Námitka promlčení

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Námitka promlčení

Námitku lze podat v případě, že došlo k pominutí časových důvodů, které opravňují správce daně k vybrání daně nebo daňového nedoplatku. Lhůty promlčení jsou popsány v paragrafovém znění níže. Musí obsahovat č.j. uvedené na výzvě správce daně adresované daňovému subjektu. § 70 Promlčení práva vymáhat daňové nedoplatky (1) Právo vybrat a vymáhat daňový nedoplatek se promlčuje po šesti letech po roce, ve kterém se stal tento nedoplatek splatným. (2) Je-li proveden úkon směřující k vybrání, zajištění nebo vymožení nedoplatku, promlčecí lhůta se přerušuje a počíná běžet nová promlčecí lhůta po uplynutí kalendářního roku, ve kterém byl daňový dlužník o tomto úkonu zpraven; daňové nedoplatky lze však vymáhat nejpozději do dvaceti let počítaných od konce roku, ve kterém se stal nedoplatek splatným, s výjimkou daňových nedoplatků zajištěných podle odstavců 4 a 5. (3) K promlčení se přihlédne jen tehdy, je-li to daňovým dlužníkem namítáno a jen v rozsahu uplatňované námitky. (4

 

Námitka promlčení

 

(§70 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice: ...........................................
Město: ...........................................
PSČ: ...........................................
Banka: ...........................................
Účet č.: ...........................................
IČ: ...........................................
DIČ: ...........................................
 
Finančnímu úřadu v ........................................
.......................................................... oddělení
........................................................................
..............................
V ........................................, dne .....................
k číslu jednacímu: ..........................................
 
Vážení,
k vaší výzvě s výše uvedeným č.j., ze dne ............. vznáším námitku promlčení z důvodu, kdy byl Váš zajišťovací úkon k zaplacení daňového nedoplatku doručen déle než šest let od roku, ve kterém byl tento závazek splatným.
V této době šesti let nedošlo k prodloužení žádné objektivní ani preklusivní lhůty a proto navrhuji, aby byl Váš požadavek na zaplacení výše uvedeného nedoplatku neprodleně zrušen a to v plném rozsahu.
Děkuji
...........................................
podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,89 | Hodnotilo: 1784 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |