 | Hodnotilo: 1343 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |