Licenční smlouva reklamního audiovizuálního díla

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Autorské smlouvy / 


Licenční smlouva reklamního audiovizuálního díla

Autor audiovizuálního díla (1) Autorem audiovizuálního díla je jeho režisér. Tím nejsou dotčena práva autorů děl audiovizuálně užitých. (2) Má se za to, že prohlášení o audiovizuálním díle a o právech k takovému dílu, včetně práv týkajících se jeho užití, zapsané v rejstříku audiovizuálních děl vedeném podle mezinárodní smlouvy, je pravdivé, není-li prokázán opak; to neplatí v případech, kdy prohlášení nemůže být platné podle tohoto zákona nebo kdy je v rozporu s jiným prohlášením v takovém rejstříku. (3) Není-li sjednáno jinak, platí pro případ, že autor audiovizuálního díla udělil výrobci prvotního záznamu audiovizuálního díla písemnou smlouvou oprávnění zaznamenat je na prvotní záznam, že a) tomuto výrobci poskytl i výhradní a neomezenou licenci k užití audiovizuálního díla ve znění původním, dabovaném i opatřeném titulky, jakož i k užití fotografií vytvořených v souvislosti s pořízením prvotního záznamu, a to s možností poskytnout oprávnění tvořící součást takové licence z

Licenční smlouva reklamního audiovizuálního díla
 
 
 
Vydavatel:                   …………..…………..…………..
se sídlem:                    …………..…………..…………..
IČ:                                           …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
zastoupená:                …………..…………..…………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka ...........
(dále jen „zmocnitel“)
 
a
 
Pan:                             …………..…………..…………..
narozen:                       …………..…………..…………..
bytem:                                     …………..…………..…………..
(dále jen „autor“)
 
 
uzavírají dle ust. §§ 62 - 63 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, tuto
licenční nakladatelskou smlouvu:
           
I. Předmět smlouvy
Touto smlouvou autor na základě popisu propagačních potřeb zpracuje audiovizuální dílo, které bude spočívat ve vytvoření reklamního videoklipu v rámci reklamní kampaně s názvem ………………………… (dále jen „dílo“) pro propagaci produktů a služeb zájemce. Touto smlouvou je autorem vytvořen videoklip a převedena všechna užívací práva na zájemce, včetně možnosti grafických úprav, doplnění, různých forem zveřejnění, zařazení do svých současných reklamních video bloků (souborných děl). Rovněž se umožňuje, aby zájemce mimo jiné videoklip uváděl jako své dílo nebo licenci převáděl nebo poskytoval třetím osobám.
 
Popis představy scénáře pro videoklip zájemce je následující:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
 
Dílo bude dodáno v …………………… podobě v termínu do ……. dnů ode dne sepsání této smlouvy, přičemž zapracování závěrečných korektur proběhne autorem nejdéle do …….. dnů ode dne dodání díla. Korekturní připomínky ze strany zájemce nesmějí měnit formu videoklipu autora.
 
II. Cena díla a odměna autorovi
Zájemce se zavazuje zaplatit autorovi po předání díla do ……dnů odměnu ve výši ………………….. Kč. Cena obsahuje poskytnutí licence dle předchozího článku a náklady spojené s výrobou videoklipu.
 
 
III. Závěrečná ujednání
Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý má platnost originálu. Autor i zájemce obdrží po jednom výtisku. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy a jako projev své pravé a svobodné vůle smluvní strany připojují své podpisy.
 
 
Datum a místo:                                    …………………………………………
 
 
Podpisy smluvních stran:          …………………………………………
 
                                              …………………………………………


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,96 | Hodnotilo: 2370 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |