Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Autorské smlouvy / 


Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové

Smlouva pro převod ochranných známek.Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové

Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové
 
 
Smluvní strany:
Společnost:                 …………..…………..…………..
IČ:                                …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
sídlem:                         …………..…………..…………..
zastoupená:                …………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .................., oddíl ......., vložka č. ...........
            (dále jen „převodce")
 
 
a
 
Společnost:                 …………..…………..…………..
IČ:                                …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
sídlem:                         …………..…………..…………..
zastoupená:                …………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ................., oddíl ......., vložka č. ...........
             (dále jen „Nabyvatel“)
(dále též „Smluvní strany“)
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o převodu práv k ochranné známce (dále jen „Smlouva“):
 
I. Předmět smlouvy
Převodce je majitelem práv k těmto ochranným známkám:
·       č. reg. ............., obrazové, zapsané pro výrobky a služby ve třídách ……., ……., ……., jak vyplývá z osvědčení o zápisu ochranné známky, vydaného Úřadem pro vynálezy a objevy se sídlem v Praze ze dne ........... Kopie osvědčení o zápisu této ochranné známky tvoří přílohu čís. 1 a nedílnou součást této smlouvy.
 
 
II. Práva vyplývající ze smlouvy
Dnem podpisu této smlouvy převádí převodce veškerá svá práva a závazky vyplývající z ochranných známek uvedených v článku I. této smlouvy pro veškeré výrobky a služby, pro které jsou ochranné známky zapsány, na nabyvatele a nabyvatel tato práva a závazky k ochranným známkám přijímá.
 
 
III. Prohlášení nabyvatele
Nabyvatel prohlašuje, že výrobky a služby, pro které jsou ochranné známky specifikované v článku I. této smlouvy zapsány, jsou v rámci jeho předmětu podnikání, což dokládá kopií výpisu z obchodního rejstříku, která tvoří přílohu čís. 4 a nedílnou součást této smlouvy.
 
 
IV. Úplata
Převod práv dle této smlouvy je úplatný, přičemž výše úplaty činí ........... Kč a tato částka je splatná do ............... dnů ode dne podpisu smlouvy na účet převodce. Nebude-li úplata připsána do stanoveného dne na účet převodce, smlouva pozbývá platnosti.
 
 
V. Převod práva
Návrh na zápis změn v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky je po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami povinností nabyvatele.
Převod práva ke známkám specifikovaným v článku I. této smlouvy nabývá účinnosti dnem zápisu do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky.
 
 
VI. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti podle článku V. odst. 2 této smlouvy. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Každé vyhotovení má platnost originálu. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je sepsána na základě projevu jejich pravé a svobodné vůle, nebyla podepsána v tísni, za jednostranně či nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy.
 
Příloha:           - Osvědčení zápisu o ochranné známce
 
 
 
Datum a místo:             ………………………………….
 
 
Podpisy:                      ………………………………….
 
                                   ………………………………….


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,91 | Hodnotilo: 2079 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |