Námitka proti postupu výslechu svědka

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Námitka proti postupu výslechu svědka

Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má ve vztahu k pracovníku správce daně právo a) na předložení služebního průkazu pracovníkem správce daně, b) být přítomen jednání s jeho pracovníky, c) předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky, případně navrhovat předložení důkazních prostředků, které on sám nemá k dispozici, d) podávat námitky proti postupu pracovníka správce daně, e) klást svědkům a znalcům otázky při ústním jednání a místním šetření, f) vyjádřit se před ukončením daňové kontroly k výsledku uvedenému ve zprávě, ke způsobu jeho zjištění, případně navrhnout jeho doplnění, g) nahlížet u správce daně kdykoliv v jeho obvyklou úřední dobu do převzatých dokladů.

Námitka proti postupu výslechu svědka
 (§16 odstavce 4 písm. d zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon o správě daní a poplatků)
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
 
Vážení,
Jako oprávněná osoba k zastupování společnosti jsem se dne ………. účastnil výslechu svědka pana …………. (dále jen svědek). K postupu pracovníka správce daně mám výhrady, které spočívají v provedení daného výslechu. Z protokolu o ústním jednání vyplývá, že ústní jednání se svědkem bylo zahájeno v ……… hod. Má osoba byla přizvána k jednání až v ……….. hod., což je o půl hodiny déle. Výhrady proti takovémuto postupu jsem uvedl do protokolu. K danému postupu správce daně uvedl, že daňové řízení je vedené správcem daně dle § 7 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků. Dále upozorňuji, že po mém příchodu byla svědkovi zdůrazněna povinnost vypovídat pravdu a nic nezamlčet pod hrozbou pokuty.
 
Výše popsaný postup pracovníka správce daně nemá oporu v zákoně. V rozporu s ustanovením § 16 odst. 4 písm. e) zákona o právě daní a poplatků umožnil správce daně mé osobě klást svědkovi otázky nikoliv během celého ústního jednání, ale omezil je pouze na jeho část, když nejprve vyslechl svědka bez mé účasti. Oprávnění správce daně rozhodnout o tom, že při části ústního jednání nebude daňový subjekt přítomen, však z platné právní úpravy nevyplývá.
 
Zákon o správě daní a poplatků uvádí, že důkazních prostředků lze užít jen v případě, že nejsou získány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Proto navrhuji, aby při hodnocení důkazů nebylo k tomuto výslechu přihlédnuto.
 
V úctě
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,98 | Hodnotilo: 1629 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |