zakonycr.eu

 

NA CO SI DÁT POZOR U PRACOVNÍHO ÚRAZU

 

Každý pracovní úraz je vždy nepříjemná událost, která více či méně zasáhne do života poškozeného a jeho blízkých.
Aby zásah do vašeho života byl co nejmenší nebo alespoň co nejpřijatelnější, je dobré vědět, jaké obtíže vás při řešení pracovního úrazu můžou potkat.

 

Zaměstnavatel

Záznam o úrazu

Žádejte zaměstnavatele, aby sepsal záznam o úrazu, v němž budou vylíčeny podstatné okolnosti průběhu úrazu.
Pokud zaměstnavatel uvede jakoukoli skutečnost, s níž nebudete souhlasit, napište to do všech vyhotovení záznamu o úrazu, klidně propiskou.
Jeden originál záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel vydat vám. Žádejte jej proto o záznam a nikomu, kromě svého advokáta, ho nedávejte.
Svědci

Pokud byli svědky vašeho úrazu vaši další spolupracovníci, nechte si od nich, jakmile to bude možné, napsat čestné prohlášení, v němž vylíčí průběh nehodového děje. Stačí stručné potvrzení, že se v konkrétní den pracovní úraz stal a jak se odehrál.
Projednání

Zaměstnavatel je povinen s vámi projednat způsob a rozsah náhrady škody. Ačkoli to většinou nedělají, nepřistupujte na žádné dohody typu - ztrátu na výdělku vám vyplatíme až po skončení pracovní neschopnosti.
Průměrný výdělek

Vzhledem k tomu, že ztráta na výdělku vám bude vypočítána podle průměrného hrubého výdělku, kterého jste dosáhli v rozhodném období, požádejte co nejdříve zaměstnavatele o potvrzení o průměrném hrubém výdělku za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí a za celý předchozí rok.
Chtějte, aby průměrný hrubý výdělek by uveden jako hodinový a jako měsíční.
Průměrný hrubý výdělek za celý předchozí rok se použije, je-li to pro poškozeného zaměstnance výhodnější a zaměstnavatelé na to rádi zapomínají.
Zameškané směny

Pokud pracujete ve směnném nebo jakémkoli nepravidelném provozu, žádejte zaměstnavatele, aby vám pravidelně posílal rozpis směn i v době pracovní neschopnosti.
Budete odškodněni jen za zameškané směny a je dobré vědět, kolik jich mělo být.
Ztráta na výdělku

Zaměstnavatel je povinen platit náhradu za ztrátu na výdělku pravidelně jednou měsíčně. Jakékoli jiné řešení, nebylo-li vzájemně dohodnuto, je porušením zákonné povinnosti zaměstnavatele.
Po skončení pracovní neschopnosti

Požádejte zaměstnavatele o provedení mimořádné lékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb, který vystaví posudek o vaší zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci.
Převedení na jinou práci

Pokud nejste zdravotně způsobilý vykonávat dosavadní práci, je zaměstnavatel povinen převést vás na jinou vhodnou práci a doplácet vám náhradu do průměrného hrubého výdělku.
Při převedení na jinou práci je potřeba vstupní lékařská prohlídka o zdravotní způsobilosti k výkonu této práce.
Výpověď

Pokud není možné další pokračování pracovního poměru, nedávejte sami výpověď a nepřistupujte na dohodu o ukončení pracovního poměru.
Nechte zaměstnavatele, ať vám sám dá výpověď. Po celou dobu do skončení pracovního poměru vám bude vyplácet náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, i když pro vás nebude mít vhodnou práci.
Pokud jsou zde zdravotní důvody, pro něž nemůžete nadále vykonávat svou dosavadní práci, je nezbytné mít posudek o zdravotní způsobilosti vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb, v němž to bude výslovně uvedeno. V posudku by měla být také uvedena příčinná souvislost s pracovním úrazem. Pouze v takovém případě vám vznikne nárok na 12 měsíční odstupné.

 

Lékaři

Příčinná souvislost

Dohlédněte, aby na všech lékařských zprávách a na neschopence bylo uvedeno, že se jedná o pracovní úraz.

Lékařské zprávy

Vždy si vyžádejte kopie všech lékařských zpráv při každé návštěvě lékaře nebo v nemocnici. Máte na to právo.

Regulační poplatky

Vždy si vyžádejte doklad o zaplacení regulačního poplatku a poplatku za hospitalizaci, zvlášť pokud to není uvedeno přímo v lékařské zprávě.

Ostatní účty

Vždy si schovávejte účty od veškerých nákladů, které jste v souvislosti s léčením vynaložili, včetně účtů z lékárny, parkovného, jízdenek, atp.

Posudek poskytovatele pracovnělékařských služeb

Po skončení pracovní neschopnosti je doporučeno a někdy je nezbytné vyžádat si mimořádnou lékařskou prohlídku u poskytovatele pracovnělékařských služeb (závodní lékař), kterého je povinnen mít každý zaměstnavatel.
Bez právně účinného posudku nelze rozvázat pracovní poměr ze zdravotních důvodů následkem pracovního úrazu, ani vás zaměstnavatel nemůže převest na jinou práci. Nestačí posudek jakéhokoli jiného lékaře!
Náležitosti posudku jsou stanoveny ve třech právních předpisech a většinou se setkáváme s tím, že lékaři vystavují posudky, které jsou věcně a formálně nesprávné. Takový posudek je nutno napadnout, bez ohledu, jestli je ve váš prospěch nebo neprospěch.

 

Pojišťovny

jsou při odškodňování pracovního úrazu zpravidla tím největším nepřítelem a nedivte se, když vám zamítnou i ten nejprůkaznější nárok. Uvědomte si, že jde o jejich peníze, které pro ně znamenají mnohem víc, než vaše zdraví.

Spokojíte-li se s minimálním odškodněním, pojišťovny vám vyjdou vstříc, pokud však budete chtít vyplatit úplnou náhradu škody, na níž máte nárok, pojišťovny se vám postaví. V takové situaci bez zkušeného advokáta nic nepořídíte.

Odpovědný je zaměstnavatel

Za pracovní úraz a jeho odškodnění vždy zásadně odpovídá zaměstnavatel nikoli pojišťovna.
Vůči pojišťovně nemá poškozený žádné nároky.
Pokud se zaměsnavatel vymlouvá na pojišťovnu nebo postiženého zaměstnance na ni odkazuje, snaží se tím pouze oddálit plnění své povinnosti.
Zásadně komunikujte se zaměstnavatelem a k němu směřujte veškerá podání, pro urychlení doporučujeme posílat pojišťovně podání v kopii na vědomí.
Budete-li se domáhat náhrady škody u soudu, bude soud brát v úvahu pouze uplatnění a doložení nároků u zaměstnavatele.
Zaměstnavatel je oprávněn požadovat po pojišťovně, aby za něj škodu poškozenému zaměstnanci uhradila, to jej však nezbavuje povinnosti k náhradě škody.
Žalovaným ve věci náhrady škody z pracovního úrazu je vždy zaměstnavatel.

Předávání podkladů

Veškeré podklady k prokázání podstaty a výše škody předávejte pouze v kopii a originál si uschovejte.
Pokud pojišťovna trvá na předání originálu, pořiďte úředně ověřenou kopii a originál si uschovejte.
Nezřídka se setkáváme s tím, že pojišťovny požadují doložení dokladů, které jsme jim již prokazatelně předali.

Lhůty k výplatě škody

Ztrátu na výdělku je zaměstnavatel povinen platit pravidelně jednou měsíčně.
Odkaz zaměstnavatele na to, že věc předal pojišťovně je výmluva, která vám může způsobit ekonomické problémy a je dobré se ihned bránit. Můžeme vám pomoci.
U ostatních nároků zákon nestanoví konkrétní lhůtu k úhradě, ale zákon o pojištění stanoví pojišťovnám lhůtu 3 měsíce k ukončení šetření škodní události a následně 15 dnů k výplatě pojistného plnění.

Znalecké posudky

Pojišťovny jako velcí zadavatelé disponují řadou znalců v různých odvětvích zdravotnictví, kteří pro ně zpracovávají lékařské posudky, jimiž zdůvodňují svá zamítavá stanoviska k úhradě náhrady škody.
Ještě jsme se nesetkali s posudkem, který si nechala vypracovat pojišťovna, jež by potvrzoval nároky poškozeného.
Lékaři, kteří posudky zpracovávají, jsou na pojišťovnách často ekonomicky závislí a nelze očekávat, že budou objektivní.
Proti armádě znalců, kterými disponuje pojišťovna, se můžete ubránit jen ve spolupráci se zkušeným advokátem, který disponuje stejným arsenálem zbraní.

 

Zprostředkovatelé

V posledních několika letech se stal obchod se zdravím lukrativním trhem, na němž se snaží profitovat řada rychle vzniklých společností a zprostředkovatelů, kteří nenabízí většinou nic víc než služby pošťáků.

Většinou pro vás (za nehoráznou provizi) neudělají víc, než že podklady, které jim předáte, přepošlou zaměstnavateli a následně čekají až bude vyplaceno odškodnění, aby si z něj tučnou část ponechali.
EvCO, Votum a podobní, vás, prostřednictvím smlouvy s vysokou smluvní pokutou, zavážou k tomu, abyste jim dobře zaplatili, ať už pro vás něco udělají nebo neudělají nic. Z těchto smluv v podstatě není úniku.
Když zjistíte, že čas běží a vaše odškodnění stále není vyřešeno, je již zpravidla pozdě na nápravu věci.
Samozřejmě existuje i řada seriozních nabídek na zprostředkování vymáhání odškodnění, které je však potřeba rozeznat.
Chcete-li uzavřít podobnou smlouvu, mějte se na pozoru a zkuste se s námi nejdřívě poradit.

S kým smlouvu NE/uzavřít

S tím, kdo bude požadovat smluvní pokutu za cokoli (nejde o vaši škodu, ale o tu pokutu).
S tím, kdo vám nenabídne řešení věci prostřednictvím advokáta (to je jen pošťák).
Bude-li někdo s titulem JUDr. nebo Mgr. požadovat provizi vyšší než 25% (advokát, který se snaží přes jinou svoji společnost obejít etický kodex advokacie) - podívejte se do seznamu advokátů.
Pokud je předmětem smlouvy nebo povinností zprostředkovatele pouze dosažení mimosoudního odškodnění (když nebude vyplaceno dobrovolně, buď se na vás vykašle nebo bude chtít další odměnu za soudní vymáhání škody).

S kým smlouvu uzavřít

Pokud možno uzavírejte vždy smlouvu výhradně s advokátem, který převezme vaše právní zastoupení při uplatňování nároků na náhradu škody z pracovního úrazu.
Pokud advokát žádá provizi do 25%, je to v souladu s etickým kodexem advokacie a považujte to za přiměřené a obvyklé.
Pokud advokát požaduje provizi vyšší než 25%, je to v rozporu s etickým kodexem advokacie a advokát může být kárně stíhán Českou advokátní komorou.
Advokát je ze zákona pojištěn a pokud vám způsobí škodu, můžete se jí na něm domáhat.
Lze oprávněně očekávat, že advokát bude usilovat o to, aby pro vás vymohl maximální škodu. Výše jeho odměny je na tom závislá.
Advokát specializovaný na náhradu škody na zdraví bude pravděpodobně ochoten poskytnout vám své služby bezplatně až do chvíle vyplacení škody, neboť ví, že máte nárok na náhradu nákladů právního zastoupení, které jsou součástí škody a jeho odměnu vám proplatí zaměstnavatel nebo pojišťovna.

V čem vám můžeme pomoci

Velmi dobře známe od svých klientů praktiky zprostředkovatelů a některých advokátů.
Velmi dobře známe od některých obchodních zástupců zprostředkovatelů, jak tito zprostředkovatelé (ne)řeší vaše případy.
Velmi dobře známe specializované advokáty, za něž se můžeme zaručit a které vám můžeme doporučit.
Velmi dobře se vyznáme v řešení pracovních úrazů.

Proč pomáháme poškozeným

Jsme nezisková organizace, jejímž cílem je poskytnout poškozeným základní právní poradenství ve věcech jejich nároků na náhradu škody.
Záleží nám na tom, aby poškození zaměstnanci byli maximálně odškodněni, protože je to jediný způsob, jak jim zajistit kvalitu života, na níž mají nárok.

 

Odkazy

 

 


Vloženo:27.01.2014  
http://www.zakonycr.eu