zakonycr.eu

 

NÁHRADA ŠKODY U PRACOVNÍHO ÚRAZU

 

Víte jak své nároky můžete uplatnit?

Nároky na náhradu škody při pracovním úrazu

V souladu se zákoníkem práce je zaměstnavatel povinen v rozsahu, ve kterém odpovídá poškozenému za škodu, poskytnout náhradu této škody:

ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

bolest a ztížení společenského uplatnění

účelně vynaložené náklady spojené s léčením

věcná škoda

Zaměstnanec by měl uplatnit své nároky co nejdříve po jejich vzniku a nejlépe písemnou formou. Zaměstnavatel by však neměl čekat, až proti němu bude odpovědnost uplatněna, ale měl by způsob a výši náhrady škody se zaměstnancem projednat z vlastní iniciativy a bez zbytečného odkladu po jejím vzniku.

Nároky na náhradu škody při pracovním úrazu s následkem smrti

Pokud zaměstnanec následkem pracovního úrazu zemře, je zaměstnavatel povinen v rozsahu své odpovědnosti poskytnout pozůstalým po zemřelém tyto náhrady škody:

náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením zemřelého zaměstnance

náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem

náhradu nákladů na výživu pozůstalých

jednorázové odškodnění pozůstalých

náhradu věcné škody

Náhrada škody pro pozůstalé přitom není závislá na skutečnosti, zda byla postiženým zaměstnancem uplatněna ještě před jeho smrtí.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Institut zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu vznikl ke dni 1. 1. 1993 a od tohoto data platí, že každý zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, kromě organizačních složek státu, je pojištěn pro případ své odpovědnosti za vzniklý pracovní úraz u jedné ze dvou komerčních pojišťoven, Kooperativy, a.s., Vienna Insurance Group nebo u České pojišťovny, a. s. (pouze pokud byl u ní pojištěn již k 31. 12. 1992). Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu je aktuálně upraveno mimo jiné ve vyhlášce č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonné pojištění vzniká bez uzavření pojistné smlouvy na základě vzniku prvního pracovněprávního vztahu a trvá po celou dobu existence zaměstnavatele. V souladu s touto vyhláškou musí zaměstnavatel pojišťovně odvádět pojistné a na oplátku za něj pojišťovna hradí škodu v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá. V souladu s touto vyhláškou je povinností zaměstnavatele nejen dbát, aby škodná událost vůbec nenastala Pokud nastala, musí ji bez zbytečného odkladu pojišťovně ohlásit a vyjádřit se k požadované náhradě škody a její výši. Zaměstnavatel je povinen v rámci uplatňování náhrady škody respektovat pokyny pojišťovny. Pokud vinou zaměstnavatele dojde ke ztížení zjištění právního nároku, rozsahu nebo výše škody na základě porušení zákonem stanovené povinnosti, má pojišťovna právo požadovat po zaměstnavateli přiměřenou náhradu.

 


Vloženo:25.01.2014  
http://www.zakonycr.eu