zakonycr.eu

 

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI PRACOVNÍM ÚRAZU

 

Povinnosti zaměstnavatele

Povinnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu jsou uvedeny v § 105 zákoníku práce. Jejich plnění podléhá dozoru inspektorátu práce a může být sankcionováno poměrně vysokými pokutami. 

a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo
b) k úmrtí zaměstnance.

 
Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiženému zaměstnanci a v 
případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.
Následně ukládá zákoník práce zaměstnavateli povinnosti při řešení nároků na náhradu škody, když v § 366 uvádí:
V § 369 odst. 2 zákoníku práce je uložena zaměstnavateli projednací povinnost, neboť je uvedeno, že způsob a výši náhrady škody je zaměstnavatel povinen projednat bez zbytečného odkladu s odborovou organizací a se zaměstnancem.

Významnou povinnost zaměstnavatele při náhradě škody z pracovního úrazu je uvedena v § 382 odst. 2 zákoníku práce, který říká, že náhradu za ztrátu na výdělku a náhradu nákladů na výživu pozůstalých je zaměstnavatel povinen vyplácet pravidelně jednou měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty.

Povinnosti zaměstnance při vzniku pracovního úrazu

Také zaměstnanci mají při vzniku pracovního úrazu některé povinnosti, které jsou uvedeny v § 106 odst. 4 písm. h) zákoníku prace. 

Evidence úrazů

Evidenční popvinnost uložená zaměstnavateli zákoníkem práce (§ 105 odst. 2) je dále konkretizována v § 2 nařízení vlády 201/2010 Sb a za její neplnění může být inspektorátem práce uložena sankce.

Ohlašování úrazů

(ZP § 105 odst. 4 a NV 201/2010 Sb., § 4) 
Dojde-li ke smrtelnému úrazu zaměstnance nebo vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní ohlásí zaměstnavatel pracovní úraz bez zbytečného odkladu:

V hlášení (nejlépe telefonickém, event. email, fax) se uvádí:

Zasílání záznam o úrazu

(ZP § 105 odst. 4 a NV 201/2010 Sb., § 6) 
Zaměstnavatel zašle záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:

V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl:

Záznam o úrazu

Formulář záznamu o úrazu je přílohou nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

Záznam o úrazu je třeba vyplnit čitelně ve všech rubrikách:

Záznam o úrazu – hlášení změn

(NV 201/2010 Sb., § 8) 
Formulář záznamu o úrazu – hlášení změn je přílohou nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
Vyhotoví se a odešle na orgány stejné jako při zaslání záznamu o úrazu, a to vždy pokud:

Dozor a sankce

Na dodržování povinností, které jsou zaměstnavateli uloženy při řešení pracovního úrazu, dohlíží místně příslušný inspektorát práce, který je oprávněn provést u zaměstnavatele kontrolu a při zjištění nedostatků mu uložit sankci, která není zanedbatelná.
Správní delikty právnických osob
Přestupky fyzických osob

 


Vloženo:24.01.2014  
http://www.zakonycr.eu