Podlicenční smlouva pro úplné použití díla

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Autorské smlouvy / 


Podlicenční smlouva pro úplné použití díla

Poskytnutí oprávnění třetí osobě (1) Je-li tak sjednáno ve smlouvě, může nabyvatel oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Ustanovení § 46 odst. 3 se použije obdobně. (2) Nabyvatel může licenci postoupit pouze s písemným souhlasem autora; o postoupení licence a o osobě postupníka je povinen autora informovat bez zbytečného odkladu. K prodeji podniku, jehož součástí je i licence, či takové části podniku, která tvoří jeho samostatnou organizační složku, se souhlas autora nevyžaduje, není-li sjednáno jinak.

Podlicenční smlouva pro úplné použití díla
 
 
Společnost:                 …………..…………..…………..
se sídlem:                    …………..…………..…………..
IČ:                                           …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
zastoupená:                …………..…………..…………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka ...........
(dále jen „poskytovatel“)
 
a
 
Společnost:                 …………..…………..…………..
se sídlem:                    …………..…………..…………..
IČ:                                           …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
zastoupená:                …………..…………..…………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka ...........
(dále jen „nabyvatel“)
 
 
uzavírají dle ust. § 48 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, tuto
podlicenční smlouvu poskytovanou třetí osobě:
           
I. Předmět smlouvy
Touto smlouvou poskytovatel nabyvateli uděluje podlicenci pro úplné použití obrazového díla ………………………….. ve svém souborném dílu, jehož autorem je …………………………... Poskytovatel tímto prohlašuje, že je oprávněn na základě dohody s autorem udělovat podlicence v úplném nebo částečném rozsahu. Licence, resp. podlicence, je nabyvateli poskytnuta na dobu ……….let, počínaje dnem podpisu této smlouvy, pro neomezený počet použití.
 
II. Cena díla a odměna autorovi
Nabyvatel se zavazuje zaplatit poskytovateli po předání díla do ……dnů paušální odměnu ve výši ………………….. Kč. Cena obsahuje poskytnutí podlicence dle předchozího článku.
 
 
III. Závěrečná ujednání
Na všechna i neřešená ustanovení se vztahuje autorský zákon.Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý má platnost originálu. Poskytovatel i nabyvatel obdrží po jednom výtisku. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy a jako projev své pravé a svobodné vůle smluvní strany připojují své podpisy.
 
 
Datum a místo:                                   …………………………………………
 
 
Podpisy smluvních stran:          …………………………………………
 
                                                …………………………………………
QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,86 | Hodnotilo: 2112 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |