Plná moc udělená patentovému zástupci

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Autorské smlouvy / 


Plná moc udělená patentovému zástupci

Plná moc slouží k přihlášení ochranných známek, patentů nebo vynálezů a dalších patentovému zástupci při jednáních na patentovém úřadu. Zaniká odvoláním, splněním úkolu nebo časovou expirací.

Plná moc udělená patentovému zástupci
 
 
Já, níže podepsaný ………………….., nar.. …………, trvale bytem na adrese ………………………………………….. (dále jen „zmocnitel“),
 
zmocňuji tímto patentového zástupce
 
pana ………………………………………., nar.. ………………, s místem podnikání na adrese ……………………….. (dále jen „zmocněnec“)
 
k tomu, aby mne zastupoval ve všech věcech a záležitostech, které se týkají mých přihlášek vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek, označení původu věcí i odbočených, rozdělených a vyloučených přihlášek a udělování jejich práv s názvem …………………………… .
 
Současně se zavazuji, že budu zmocněnci hradit náklady spojené s plněním této plné moci, odměny, poplatky a všechny účelně vynaložené náklady.
 
 
Datum a místo:                         …………………………………………
 
Podpis:                                   …………………………………………
 
Plnou moc přijímá:        ………………………………………….. v plném rozsahu


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,88 | Hodnotilo: 2227 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |