Kasační stížnost

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Kasační stížnost

Kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení (dále jen "stěžovatel") domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Kasační stížnost je přípustná proti každému takovému rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené: a) nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení, b) vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v rozporu, nebo že při jejím zjišťování byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu soud, který ve věci rozhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu měl zrušit; za takovou vadu řízení se považuje i nepřezkoumatelnost rozhodnutí správní

Kasační stížnost
(dle ust. § 102 a násl. s.ř.s.)
 
 
............ soud v ….............……………………
………………………………..........................
………………………………..........................
………………………………..
 
                        K č.j.: …………………………….
Odesláno Č t y ř i k r á t s jednou přílohou
Soudní poplatek ve výši ……………….,- Kč je vylepen na originále kasační stížnosti.
 
 
Stěžovatel        ……………………..……………..
                        bytem …………………………..…
                        …………………………………….
                        …………………….....................
                        Narozen: …………………….............
                        (dále jen "stěžovatel")
 
                                   zastoupený advokátem ....................................................................................
 
 
 
I.
Dne ………………… podal stěžovatel rubrikovanému soudu žalobu proti rozhodnutí žalovaného č. 1 .........., za účasti subjektů : ………………………………………….., kterým bylo dle ust. § …………………. zákona č. …………../………… Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku v platném znění částečně vyhověno restitučnímu nároku oprávněné osoby …………................. (ostatní data viz výše).
 
 
II.
…………………….. soud v …………………………. usnesením ze dne .......... , s čj. ……………......... žalobu stěžovatele v plném rozsahu odmítl dle ust. § …………………. s.ř.s., tedy z důvodu, že žalobce - stěžovatel se žalobou domáhá přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci. Rubrikovaný soud tedy takto dovodil svoji věcnou nepříslušnost a odkázal stěžovatele na pořad občanského soudního řízení a v souladu se s.ř.s. jej poučil o možnosti podat žalobu opakovaně (bez ztráty práva) k ……………………… soudu v ………………………….
 
Naříkané usnesení bylo stěžovateli doručeno dne ........., tudíž kasační stížnost jest podávána v otevřené procesní lhůtě ve smyslu ust. § ……… s.ř.s., resp. § ………………….. o.s.ř.
 
D ů k a z :        - kopií usnesení
 
III.
Stěžovatel napadá kasační stížností rozhodnutí ………………………… soudu v ………………………… specifikované v článku II. ve všech jeho výrocích. Uplatňuje zákonné kasační důvody, taxativně uvedené v ust. § ………………………. s.ř.s., konkrétně pak namítá nezákonnost naříkaného usnesení spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení (viz ust. § ……………… písm. ……) s.ř.s.), resp. argumentuje nezákonností rozhodnutí o odmítnutí návrhu (viz ust. § ……………… písm. ……).
 
Výluky z práva podat kasační stížnost stěžovatel v této kauze neshledává.
 
 
IV.
Podanou kasační stížnost stěžovatel odůvodňuje následovně:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
           
 
V.
Z důvodů výše uvedených tedy navrhujeme, aby kasační soud, tedy Nejvyšší správní soud České republiky,
 
rozsudkem
 
ve smyslu ust. § ……………………… s.ř.s. usnesení ……………………….. soudu v ............................ s čj. .......... ze dne …............. v plném rozsahu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení a rozhodnutí.
 
 
 
 
Datum a místo:             ………………………………………
 
 
Podpis:                                   ………………………………………


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,08 | Hodnotilo: 2847 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |