Námitka proti postupu pracovníka správce daně při nahlížení do spisu

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Námitka proti postupu pracovníka správce daně při nahlížení do spisu

Nesouhlasí-li daňový subjekt s rozsahem, v jakém mu bylo do spisu umožněno nahlédnout, může se odvolat do patnácti dnů ode dne, kdy do spisu nahlížel. § 23 Nahlížení do spisů (1) Daňový subjekt je oprávněn nahlédnout do spisů týkajících se jeho daňových povinností, s výjimkou částí spisu uvedených v odstavci 2. Správce daně je povinen o každém nahlížení do spisů pořídit úřední záznam. (2) Daňový subjekt není oprávněn nahlížet do úřední korespondence s jinými státními orgány, do rejstříku, pomůcek, zápisů a rozhodnutí sloužících výlučně pro potřeby správce daně a dalších podkladů, do nichž nelze umožnit nahlédnutí s ohledem na povinnosti zachovat v tajnosti poměry jiných daňových subjektů. Není-li ohrožen zájem jiného daňového subjektu nebo jiných osob zúčastněných na daňovém řízení, může správce daně v odůvodněných případech nutných pro další průběh daňového řízení povolit nahlédnutí i do těchto písemností. Důvody tohoto nahlédnutí uvede vždy výslovně v úředním záznamu. Toto

Námitka proti postupu pracovníka správce daně při nahlížení do spisu
(§16 odst. 4 a 6 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
Vážení,
podávám tímto námitku proti postupu pracovníka Vašeho Finančního úřadu v ...................................., který u naší společnosti provádí daňovou kontrolu.
 
Tento pracovník oznámil, že dne ............... bude daňová kontrola v rámci příprav závěrečné zprávy ukončena. Na základě této informace jsem jej jeden den před tímto datem požádal o možnost vyjádřit se k již zmíněné zprávě, načež toto Váš pracovník ignoroval a neumožnil ani mně, ani druhému jednateli společnosti do spisu nahlédnout.
 
Žádám tímto, aby mi na základě této námitky bylo umožněno dodatečně do zprávy nahlédnout a v případě mého nesouhlasu s obsahem i navrhnout změnu v mém vyjádření ke zprávě.
 
 
V úctě,
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,93 | Hodnotilo: 1593 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |