Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím částečné podlicence

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Autorské smlouvy / 


Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím částečné podlicence

Je-li tak sjednáno ve smlouvě, může nabyvatel oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Ustanovení § 46 odst. 3 se použije obdobně. Nabyvatel může licenci postoupit pouze s písemným souhlasem autora; o postoupení licence a o osobě postupníka je povinen autora informovat bez zbytečného odkladu. K prodeji podniku, jehož součástí je i licence, či takové části podniku, která tvoří jeho samostatnou organizační složku, se souhlas autora nevyžaduje, není-li sjednáno jinak. Při prodeji podniku či jeho části, která tvoří jeho samostatnou organizační složku, se k přechodu licence souhlas autora nevyžaduje, není-li sjednáno jinak.

Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím částečné podlicence
 
Autor díla tímto dle § 48 autorského zákona uděluje nabyvateli souhlas k udělování částečných podlicencí k předmětnému dílu třetím osobám a to pouze k šíření rozmnoženin a to nejvýše v nákladu ……………. ks / měsíčně. Nabyvatel tento souhlas přijímá a prohlašuje, že poskytování podlicence bude pouze v rozsahu uděleného souhlasu. Souhlas nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy.
 
V případě, že se jedná o prodej podniku či jeho části (která tvoří organizační složku podniku), je dále sjednáno, že k přechodu podlicence na nabyvatele:
- je nutný souhlas autora / není nutný souhlas autora


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,94 | Hodnotilo: 2444 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |