Žádost o zápis změny vlastníka ochranné známky do rejstříku ochranných známek

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Autorské smlouvy / 


Žádost o zápis změny vlastníka ochranné známky do rejstříku ochranných známek

(1) Ochranná známka může být nezávisle na převodu podniku převedena, a to pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. Převod ochranné známky musí být učiněn písemnou smlouvou. (2) Ochranná známka přechází na nového vlastníka též v případech stanovených zvláštními právními předpisy. 6) (3) Převod, popřípadě přechod ochranné známky je účinný vůči třetím osobám zápisem do rejstříku; nabyvatel ochranné známky může vůči Úřadu činit úkony po doručení žádosti o zápis převodu či přechodu práv k ochranné známce. O zápis převodu či přechodu do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran, v případě přechodu právní nástupce původního vlastníka. Náležitosti žádostí o zápis převodu či přechodu ochranné známky týkající se údajů o účastnících řízení a údajů o ochranné známce stanoví prováděcí právní předpis. (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se přiměřeně použije pro převod či přechod přihlášky.

Žádost o zápis změny vlastníka ochranné známky do rejstříku ochranných známek
 
 
Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 - Bubeneč
 
 
 
 
Navrhovatel - nabyvatel - ochranné známky
Společnost:                 …………..…………..…………..
se sídlem:                    …………..…………..…………..
IČ:                                           …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
zastoupená:                …………..…………..…………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka ...........
(dále jen „nabyvatel“)
 
 
tímto v souladu s ust. § 15 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
a ust. § 6 vyhl. ÚPV č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách,
 
navrhuje provedení zápisu změny vlastníka ochranné známky v rejstříku ochranných známek,
 
přičemž uvádí následující:
 
1)   Současný majitel ochranné známky …………………………., narozen ………………….…………., podnikatel, bytem …………………………, ……………………., PSČ ………………..
 
2)   Jedná se o ……………………………. ochrannou známku ve slovním znění ……………………", číslo přihlášky ……………….., číslo zápisu ……………… ze dne ……………….. Ochranná známka je zapsána pro třídu výrobků a služeb č. ……., ………, …………. a pro obrazové třídy ……….. a …………….. Ochranná známka má prioritu ode dne ……………… a byla zveřejněna dne ……………... Kopie osvědčení o zápisu této ochranné známky tvoří přílohu čís. 1 a nedílnou součást této smlouvy.
 
3)   Nabyvatel ochranné známky - společnost ………………………………..se sídlem …………………….., PSČ ………………, IČ: ……………………………, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle ……….., vložce ……………………….., jednající jednatelem ………………………………..
 
4)   Ochranná známka specifikovaná sub 2) se převádí pro všechny výrobky a služby, pro které je dosud zapsána, tj. pro třídu výrobků a služeb č. ………, …………, …………. a pro obrazové třídy ………… a …………….
 
Přílohy:
- jedno vyhotovení převodní listiny se dvěma přílohami
- kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nabyvatele
 
 
 
Datum a místo:             ………………………..…………………
 
Podpis:                                   ………………………..………………… - za nabyvatele jednatel ………………..


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,03 | Hodnotilo: 2044 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |